Ścieżka nawigacji

Normy społeczne

Ostatnia aktualizacja 06/2011

W ramach strategii lizbońskiej UE postanowiła działać na rzecz stworzenia nowych miejsc pracy wyższej jakości. Dlatego prawo UE zobowiązuje przedsiębiorstwa do stosowania szeregu norm społecznych sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi.

Niedyskryminacja

Aby zapewnić obywatelom UE prawo do pracy w dowolnym państwie członkowskim, zabrania się pracodawcom dyskryminowania obywateli innych krajów UE przy rekrutacji, zwolnieniu z pracy czy w odniesieniu do jakichkolwiek innych aspektów warunków pracy.

Prawo UE zakazuje pracodawcom dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub przekonanie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Ponadto pracodawcy muszą zapewnić w miejscu pracy stosowne udogodnienia dla pracowników niepełnosprawnych.

Równość płci

Pracodawcy muszą przestrzegać zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn, zwłaszcza jeśli chodzi o możliwości zatrudnienia, warunki pracy, urlopy wychowawcze, awans i wynagrodzenie.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Pracodawcy są odpowiedzialni za zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Unia Europejska określa minimalne wymogi dotyczące ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Obejmują one ogólne zasady zapobiegania zagrożeniom, eliminowania czynników ryzyka i czynników sprzyjających wypadkom przy pracy oraz informowania i szkolenia pracowników i ich przedstawicieli.

Stosunki pracy

Unia Europejska aktywnie wspiera dobrowolnie podejmowany dialog między pracodawcami i pracownikami oraz między związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników. Pracodawcy muszą konsultować się z przedstawicielami pracowników w pewnych kwestiach, np. planując zwolnienia grupowe.

Większe przedsiębiorstwa prowadzące działalność w więcej niż jednym kraju UE na wniosek pracowników są zobowiązane do ustanowienia europejskiej rady zakładowej, której zadaniem jest informowanie pracowników oraz prowadzenie z nimi konsultacji.

Mając na uwadze ochronę praw pracowniczych, a także utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstw, UE promuje model flexicurity – połączenie elastycznych rynków pracy z wysokim poziomem bezpieczeństwa zatrudnienia.

Przedsiębiorstwa muszą przestrzegać minimalnych wymogów przewidzianych w przepisach prawa, ale mogą też stosować surowsze standardy, które w większym stopniu uwzględniają kwestie społeczne.

Unijny program PROGRESS promuje tworzenie liczniejszych i lepszych miejsc pracy oraz równe szanse dla wszystkich. Jest ukierunkowany głównie na przeciwdziałanie dyskryminacji, ochronę socjalną i integrację społeczną, zatrudnienie, warunki pracy i równość kobiet i mężczyzn. W latach 2007-2013 w ramach programu 743,25 milionów euro zostanie przeznaczone na nowe badania, podnoszenie świadomości i organizację różnych imprez.

Program PROGRESS funkcjonuje równolegle z Europejskim Funduszem Społecznym (EFS) – głównym narzędziem finansowym UE w zakresie polityki zatrudnienia i spraw społecznych. Dysponuje on rocznym budżetem rzędu 10 miliardów euro.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy ma na celu dostarczanie użytecznych informacji w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w pracy organom UE, państwom członkowskim, partnerom społecznym i wszystkim pozostałym zaangażowanym stronom. Agencja zajmuje się również promowaniem zapobiegania ryzyku.

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) udziela informacji, porad i służy fachową wiedzą w zakresie warunków życia i pracy, relacji pomiędzy pracownikami i pracodawcami oraz zarządzania zmianami na rzecz pracodawców, związków zawodowych, osób odpowiedzialnych za politykę UE i rządów krajowych.

Sieć Enterprise Europe Network udziela przedsiębiorstwom informacji i porad na temat ich obowiązków w dziedzinie polityki społecznej.

Pomoc i porady

Pomoc i porady

Serwis „Twoja Europa - porady” udziela specjalistycznych porad dotyczących wszelkich problemów, które napotykają Państwo w innym kraju UE, wynikających z niewłaściwego stosowania prawa UE.

Enterprise Europe Network English i około 600 lokalnych punktów kontaktowychEnglish współpracują z lokalnymi organizacjami przedsiębiorców oraz pomagają firmom w prowadzeniu działalności na nowych rynkach, opracowywaniu nowych technologii i uzyskiwaniu na nie licencji oraz pozyskiwaniu finansowania UE.