Kruimelpad

Sociale aspecten

Bijgewerkt 06/2011

De Lissabonstrategie van de EU moet niet alleen voor meer, maar ook voor betere werkgelegenheid zorgen. Daarom is er EU-wetgeving die bedrijven verplicht zich te houden aan allerlei maatschappelijke normen die bijdragen tot duurzame ontwikkeling.

Non-discriminatie

EU-burgers moeten overal in de EU aan de slag kunnen. Daarom moeten werkgevers onderdanen van alle EU-landen op dezelfde manier behandelen als het gaat om sollicitatie, ontslag en arbeidsvoorwaarden.

De wetgeving van de EU verbiedt werkgevers te discrimineren op grond van geslacht, ras, etnische afstamming, godsdienst, levensovertuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. Werkgevers zijn voorts verplicht redelijke voorzieningen te treffen om de werkplek geschikt te maken voor werknemers met een handicap.

Gendergelijkheid

Werkgevers moeten mannen en vrouwen op dezelfde manier behandelen, bijvoorbeeld waar het aanwerving, arbeidsvoorwaarden, ouderschapsverlof, bevordering en beloning betreft.

Gezondheid en veiligheid op het werk

Werkgevers moeten zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. De EU heeft minimumnormen vastgesteld voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Het gaat onder meer om de preventie van beroepsziekten, het voorkomen van risico's en ongevallen, en voorlichting en opleiding van werknemers en hun vertegenwoordigers.

Arbeidsrelaties

De EU zet zich actief in voor een vrijwillige dialoog tussen (organisaties van) werkgevers en werknemers. Werkgevers moeten de vertegenwoordigers van het personeel over bepaalde kwesties raadplegen, bijvoorbeeld bij collectief ontslag.

Grotere bedrijven die in verschillende EU-landen actief zijn, moeten – op verzoek van hun personeel – een Europese ondernemingsraad opzetten om het personeel te informeren en te raadplegen.

Om de rechten van werknemers te beschermen, maar tegelijk concurrerend te blijven, promoot de EU het concept van flexizekerheid – een flexibele arbeidsmarkt gecombineerd met een hoge mate van arbeidszekerheid.

Bedrijven moeten aan de wettelijke minimumeisen voldoen, maar zij mogen natuurlijk ook meer doen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Het EU-programma PROGRESS promoot meer en betere werkgelegenheid en gelijke kansen voor iedereen. De nadruk ligt daarbij op discriminatiebestrijding, sociale zekerheid en sociale inclusie, werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden en gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Het programmabudget van €743,25 miljoen is bestemd voor nieuwe studies, bewustmaking en evenementen in de periode 2007-2013.

Naast het Europees Sociaal Fonds (ESF), het belangrijkste financieringsinstrument van de EU, ontplooit ook PROGRESS initiatieven op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken. Het beschikt daarvoor over een budget van €10 miljard.

Het Europees Agentschap voor de veiligheid en gezondheid op het werk verschaft nuttige informatie over gezondheid en veiligheid op de werkplek aan EU-instellingen, EU-landen, sociale partners en andere betrokkenen. Daarnaast dringt het aan op de preventie van risico's.

De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) geeft werkgevers, vakbonden, Europese beleidsmakers en regeringen informatie, advies en expertise over levens- en arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en begeleiding van veranderingsprocessen.

Het Enterprise Europe Network geeft bedrijven informatie en advies over de bescherming van intellectuele eigendom.

Hulp en advies

Hulp en advies

Op Uw Europa - Advies kunt u deskundig advies krijgen over problemen in een ander EU-land met de toepassing van EU-wetgeving.

Het Enterprise Europe NetworkEnglish, dat ongeveer 600 lokale contactpuntenEnglish telt, kan via lokale ondernemingsorganisaties helpen bij de uitbouw van uw bedrijf door nieuwe markten aan te boren, een vergunning te krijgen voor nieuwe technologie, EU-financiering aan te vragen enz.