Mogħdija tan-navigazzjoni

Regoli soċjali

Aġġornat 06/2011

Minħabba li l-UE hija impenjata li toħloq mhux biss aktar impjiegi iżda wkoll impjiegi aħjar permezz tal-istrateġija ta' Lisbona, il-liġi tal-UE teħtieġ li l-kumpaniji jissodisfaw varjetà ta' regoli soċjali li jikkontribwixxu għal żvilupp sostenibbli.

Non-diskriminazzjoni

Biex ikun żgurat id-dritt taċ-ċittadini tal-UE li jaħdmu kulfejn iridu fl-UE, min iħaddem ma jistax jiddiskrimina kontra ċittadini li jiġu minn pajjiżi oħra tal-UE fejn jikkonċerna l-ingaġġ jew it-tkeċċija ta' impjegati jew inkella kundizzjonijiet oħra tax-xogħol. 

Il-liġi tal-UE tipprojbixxi lil min iħaddem milli joħloq diskriminazzjoni minħabba raġunijiet ta' sess, oriġini razzjali jew etnika, reliġjon jew twemmin, diżabbiltà, età jew orjentazzjoni sesswali.  Min iħaddem huwa wkoll meħtieġ li jkollu spazju raġonevoli fuq il-post tax-xogħol għall-ħaddiema b'diżabbiltà.

L-ugwaljanza bejn is-sessi

Min iħaddem għandu jittratta lill-irġiel u lin-nisa ndaqs, partikolarment fejn jikkonċerna l-aċċess għall-impjiegi, il-kundizzjonijiet tax-xogħol, il-liv għall-ġenituri, il-promozzjonijiet u l-paga.

Is-saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol

Min iħaddem huwa responsabbli biex jipprovdi lill-ħaddiema b'ambjent tax-xogħol li jkun tajjeb għal saħħithom u bla periklu.  L-UE tistabbilixxi r-rekwiżiti minimi rigward il-protezzjoni tas-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema.  Dawn jinkludu prinċipji ġenerali li jikkonċernaw il-prevenzjoni ta' riskji relatati max-xogħol, l-eliminazzjoni ta' riskji u ta' fatturi ta' inċidenti, kif ukoll informazzjoni u taħriġ għall-ħaddiema u għar-rappreżentanti tagħhom.

Ir-Relazzjonijiet Industrijali

L-UE tappoġġja b'mod attiv id-djalogu volontarju bejn min iħaddem u l-impjegati, u l-assoċjazzjonijiet li jirrappreżentawhom. Min iħaddem għandu jikkonsulta mar-rappreżentanti tal-ħaddiema dwar ċerti kwistjonijiet, pereżempju meta jkun qed jippjana sensji kollettivi.

Kumpaniji akbar li joperaw f'iktar minn pajjiż wieħed tal-UE huma meħtieġa - fuq talba mill-forza tax-xogħol tagħhom - biex jistabbilixxu Kunsill Ewropew tax-Xogħol biex jinforma u jikkonsulta mal-impjegati. 

Biex tipproteġi d-drittijiet tal-impjegati filwaqt li tippermetti li min iħaddem jibqa' kompetittiv, l-UE qed tippromwovi l-kunċett ta' flessigurtà - kombinazzjoni ta' swieq tax-xogħol flessibbli b'livell għoli ta' sigurtà fl-impjieg. 

In-negozji jridu jilħqu r-regoli minimi meħtieġa bil-liġi, iżda huma liberi li jmorru lil hinn mir-rekwiżiti legali minimi u jsiru soċjalment aktar responsabbli.

Il-programm PROGRESS tal-UE jippromwovi aktar impjiegi u impjiegi aħjar kif ukoll opportunitajiet indaqs għal kulħadd.  Dan jiffoka fuq il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni, il-protezzjoni soċjali u l-inklużjoni soċjali, l-impjiegi, il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa. Fil-programm se jiġu investiti €743.25 miljun fi studji ġodda, tqajjim ta' kuxjenza u avvenimenti bejn l-2007 u l-2013.

Il-programm PROGRESS jaħdem id f'id mal-Fond Soċjali Ewropew (FSE), l-istrument finanzjarju ewlieni tal-UE, biex jimplimenta l-politiki tagħha dwar ix-xogħol u l-affarijiet soċjali, b'baġit annwali ta' madwar €10 biljun

L-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol tara li tipprovdi informazzjoni utli fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol lill-entitajiet tal-UE, lill-pajjiżi tal-UE, lill-imsieħba soċjali u lil dawk kollha involuti fil-qasam u li tippromwovi kultura ta' prevenzjoni ta' riskji. 

Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib fil-Kundizzjonijiet tal-Għajxien u x-Xogħol (Eurofound) tipprovdi informazzjoni, pariri u ħiliet esperti dwar il-kundizzjonijiet tal-għajxien u x-xogħol, ir-relazzjonijiet industrijali u l-ġestjoni tal-bidla għall-impjegati, it-trejdjunjins, il-fassala tal-politika u l-gvernijiet tal-UE. 

Enterprise Europe Network jipprovdi informazzjoni u pariri lis-sidien ta' negozju dwar l-obbligi soċjali tagħhom.

Għajnuna u pariri

Għajnuna u pariri

Pariri tal-Ewropa Tiegħek  hu sors ta’ pariri esperti dwar kwalunkwe kwistjonijiet li tiltaqa’ magħhom f’pajjiż ieħor tal-UE li jinvolvu l-liġi tal-UE.

In-Netwerk “Enterprise Europe NetworkEnglish” u bejn wieħed u ieħor 600 punt ta’ kuntatt lokaliEnglish tiegħu jaħdmu permezz ta’ organizzazzjonijiet kummerċjali lokali biex jgħinuk tiżviluppa n-negozju tiegħek fi swieq u sorsi ġodda jew inkella tilliċenzja teknoloġiji ġodda u tingħata aċċess għall-fondi tal-UE.