Navigācijas ceļš

Sociālā drošība

Atjaunināts 06/2011

Ar Lisabonas stratēģiju ES ir apņēmusies radīt ne vien vairāk darbavietu, bet arī labākas darbavietas. Tāpēc saskaņā ar ES tiesību aktu prasībām uzņēmumiem jāievēro dažādi sociālie noteikumi, kas veicina ilgtspējīgu attīstību.

Nediskriminācija

Lai tiktu nodrošinātas ES dalībvalstu pilsoņu tiesības strādāt jebkur Eiropas Savienībā, darba devējiem nav atļauts diskriminēt citu ES dalībvalstu pilsoņus, pieņemot darbā personālu, samazinot štatus vai attiecībā uz visiem citiem darba un nodarbinātības nosacījumiem.

ES tiesību akti aizliedz darba devējiem diskriminēt darba ņēmējus dzimuma, rases vai tautības, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ. Turklāt darba devējiem arī pienācīgi jāiekārto darba vieta darbiniekiem ar invaliditāti.

Dzimumu līdztiesība

Darba devējiem jānodrošina vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm, īpaši darba iespēju, darba apstākļu, bērna kopšanas atvaļinājumu, paaugstināšanas un samaksas ziņā.

Drošība un veselības aizsardzība darbā

Darba devēji ir atbildīgi par drošas un veselīgas darba vides nodrošināšanu darba ņēmējiem. ES ir noteikusi minimālās prasības attiecībā uz darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību. Tās ietver vispārīgus principus arodriska novēršanai, riska un negadījumu faktoru likvidēšanai, kā arī darbinieku un viņu pārstāvju informēšanai un apmācībai.

Darba attiecības

ES aktīvi atbalsta brīvprātīgu dialogu starp darba devējiem un darba ņēmējiem, kā arī apvienībām, kas tos pārstāv. Darba devējiem noteiktos jautājumos, piemēram, plānojot štatu samazināšanu, jākonsultējas ar darba ņēmēju pārstāvjiem.

Lielākiem uzņēmumiem, kas darbojas vairāk nekā vienā ES dalībvalstī, pēc darba ņēmēju pieprasījuma jāizveido Eiropas uzņēmuma padome, kuras uzdevums ir informēt un konsultēt darba ņēmējus.

Lai aizsargātu darba ņēmēju tiesības, bet vienlaikus ļautu darba devējiem saglabāt konkurētspēju, ES popularizē elastdrošības principu, — kas apvieno elastīgu darba tirgu un augsta līmeņa darba drošību.

Uzņēmumiem jāievēro tiesību aktos noteiktās minimālās prasības, tomēr tie drīkst šo prasību minimumu pārsniegt un kļūt sociāli atbildīgāki. 

ES programma PROGRESS veicina vairāk un labāku darbavietu izveidi un vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas visiem. Tās prioritātes ir cīņa pret diskrimināciju, sociālā aizsardzība un sociālā integrācija, nodarbinātība, darba apstākļi un dzimumu līdztiesība. Laikā no 2007.–2013. gadam 743,25 miljoni eiro no programmas līdzekļiem tiks ieguldīti jaunos pētījumos, izpratnes vairošanā un pasākumos.

Programma PROGRESS līdz ar Eiropas Sociālo fondu (ESF), ES galveno finanšu instrumentu, kura gada budžets ir aptuveni 10 miljardi eiro, sekmē ES nodarbinātības un sociālo lietu politikas īstenošanu.

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras mērķis ir ES iestādēm, ES dalībvalstīm, sociālajiem partneriem un citām šajā jomā iesaistītajām personām sniegt noderīgu informāciju par drošību un veselības aizsardzību darbā, kā arī veicināt riska novēršanas kultūru.

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) darba devējiem, arodbiedrībām, ES politisko lēmumu pieņēmējiem un valdībām sniedz informāciju, padomus un speciālistu konsultācijas par dzīves un darba apstākļiem, darba attiecībām un pārmaiņu paredzēšanu un pārvaldību. 

Eiropas uzņēmējdarbības atbalsta tīkls “Enterprise Europe Network” uzņēmējiem sniedz informāciju un padomus par to sociālajiem pienākumiem.

Palīdzība un padoms

Palīdzība un padoms

Vietnē “Tavs Eiropas padomdevējs” varat atrast lietpratēju padomus par jebkuru jautājumu, ar ko saskaraties citā ES dalībvalstī saistībā ar ES tiesībām.

Eiropas uzņēmējdarbības atbalsta tīkls “Enterprise Europe NetworkEnglish” un tā  aptuveni 600 vietējie kontaktpunktiEnglish sadarbojas ar vietējām uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām, lai jūsu uzņēmums varētu atrast jaunus tirgus, avotus vai licencēt jaunas tehnoloģijas un iegūt ES finansējumu.