Naršymo kelias

Socialiniai klausimai

Atnaujinta 2011-06

Kadangi ES įsipareigojusi įgyvendindama Lisabonos strategiją kurti ne tik daugiau, bet ir geresnių darbo vietų, ES teisės aktuose reikalaujama, kad bendrovės laikytųsi įvairių socialinių taisyklių ir taip padėtų užtikrinti tvariąją plėtrą.

Diskriminacijos draudimas

Kad būtų užtikrintos ES piliečių teisės dirbti bet kurioje ES šalyje, darbdaviams draudžiama diskriminuoti kitų ES šalių piliečius įdarbinant, mažinant etatus ar nustatant darbo sąlygas.

Pagal ES teisę darbdaviams draudžiama diskriminuoti dėl lyties, rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, negalios, amžiaus arba lytinės orientacijos. Be to, reikalaujama, kad darbdaviai pasirūpintų darbuotojams su negalia reikalingais patogumais darbo vietoje.

Lyčių lygybė

Darbdaviai privalo užtikrinti vyrų ir moterų lygybę, visų pirma susijusią su galimybėmis gauti darbą, darbo sąlygomis, tėvystės atostogomis, paaukštinimu ir darbo užmokesčiu.

Darbuotojų sveikata ir sauga

Darbdaviai darbuotojams turi užtikrinti saugią ir sveiką darbo aplinką. ES yra nustačiusi minimalius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. Į juos įtraukti bendri profesinės rizikos prevencijos, rizikos bei nelaimingų atsitikimų veiksnių šalinimo ir darbuotojų bei jų atstovų informavimo bei mokymo principai.

Darbo santykiai

ES aktyviai remia savanorišką dialogą tarp darbdavių ir darbuotojų bei jiems atstovaujančių asociacijų. Kai kuriais klausimais, pvz., planuodami kolektyvinį atleidimą iš darbo, darbdaviai privalo konsultuotis su darbuotojų atstovais.

Daugiau kaip vienoje ES šalyje veikiančių didesnių bendrovių darbuotojų pageidavimu reikalaujama, kad jos steigtų Europos darbų tarybą, kuri darbuotojus informuotų ir konsultuotų.

Siekdama ginti darbuotojų teises ir kartu užtikrinti, kad darbdaviai išliktų konkurencingi, ES propaguoja darbo rinkų lankstumo ir užimtumo garantijų derinimo idėją.

Verslo įmonės privalo laikytis teisiškai privalomų būtiniausių taisyklių, bet gali neapsiriboti minimaliais teisiniais reikalavimais ir tapti socialiai atsakingesnėmis.

ES programa PROGRESS skatinama kurti daugiau bei geresnių darbo vietų ir propaguojamos lygios galimybės. Programoje daugiausia dėmesio skiriama kovai su diskriminacija, socialinei apsaugai bei socialinei įtraukčiai, užimtumui, darbo sąlygoms ir moterų bei vyrų lygybei. Pagal šią programą 2007–2013 m. bus investuota 743,25 mln. eurų į naujus tyrimus, informavimą ir renginius.

Programa PROGRESS vykdoma bendradarbiaujant su Europos socialiniu fondu (ESF). Šis fondas yra pagrindinė ES finansinė užimtumo ir socialinių reikalų politikos įgyvendinimo priemonė, kurios metinis biudžetas – apie 10 mlrd. eurų.

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros tikslas – teikti naudingą darbuotojų sveikatos ir saugos srities informaciją ES įstaigoms, ES šalims, socialiniams partneriams bei šios srities veikla užsiimantiems asmenims ir propaguoti rizikos prevencijos kultūrą.

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND) darbdaviams, profesinėms sąjungoms, ES politikos formuotojams ir vyriausybėms teikia informaciją, juos konsultuoja ir su jais dalijasi patirtimi gyvenimo bei darbo sąlygų, pramonės santykių ir pokyčių valdymo klausimais.

Europos įmonių tinklas teikia informaciją ir konsultacijas įmonių savininkams intelektinės nuosavybės apsaugos klausimais.

Pagalba

Pagalba

Jūsų Europos patarėjas - tai specialistų konsultacijos bet kokiais su ES teise susijusiais klausimais, kurie jums iškyla kitoje ES šalyje.

Tinklas "Enterprise Europe NetworkEnglish" ir apie 600 jo vietos kontaktinių centrųEnglish per vietos verslo organizacijas padeda jums plėsti verslą ir rasti naujų rinkų, kurti arba patentuoti naujas technologijas ir gauti ES finansavimą.