Navigointipolku

Sosiaaliasiat

Päivitetty 06/2011

EU on Lissabonin strategian mukaisesti sitoutunut luomaan paitsi enemmän myös entistä parempia työpaikkoja. Näin ollen EU-lainsäädäntö edellyttää, että yritykset noudattavat tiettyjä työmarkkinasääntöjä.

Syrjimättömyys

Jotta EU:n kansalaisilla olisi oikeus työskennellä missä tahansa EU-maassa, työnantajat eivät saa syrjiä toisen EU-maan kansalaisia työhönotossa, irtisanomisessa tai muiden työehtojen soveltamisessa.

EU-lainsäädännössä työnantajia kielletään syrjimästä työntekijöitä sukupuolen, rodun, etnisen alkuperän, uskon tai vakaumuksen, vammaisuuden, iän tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella. Työnantajia vaaditaan lisäksi tekemään kohtuullisia muutoksia työjärjestelyihin vammaisia työntekijöitä varten.

Sukupuolten tasa-arvo

Työnantajien on kohdeltava miehiä ja naisia yhdenvertaisesti etenkin työhönoton, työehtojen, vanhempainvapaan, ylennysten ja palkkauksen osalta.

Työterveys ja työturvallisuus

Työnantajat ovat vastuussa siitä, että työympäristö ei ole vaaraksi työntekijöiden terveydelle eikä turvallisuudelle. EU:ssa on asetettu työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset. Ne koskevat muun muassa ammatin aiheuttamien vaarojen ehkäisemistä, riskitekijöiden ja tapaturmanaiheuttajien poistamista, tiedottamista työntekijöille ja heidän edustajilleen sekä heidän kouluttamistaan.

Työmarkkinasuhteet

EU:ssa tuetaan aktiivisesti vapaaehtoista vuoropuhelua työnantajien ja työntekijöiden välillä sekä näitä edustavien yhdistysten välillä. Työnantajien on kuultava henkilöstön edustajia tietyissä asioissa, esimerkiksi joukkoirtisanomisia suunniteltaessa.

Useammassa kuin yhdessä EU-maassa toimivien suuryritysten on perustettava työntekijöiden pyynnöstä eurooppalainen yritysneuvosto, joka tiedottaa asioista työntekijöille ja kuulee heitä.

EU:n tavoitteena on suojella työntekijöiden oikeuksia niin, että työnantajien kilpailukyky säilyy. Tämä ns. joustoturva on joustavien työmarkkinoiden ja hyvän työsuhdeturvan yhdistelmä.

Yritysten on täytettävä lainsäädännön vähimmäisvaatimukset, mutta ne voivat vapaasti ylittää vaatimukset ja toimia sosiaalisesti vieläkin vastuullisemmin.

EU:n Progress-ohjelmalla pyritään luomaan lisää ja parempia työpaikkoja ja takaamaan kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet. Ohjelman tavoitteita ovat syrjinnän ja syrjäytymisen torjunta, sosiaalinen suojelu, työllistäminen, työolojen parantaminen ja sukupuolten tasa-arvo. Vuosina 2007–2013 ohjelmasta investoidaan uusiin tutkimuksiin, tiedotuskampanjoihin ja -tapahtumiin 743,25 miljoonaa euroa.

Progress-ohjelma toimii Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rinnalla EU:n pääasiallisena rahoitusvälineenä työllisyys- ja sosiaalipolitiikan täytäntöönpanossa. Sen vuosibudjetti on noin 10 miljardia euroa.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto tarjoaa työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvää tietoa EU-elimille, EU-maille, työmarkkinaosapuolille sekä muille asianosaisille. Lisäksi se pyrkii edistämään riskien hallintaa ja vahinkojen ehkäisyä.

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) tarjoaa elin- ja työoloihin, työmarkkinasuhteisiin ja muutoksenhallintaan liittyvää tietoa, neuvontaa ja asiantuntijapalveluja työnantajille, ammattiliitoille, EU-päättäjille ja kansallisille viranomaisille.

The Enterprise Europe Network tarjoaa yritysten omistajille tietoa ja neuvoja sosiaalilainsäädännön velvoitteista.

Apua ja neuvoja

Apua ja neuvoja

Sinun Eurooppasi -neuvonta antaa oikeudellista asiantuntijaneuvontaa, jos joudut selvittämään kysymyksiä, jotka liittyvät EU-lainsäädännön soveltamiseen jossakin EU-maassa.

Enterprise Europe Network English ja sen lähes 600 paikallista yhteyspistettäEnglish auttavat paikallisten yritysjärjestöjen välityksellä yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä uusilla markkinoilla, uuden teknologian hankinnassa ja lisensoinnissa sekä EU-rahoituksen hakemisessa.