Navigatsioonitee

Ühiskondlikud normid

Ajakohastatud 06/2011

Kuna EL on võtnud ülesandeks mitte ainult rohkemate, vaid ka paremate töökohtade loomise Lissaboni strateegia abil, nõutakse ELi õigusaktidega ettevõtetelt erinevate säästvat arengut soodustavate sotsiaalsete eeskirjade järgimist.

Mittediskrimineerimine

Selleks et tagada ELi kodanike õigus töötada kõikjal ELis, ei tohi tööandjad värbamisel, koondamisel ega seoses muude töötingimustega kohelda teistest ELi liikmesriikidest pärit kodanikke diskrimineerivalt.

ELi õigusaktidega ei lubata tööandjatel töötajaid diskrimineerida soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel. Lisaks peavad tööandjad tegema mõistlikke muudatusi töökoha kohandamiseks vastavalt puuetega töötajate vajadustele.

Sooline võrdõiguslikkus

Tööandjad peavad kohtlema mehi ja naisi võrdselt, eelkõigse seoses juurdepääsuga töökohtadele, samuti töötingimuste, lapsehoolduspuhkuse, ametikõrgenduse ja palgaga.

Töötervishoid ja -ohutus

Tööandjad vastutavad töötajatele ohutu ja tervisliku töökeskkonna loomise eest. EL sätestab töötajate ohutuse ja tervise kaitse miinimumnõuded. Need sisaldavad üldisi põhimõtteid, mis käsitlevad kutsealaste riskide vältimist, riski- ja õnnetusetegurite kõrvaldamist ning töötajate ja nende esindajate teavitamist ja väljaõpet.

Tööalased suhted

EL toetab aktiivselt vabatahtlikku dialoogi tööandjate ja töötajate ning neid esindavate ühenduste vahel. Tööandjad peavad teatavates küsimustes töötajate esindajatega konsulteerima, nt kollektiivsete koondamiste osas.

Rohkem kui ühes ELi liikmesriigis tegutsevatelt suurettevõtetelt nõutakse nende töötajate palvel Euroopa töönõukogu loomist, mille kaudu töötajaid teavitada ja nendega aru pidada.

Selleks et kaitsta töötajate õigusi, kuid samas võimaldada tööandjatel püsida konkurentsivõimelistena, edendab EL kaitstud paindlikkuse põhimõtet. Selle puhul on paindlikud tööturud ühendatud kõrgetasemelise töökohakindlusega.

Ettevõtted peavad järgima õigusaktidega nõutavaid miinimumeeskirju, kuid samas võib minna õiguslikest miinimumnõuetest kaugemale ja võtta enesele suurem sotsiaalne vastutus.

ELi programm PROGRESS edendab arvukamaid ja paremaid töökohti ning võrdseid võimalusi kõigi jaoks. Selles keskendutakse diskrimineerimisvastastele meetmetele, sotsiaalkaitsele ja sotsiaalsele kaasatusele, tööhõivele, töötingimustele ning meeste ja naiste vahelisele võrdõiguslikkusele. Kõnealuse programmi raames investeeritakse ajavahemikus 2007− 2013 uutesse uuringutesse, teadlikkuse suurendamisse ja üritustesse 743,25 miljonit eurot.

Programm PROGRESS toimib koostöös ELi peamise finantsvahendi  Euroopa Sotsiaalfondiga (ESF), et rakendada ELi tööhõive ja sotsiaalküsimuste alast poliitikat. Euroopa Sotsiaalfondi iga-aastane eelarve on ligikaudu 10 miljardit eurot.

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eesmärk on pakkuda töötervishoiu ja -ohutuse valdkonnas kasulikku teavet ELi asutustele, liikmesriikidele, sotsiaalpartneritele ja neile, kes on kõnealuse valdkonnaga seotud, samuti edendada riskiennetust.

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) pakub teavet, nõuandeid ning eksperdiarvamusi elu- ja töötingimuste ning tööstussuhete kohta ja aitab tööandjatel, ametiühingutel, ELi poliitikakujundajatel ja liikmesriikide valitsustel muudatusi läbi viia.

Enterprise Europe Network jagab ettevõtjatele teavet ja nõuandeid nende sotsiaalsete kohustuste valdkonnas.

Abi ja nõuanded

Abi ja nõuanded

Teie Euroopa Nõuanne on eksperdinõu allikas mis tahes probleemide korral, mis teil tekivad teises ELi liikmesriigis seoses ELi õigusega.

Enterprise Europe Network English ja selle umbes 600 kohalikku kontaktpunktiEnglish tegutsevad kohalike ettevõtlusorganisatsioonide vahendusel, et aidata teil arendada oma ettevõtet uutel turgudel, hankida või litsentsida uusi tehnoloogiaid ning saada kasu ELi poolsest rahastamisest.