Διαδρομή πλοήγησης

Κοινωνικοί κανόνες

Επικαιροποίηση 06/2011

Δεδομένου ότι η στρατηγική της Λισαβόνας δεσμεύει την ΕΕ για τη δημιουργία όχι μόνον περισσότερων αλλά και καλύτερων θέσεων εργασίας, η κοινοτική νομοθεσία υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να τηρούν ορισμένους κοινωνικούς κανόνες που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μη εισαγωγή διακρίσεων

Για να εξασφαλιστεί το δικαίωμα των ευρωπαίων πολιτών να εργάζονται οπουδήποτε στην ΕΕ, οι εργοδότες δεν θα πρέπει να εφαρμόζουν διακριτική μεταχείριση  εις βάρος υπηκόων άλλων χωρών της ΕΕ όσον αφορά τις προσλήψεις, τις απολύσεις ή άλλους όρους εργασίας.

Η νομοθεσία της ΕΕ απαγορεύει στους εργοδότες να εφαρμόζουν διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Επιπλέον, οι εργοδότες υποχρεούνται να προβαίνουν σε εύλογες προσαρμογές στον χώρο εργασίας, ώστε να διευκολύνουν τους ανάπηρους εργαζόμενους.

Ισότητα των φύλων

Οι εργοδότες πρέπει να μεταχειρίζονται ισότιμα τους άνδρες και τις γυναίκες, ειδικότερα όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, τις συνθήκες εργασίας, τη γονική άδεια, τις προαγωγές και τις αποδοχές.

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την παροχή ασφαλούς και υγιεινού εργασιακού περιβάλλοντος στους εργαζομένους. Η ΕΕ καθορίζει ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, όπως, μεταξύ άλλων, γενικές αρχές που διέπουν την πρόληψη των κινδύνων στην εργασία, την εξάλειψη των κινδύνων και των παραγόντων ατυχήματος και την ενημέρωση και επιμόρφωση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους.

Εργασιακές σχέσεις

Η ΕΕ στηρίζει ενεργά τον εθελοντικό διάλογο μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς και των ενώσεων που τους εκπροσωπούν. Οι εργοδότες πρέπει να διαλέγονται με τους εκπροσώπους του προσωπικού για ορισμένα θέματα, για παράδειγμα, κατά τον σχεδιασμό μαζικών απολύσεων.

Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μία χώρες της ΕΕ, οφείλουν, εφόσον το ζητήσουν οι εργαζόμενοι σε αυτές, να συστήσουν  ευρωπαϊκή επιτροπή επιχείρησης η οποία θα ενημερώνει και θα συμβουλεύει τους εργαζομένους.

Για να προστατεύσει τα δικαιώματα των εργαζομένων αλλά και να στηρίξει ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα των εργοδοτών, η ΕΕ προωθεί την έννοια της ευελιξίας με ασφάλεια - έναν συνδυασμό ευέλικτων αγορών εργασίας και υψηλού επιπέδου εργασιακής ασφάλειας.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν τα ελάχιστα πρότυπα που υπαγορεύει η νομοθεσία, αλλά είναι ελεύθεροι να τα υπερβούν και να υιοθετήσουν ακόμη περισσότερα μέτρα κοινωνικής ευθύνης.

Το πρόγραμμα PROGRESS της ΕΕ στοχεύει σε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και σε ίσες ευκαιρίες για όλους. Επικεντρώνεται ειδικότερα σε θέματα καταπολέμησης των διακρίσεων, κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης, απασχόλησης, συνθηκών εργασίας και ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Για το διάστημα 2007-2013, θα διατεθούν, στο πλαίσιο του προγράμματος, €743,25 εκατ. ευρώ για νέες μελέτες, πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης και άλλες σχετικές εκδηλώσεις.

Το πρόγραμμα PROGRESS υλοποιείται από κοινού με τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), που αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για την εφαρμογή των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων, με ετήσιο προϋπολογισμό 10 δισ . ευρώ περίπου.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία έχει ως στόχο την παροχή χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με τον συγκεκριμένο τομέα στα όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους σχετικούς φορείς, και να προωθήσει μία νοοτροπία πρόληψης των κινδύνων..

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) παρέχει σε εργοδότες, επαγγελματικά σωματεία, υπεύθυνους πολιτικής της ΕΕ και κυβερνήσεις, πληροφορίες, συμβουλές και εμπειρογνωμοσύνη για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, τις εργασιακές σχέσεις και τη διαχείριση αλλαγών.

Το Enterprise Europe Network παρέχει πληροφορίες και συμβουλές σε επιχειρήσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις κοινωνικού χαρακτήρα.

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

"Η Ευρώπη σου - Συμβουλές" είναι μια πηγή χρήσιμων συμβουλών από εμπειρογνώμονες για τυχόν προβλήματα που συναντάτε σε άλλες χώρες της ΕΕ και τα οποία έχουν σχέση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Tο "Enterprise Europe Network"English και τα 600 περίπου τοπικά σημεία επικοινωνίαςEnglish λειτουργούν μέσω τοπικών επιχειρηματικών οργανώσεων για να σας βοηθούν να επεκτείνετε τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες σε νέες αγορές, να αναζητάτε ή να χρησιμοποιείτε νέες τεχνολογίες, καθώς και να έχετε πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ.