Sti

Sociale spilleregler

Opdateret 06/2011

EU har med Lissabonstrategien forpligtet sig til at skabe ikke bare flere, men også bedre job. EU kræver derfor, at virksomhederne skal overholde en række sociale spilleregler, der er med til at skabe en bæredygtig udvikling.

Nej til forskelsbehandling

Borgerne har ret til at arbejde hvor som helst i EU. Arbejdsgiverne må ikke diskriminere borgere fra andre EU-lande i forbindelse med ansættelse, afskedigelse eller fastlæggelse af arbejdsvilkår.

EU-reglerne forbyder arbejdsgiverne at diskriminere på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Arbejdsgiverne skal desuden lave rimelige tilpasninger for handicappede på arbejdspladsen.

Ligestilling mellem kønnene

Arbejdsgiverne skal behandle mænd og kvinder ens, især med hensyn til adgang til beskæftigelse, arbejdsvilkår, forældreorlov, forfremmelse og løn.

Arbejdsmiljø

Arbejdsgiverne er ansvarlige for at give de ansatte et sikkert og sundt arbejdsmiljø. EU fastsætter mindstekrav for beskyttelse af de ansattes sikkerhed og sundhed. Der er blandt andet tale om generelle principper for forebyggelse af erhvervsrisici, eliminering af risici og faktorer, der kan fremkalde ulykker, og oplysning og uddannelse af de ansatte og deres repræsentanter.

Arbejdsmarkedsforhold

EU arbejder for en frivillig dialog mellem arbejdsgivere og arbejdstagere og de forbund, der repræsenterer dem. Arbejdsgiverne skal høre personalerepræsentanterne om bestemte emner, f.eks. når de planlægger kollektive afskedigelser.

Større virksomheder, der er aktive i mere end ét EU-land, skal – efter opfordring fra de ansatte – oprette et  europæisk samarbejdsudvalg for at kunne underrette og høre de ansatte.

For at beskytte arbejdstagernes rettigheder og samtidig give arbejdsgiverne mulighed for at bevare konkurrenceevnen arbejder EU for begrebet flexicurity – en kombination af fleksible arbejdsmarkeder og en høj grad af jobsikkerhed.

Virksomhederne skal opfylde lovens mindstekrav, men kan frit gå videre end kravene og blive mere socialt ansvarlige.

EU's Progressprogram arbejder for flere og bedre job og lige muligheder for alle. Det fokuserer på ikkeforskelsbehandling, socialsikring og social inklusion, beskæftigelse, arbejdsvilkår og ligestilling mellem kvinder og mænd. Programmet giver 743,25 mio. euro til nye undersøgelser, oplysning og arrangementer i perioden 2007-2013.

Progressprogrammet arbejder sammen med Den Europæiske Socialfond (ESF), EU's vigtigste finansieringsredskab, om at gennemføre sin beskæftigelses- og socialpolitik. Det har et årligt budget på omkring 10 mia. euro.

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur leverer nyttig information om arbejdsmiljø til EU-organer, EU-lande, arbejdsmarkedets parter og andre interesserede og arbejder for at skabe en risikoforebyggelseskultur.

Det Europæiske Institut for Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) tilbyder arbejdsgivere, fagforeninger, politiske beslutningstagere og offentlige myndigheder i EU information, rådgivning og ekspertise om leve- og arbejdsvilkår.

Enterprise Europe Network oplyser og vejleder virksomheder om beskyttelse af intellektuel ejendom.

Hjælp og rådgivning

Hjælp og rådgivning

Dit Europa - Råd og vink er en kilde til ekspertrådgivning om de problemer, du støder på i et andet EU-land vedrørende EU-lovgivning.

Netværket "Enterprise Europe NetworkEnglish" og dets omkring 600 lokale kontaktpunkterEnglish arbejder gennem lokale virksomhedsorganisationer for at hjælpe dig med at udvikle din virksomhed på nye markeder, anskaffe eller få licens til ny teknologi og skaffe EU-finansiering.