Cesta

Sociální oblast

Aktualizováno 06/2011

Protože lisabonská strategie EU zavazuje nejen k vytváření více pracovních příležitostí, nýbrž také lepších pracovních míst, EU od podniků vyžaduje, aby dodržovaly celou řadu předpisů v sociální oblasti přispívajících k udržitelnému rozvoji.

Nediskriminace

Občané EU mají právo pracovat kdekoli v EU a zaměstnavatelé nesmějí diskriminovat osoby z ostatních členských států EU při přijímání zaměstnanců, propouštění nadbytečných zaměstnanců nebo v souvislosti s jinými pracovními podmínkami.

Právo EU zakazuje zaměstnavatelům diskriminovat pracovníky kvůli pohlaví, rase nebo etnickému původu, náboženství nebo víře, zdravotnímu postižení, věku nebo sexuální orientaci. Zaměstnavatelé dále musí zajistit přiměřenou úpravu pro pracovníky se zdravotním postižením.

Rovnost žen a mužů

Zaměstnavatelé musí zacházet s muži a ženami stejně, zejména co se týká přístupu k zaměstnání, pracovních podmínek, rodičovské dovolené, karierního růstu a platu.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zaměstnavatelé odpovídají za zajištění bezpečného pracovního prostředí, které neohrožuje zdraví zaměstnanců. EU stanoví na ochranu bezpečnosti a zdraví pracovníků minimální požadavky. Tyto požadavky zahrnují obecné zásady týkající se předcházení pracovním rizikům, vyloučení rizikových a úrazových faktorů a informování a školení zaměstnanců a jejich zástupců.

Pracovněprávní vztahy

EU aktivně podporuje dobrovolný dialog mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a sdruženími, která je zastupují. Zaměstnavatelé musí určité záležitosti (například při plánování hromadného propouštění) konzultovat se zástupci zaměstnanců.

Větší společnosti působící ve více než jedné zemi EU musí (na žádost svých zaměstnanců) vytvořit evropskou radu zaměstnanců a jejím prostřednictvím zaměstnance informovat a konzultovat s nimi příslušné záležitosti.

Aby byla chráněna práva zaměstnanců a zaměstnavatelé zůstali zároveň konkurenceschopní, EU podporuje koncepci rovnováhy flexibility a jistoty (tzv. flexikurity) - kombinaci pružných pracovních trhů s vysokou mírou jistoty pracovního místa.

Podniky musí dodržovat minimální pravidla stanovená právními předpisy, avšak mohou zvolit i přísnější normy a svou sociální odpovědnost dále posilovat.

Program Evropské unie PROGRESS podporuje vytváření většího počtu kvalitnějších pracovních míst a rovné příležitosti pro všechny. Zaměřuje se na boj s diskriminací, sociální ochranu a začleňování, zaměstnanost, pracovní podmínky a rovnost mužů a žen. V rámci programu se v období 2007 až 2013 investuje 743,25 milionu eur do nových studií, do zvyšování povědomí a různých akcí.

Program PROGRESS funguje vedle Evropského sociálního fondu (ESF), hlavního finančního nástroje EU k provádění jejích politik v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí s ročním rozpočtem ve výši přibližně 10 miliard eur.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci poskytuje informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci orgánům EU, členským státům EU, sociálním partnerům a subjektům působícím v této oblasti a podporuje prevenci rizik.

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) zajišťuje informace, poradenství a odborné znalosti z oblasti životních a pracovních podmínek, pracovněprávních vztahů a řízení změn, které poskytuje zaměstnavatelům, odborovým svazům, tvůrcům politik v EU a vládám.

Enterprise Europe Network poskytuje informace a poradenství podnikům ohledně jejich povinností v sociální oblasti.

Pomoc a poradenství

Pomoc a poradenství

Stránky Vaše Evropa - Poradenství jsou zdrojem odborného poradenství o všech otázkách, na které můžete narazit v jiné zemi EU a které se týkají právních předpisů EU.

Enterprise Europe Network English a jeho přibližně 600 kontaktních místEnglish spolupracují s místními podnikatelskými sdruženími a pomáhají s rozvojem podnikání (průnik na nové trhy, zdroje nových technologií a příslušné licence a získání finančních prostředků EU).