Навигационна пътека

Социални правила

Актуализация 06/2011

Тъй като чрез Лисабонската стратегия ЕС се е ангажирал със създаването не само на повече, но и на по-добри работни места, неговите закони изискват от компаниите да спазват редица социални правила, допринасящи за устойчивото развитие.

Недискриминация

За да се гарантира правото на гражданите на ЕС да работят навсякъде в Съюза, на работодателите не е позволено да дискриминират граждани от други страни от ЕС, когато набират персонал, правят съкращения или по отношение на каквито и да е други условия на труд.

Законите на ЕС забраняват на работодателите да дискриминират въз основа на пол, расова или етническа принадлежност, религия или убеждения, инвалидност, възраст или сексуална ориентация. Освен това от работодателите се изисква да създават подходящи условия на работното място за служители с увреждания.

Равенство между половете

Работодателите трябва да се отнасят по един и същ начин към мъжете и жените, особено по отношение на достъп до заетост, условия на труд, родителски отпуск, повишения и заплащане.

Здраве и безопасност на работното място

Работодателите отговарят за осигуряването на безопасна и здравословна работна среда на служителите. ЕС определя минимални изисквания относно защитата на безопасността и здравето на работниците. Те включват общи принципи за предотвратяване на професионални рискове, за отстраняването на рисковите фактори, за разпространение на информация и за обучение на работниците и техните представители.

Трудово законодателство

ЕС активно подкрепя доброволния диалог между работодателите и работещите, и представляващите ги организации. Работодателите трябва да се консултират с представители на персонала по определени въпроси, например когато планират масови съкращения.

По-големите компании, осъществяващи дейност в повече от една страна от ЕС са задължени – при искане от страна на работниците им – да създадат Европейски работнически съвет, който да информира и съветва служителите.

За да защитава правата на служителите и същевременно да позволи на работодателите да останат конкурентоспособни, ЕС насърчава прилагането на концепцията за гъвкава сигурност – съчетание на гъвкави трудови пазари с високо равнище на сигурност на работните места.

Фирмите трябва да спазват минималните правила, установени от закона, но са свободни да изпълняват повече от минималните законови изискания и да бъдат по-отговорни социално.

Програмата „Прогрес“ на ЕС насърчава създаването на повече и по-добри работни места и равни възможности за всички. Тя е съсредоточена върху антидискриминацията, социалната защита и социалното приобщаване, заетостта, условията на труд и равенството между мъжете и жените. Между 2007 г. и 2013 г. по програмата ще бъдат инвестирани 743,25 млн. евро в нови проучвания, повишаване на осведомеността и организиране на прояви .

Програма „Прогрес“ работи успоредно с Европейския социален фонд (ЕСФ), основния финансов инструмент на ЕС за изпълнение на неговите политики в областта на заетостта и социалните въпроси. Годишният бюджет на фонда е около 10 млрд. евро.

Европейската агенция за здраве и безопасност при работа се стреми да осигурява на органите на ЕС, страните от ЕС, социалните партньори и работещите в тази област полезна информация в областта на здравето и безопасността на работното място и да насърчава култура на предотвратяване на рисковете.

Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) предоставя на работодатели, профсъюзи, политици от ЕС и правителства информация, съвети и експертен опит в областта на условията на живот и труд, индустриалните отношения и управлението на промени.

Enterprise Europe Network предоставя информация и съвети на собствениците на фирми относно техните социални задължения.

Помощ и съвети

Помощ и съвети

Вашата Европа-Съвети е източник на експертни съвети по всякакви въпроси относно правото на ЕС, с които се сблъсквате в други страни от Съюза.

Enterprise Europe Network English и нейните близо 600 местни звена за контактEnglish работят чрез местни организации, за да ви помогнат да развиете бизнеса си на нови пазари, да придобиете или лицензирате нови технологии и да получите достъп до финансиране от ЕС.