Διαδρομή πλοήγησης


Διαδώστε το 
	Μοιραστείτε το στο Facebook
  
	Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
  
	Διαδώστε το στο google+
  
	Μοιραστείτε το στο linkedIn
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση

Κύπρος

Κοινωνικοί κανόνες

Επικαιροποίηση 03/2011

Νομικές απαιτήσεις

Εταιρικοί κανόνες

Απαγόρευση των διακρίσεων, ισότιμη αντιμετώπιση και ισότητα μεταξύ των δύο φύλων

Στην Κυπριακή νομοθεσία, η απαγόρευση πάσης φύσεως διακρίσεων   στην απασχόληση και η ισότητα των δύο φύλων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο χώρο εργασίας διασφαλίζεται με σχετικούς νόμους, τόσο σε επίπεδο απασχόλησης, όσο και σε επίπεδο επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Επιπλέον, η ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών διασφαλίζεται μέσω των περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία ίσης Αξίας Νόμων του 2002 έως 2009. Βασικός σκοπός του Νόμου είναι η εφαρμογή της αρχής της ισότητας στην αμοιβή για ίδια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας, ανεξάρτητα από το φύλο του εργοδοτουμένου.

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμος του 1996 καθιστά τους εργοδότες υπεύθυνους για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, ενώ περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες Νόμος του 2002 ρυθμίζει την υποχρέωση του εργοδότη να εξασφαλίζει επαρκή προστασία από την ακτινοβολία.

Τα εργατικά ατυχήματα πρέπει να γνωστοποιούνται γραπτώς στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας από τον εργοδότη. Το ίδιο ισχύει και για τα ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν σε τρίτα πρόσωπα εκτός εργασίας, όταν αυτά προκύπτουν από δραστηριοτήτα της εργασίας.

Εργατική νομοθεσία

Δίκαιο των συμβάσεων

Από το 2000, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να πληροφορεί γραπτώς τον εργοδοτούμενο για τους βασικούς όρους της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας του (περί Ενημέρωσης του Εργοδοτουμένου από τον Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη Σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας Νόμοι του 2000 έως 2007).

Επιπρόσθετα, η σύναψη συλλογικών συμβάσεων ή ατομικού συμβολαίου εργασίας που να περιλαμβάνει τους βασικούς όρους εργοδότησης αποτελεί πρακτική στην Κύπρο και συμβάλλει στη διατήρηση ομαλών εργασιακών σχέσεων εντός της επιχείρησης.

Εργασιακές σχέσεις

Οι μισθοί πληρώνονται συνήθως σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση όπως προνοείται στον περί Προστασίας των Μισθών Νόμο του 2007.

Ο κατώτατος μισθός καθορίζεται με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου (περί Κατωτάτων Μισθών Διάταγμα) και αναπροσαρμόζεται την 1 Απριλίου κάθε έτους. Τα επαγγέλματα που καλύπτει είναι οι γραφείς, οι πωλητές, οι σχολικοί βοηθοί, οι βοηθοί παιδοκόμοι, οι βοηθοί βρεφοκόμοι, οι νοσηλευτικοί βοηθοί, οι φρουροί, οι φροντιστές και καθαριστές.

Ο χρόνος εργασίας, η ημερήσια και εβδομαδιαία ανάπαυση, το διάλειμμα και η ετήσια άδεια καθορίζονται μέσα από τις διατάξεις των περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόμων του 2003 έως 2007. Σημειώνεται ότι ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας, με βάση τις συλλογικές συμβάσεις, κυμαίνεται από 38 έως 40 ώρες.

Σε σχέση με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας των οδηγών οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών ισχύουν οι Κανονισμοί (ΕΚ) αρ. 561/2006 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 καθώς και οι περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων Νόμοι του 2007 έως 2010 και οι περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας των Εκτελούντων Κινητές Δραστηριότητες Οδικών Μεταφορών Νόμοι του 2005 έως 2009.

Γονική άδεια χωρίς απολαβές μέχρι και 13 εβδομάδες δικαιούται να λάβει κάθε γονέας εργοδοτούμενος, άντρας ή γυναίκα, με σκοπό την φροντίδα και ανατροφή του παιδιού (περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος του 2003 έως 2007).

Προστασία στην εργασία

Κάθε εργοδότης διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι πριν αναλάβουν νυχτερινή εργασία και, στη συνέχεια, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, υποβάλλονται δωρεάν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εάν αποδειχθεί ότι εργαζόμενοι την νύχτα έχουν ιατρικά προβλήματα που οφείλονται στη νυχτερινή εργασία, μετατίθενται, όποτε είναι δυνατό, σε θέση ημερήσιας εργασίας.

Δικαστικές διαφορές

Το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών είναι αρμόδιο να χειρίζεται διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων των εργατικών νόμων.

Πέραν τούτου, οι κοινωνικοί εταίροι υπέγραψαν το 1977 τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων ο οποίος καθορίζει λεπτομερείς διαδικασίες τις οποίες οι δύο πλευρές (εργοδότες και συνδικαλιστικές οργανώσεις), μαζί με την αρμόδια μεσολαβητική υπηρεσία (Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων), ακολουθούν για την επίλυση εργατικών διαφορών.

Παρόλο που ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων δεν είναι νομικά δεσμευτικός, τυγχάνει υψηλού επιπέδου σεβασμού από όλους τους κοινωνικούς εταίρους και οι περιπτώσεις που δεν ακολουθούνται οι πρόνοιες του είναι σπάνιες.

Υποχρεωτικοί κοινωνικοί κανόνες συμπληρώνουν τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τη διοίκηση προσωπικού.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να προχωρήσουν πέρα από τις ελάχιστες νομικές κοινωνικές απαιτήσεις με δική τους πρωτοβουλία.

Διοικητικές διαδικασίες

Απαγόρευση των διακρίσεων, ισότιμη αντιμετώπιση και ισότητα μεταξύ των δύο φύλων

Αρμόδιος εξωδικαστικός φορέας για την εξέταση καταγγελιών για θέματα διάκρισης είναι η Αρχή Ισότητας του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως.

Επιπλέον, η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων έχει αρμοδιότητα για παροχή ανεξάρτητης συνδρομής στα θύματα διακρίσεων που αφορούν τις πιο πάνω νομοθεσίες, περιλαμβανομένης της νομικής συμβουλής και εκπροσώπησης ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλων αρμόδιων αρχών.

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Όσον αφορά το εργασιακό περιβάλλον, όλες οι ασθένειες που προκαλούνται σε εργαζόμενο από την έκθεση σε κινδύνους του εργασιακού περιβάλλοντος πρέπει να γνωστοποιούνται γραπτώς στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, από τον εργοδότη ή τον εξετάζοντα γιατρό που διέγνωσε την ασθένεια.

Η έκθεση ή πιθανή έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία ή τα περιστατικά ραδιενεργού μόλυνσης πρέπει να αναφέρονται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Πρέπει επίσης να υποβάλλεται αίτηση άδειας.

Εάν μια επιχείρηση διεξάγει δραστηριότητες σε εργοστάσια υπόκειται στον περί Εργοστασίων Νόμο και απαιτείται συμπλήρωση αίτησης εγγραφής εργοστασίου προς τον Αρχιεπιθεωρητή. Πριν την έκδοση του πιστοποιητικού εγγραφής, το εργοστάσιο επιθεωρείται για να ελεχθεί ότι πληρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις στα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

Κοινωνική ασφάλιση

Το Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων καλύπτει υποχρεωτικά κάθε πρόσωπο που ασκεί βιοποριστικό επάγγελμα στην Κύπρο, ενώ για συγκεκριμμένα πρόσωπα υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης. Όλοι όμως πρέπει να εγγράφονται για να τους δοθεί Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι ασφαλισμένοι του Σχεδίου κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: σε μισθωτούς, αυτοτελώς εργαζομένους και προαιρετικά ασφαλισμένους και οι εισφορές κάθε κατηγορίας υπολογίζονται ξεχωριστά.

Τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες που καλύπτονται από τη Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων πρέπει να δηλώνονται τόσο από τον εργοδότη, όσο και από τον εργαζόμενο στις κατα τόπον αρμόδιες αρχές. Σε κάθε περίπτωση, για την παροχή των σχετικών επιδομάτων, συντάξεων και αποζημιώσεων, ο εργαζόμενος πρέπει να εξεταστεί από το Ιατρικό Συμβούλιο.

Επίσης, το Σχέδιο παρέχει χρηματικά ωφελήματα για γάμο, μητρότητα, ασθένεια, ανεργία, χηρεία, ανικανότητα, ορφάνια, γήρας, αγνοούμενο σύζυγο, θάνατο, για τα οποία πρέπει να υποβληθεί η αντίστοιχη αίτηση στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Προγράμματα

To Σ χέδιο κατάρτισης νεοεισερχόμενων στην απασχόληση σε θέματα ασφάλειας και υγείας έχει στόχο να βοηθήσει τους νέους που απασχολούνται για πρώτη φορά να αναπτύξουν συνείδηση ασφάλειας. Το σχέδιο αυτό υλοποιείται από το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Στείλτε e-mail σε επιχειρηματική οργάνωση της περιοχής σας

Η ΕΕ έχει δημιουργήσει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρεςEnglish ένα δίκτυοDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski τοπικών επιχειρηματικών οργανώσεων (Enterprise Europe Network), που θα μπορούσε να σας βοηθήσει.

Επιλέξτε χώρα και πόλη, και εισάγετε το ερώτημά σας παρακάτω.

Ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμά σας δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.

Χώρα

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Αυστρία

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Βέλγιο

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Βουλγαρία

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Γαλλία

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Γερμανία

Nicosia

Δανία

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ελλάδα

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Ιρλανδία

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Ισπανία

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ιταλία

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Κάτω Χώρες

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Κροατία

Dublin

Κύπρος

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Den Haag

Nieuwegein

Ουγγαρία

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Πολωνία

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Πορτογαλία

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Ρουμανία

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Prešov

Σλοβενία

Koper

Ljubljana

Maribor

Τσεχική Δημοκρατία

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Φινλανδία

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Εισάγετε το μήνυμά σας εδώ *

* υποχρεωτικό πεδίο (πρέπει να συμπληρωθεί)