Навигационна пътека


Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
 
	Споделете по „Twitter“
 
	Споделете в Google+
 
	Споделете в linkedIn
Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаДобавете към предпочитаниВисококонтрастна версия
Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаДобавете към предпочитаниВисококонтрастна версия

България

Социални правила

Актуализация 12/2012

Законови изисквания

Основните изисквания свързани с трудово-правните отношения са определени чрез Кодекса на труда и специални наредби, регламентиращи работното време, почивките и отпуските; трудоустрояването; структурата и организацията на работната заплата.

Социалното и здравното осигуряване в България са задължителни, регламентирана е и възможност за допълнително доброволно социално и здравно осигуряване. Вноските за здравно и социално осигуряване се определят на основата на осигурителния доход на работещите лица и се внасят от работодателя.

Работодателят е дължен да осигури здравословни и безопасни условия на труд.

Законът за насърчаване на заетостта р егламентира правата и задълженията на лицата, търсещи работа и на работодателите, които желаят да се възползват от посредничество при наемане на работна сила.

Социални правила

Недискриминация, равнопоставено отношение и равенство между половете

Законът за защита от дискриминация въвежда основни норми, свързани със защитата на правото на труд. Забранява се поставянето от страна на работодателя на дискриминативни изисквания при наемането на работа; въвежда се задължението за осигуряване на еднакви условия на труд; равно заплащане за еднакъв или равностоен труд; предоставяне на еднакви възможности за обучение и кариерно развитие;

Законът за интеграция на хората с увреждания задължава работодателите да осигуряват и приспособяват работните места към нуждите на хората с увреждания и регламентира мерките за стимулиране на работодателите, които осигуряват заетостта на хората с увреждания.

Здравословни и безопасни условия на труд

Законът за здравословни и безопасни условия на труд въвежда задължение на работодателите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, определя общите принципи за превенция и мерки за стимулиране подобренията на безопасността и здравето на работещите.

Минималните изисквания за осигуряването на здравето и безопасността при работа са регламентирани и чрез редица наредби, транспониращи Европейските директиви в областта на здравето и безопасността при работа.

Контролът по спазване на изискванията на законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд се осъществява от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ИА "ГИТ").

Трудово законодателство

Договорно право

Трудовите отношения се уреждат от Кодекса на труда.

Трудови отношения

Министерски съвет взема решения относно минималното месечно трудово възнаграждение и минималното почасово заплащане. Работното време, почивките и отпуските се определят в наредба на Министерски съвет.

Минималната работна заплата от 1 май 2012 г. е 290 лева за работещи на пълно работно време, а минималната почасова работна заплата е 1.72 лв.

Контролът по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения се осъществява от ИА "ГИТ".

Защита на труда

Кодексът за социално осигуряване урежда обществените отношения, свързани със:

 • държавното обществено осигуряване при общо заболяване, трудова злополука, професионална болест, майчинство, безработица, старост и смърт;
 • допълнителното социално осигуряване.

Здравното осигуряване в България се урежда от Закона за здравното осигуряване.

СПОРОВЕ

Законът за уреждане на колективните трудови спорове установява реда за уреждане на колективните трудови спорове между работници и работодатели по въпроси на трудовите и осигурителните отношения и жизненото равнище, включително и при работодатели - чуждестранни или смесени фирми или предприятия на територията на страната.

Всяка от страните следва да потърси съдействие за уреждане на спора чрез посредничество и/или доброволен арбитраж от синдикални и работодателски организации и/или от Националния институт за помирение и арбитраж.

Задължителните социални правила допълват изискванията, свързани с управление на персонала.

Предприятията са свободни да преминат минимума за социални правни изисквания по своя собствена инициатива.

Административни процедури

Недискриминация, равнопоставено отношение и равенство между половете

Комисията за защита от дискриминация е независим специализиран държавен орган за предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация и осигуряване равенство на възможностите. Производство пред комисията се образува по:

 • жалба на засегнатите лица;
 • инициатива на комисията;
 • сигнали на физически и юридически лица, на държавни и общински органи.

При поискване работодателят е задължен да предоставя информация на лицето, което твърди че са нарушени правата му, както и да оказва съдействие на Комисията в хода на проучването да предоставя исканите сведения и документи и да дава необходимите обяснения.

Здравословни и безопасни условия на труд

Консултация за основните процедури, свързани със задълженията на работодателя да осигурява здравословни и безопасни условия на труд може да бъде получена от инспекцията по труда:

Сред основните задължения на работодателя в тази връзка са да:

 • оцени рисковете за здравето и безопасността при работа(писмена процедура);
 • планира мерки/програма за избягване на рисковете и превенция;
 • определи длъжностно лице / създаде специализирана служба за организация на дейностите по превенция и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • гарантира участието на работещите / техните представители в обсъждането, планирането и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд (създаване на комитети/групи по условия на труд);
 • предоставя на работещите/ техните представители необходимата информация,обучение, инструкции в областта на ЗБР;
 • декларира в регионалната дирекция на инспекцията по труда състоянието на условията на труд;
 • разследва всяка трудова злополука в предпирятието;
 • осигури обслужване на работещите от регистрирана служба по трудова медицина.

Съществува регистър на службите по трудова дисциплина:

Социално осигуряване

Държавното обществено осигуряване предоставя обезщетения, помощи и пенсии при:

 • временна неработоспособност; временна намалена работоспособност; инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест;
 • майчинство;
 • безработица;
 • старост;
 • смърт.

Националната агенция по приходите поддържа регистъра на осигурителите и осигурените лица и събира и администрира осигурителните вноски.

Работодателят/ осигурителят има задължението:

 • периодично да представя в Националната агенция за приходите данни за осигурените лица
 • да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход на осигурените лица при прекратяване на трудовото правоотношение и при поискване от лицето
 • да декларира в териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) всеки случай на трудова злополука (в срок от 3 дни; декларация по образец на сайта на НОИ)
 • при случай на професионално заболяване да предоставя на ТП на НОИ, в срок от 30 дни след поискването им всички документи, свързани с условията на труд и здравословното състояние на заболялото лице, включително производствена характеристика, здравно досие, оценка на риска и становище от службата по трудова медицина, протоколи от лабораторни измервания и др

Социалното осигуряване в България се урежда от Кодекса за социално осигуряване.

Програми

Министерството на труда и социалната политика провежда различни програми и цяла гама от проекти с цел подпомагане на работодателите и търсещите работа.

В подкрепа на усилията на лицата за интеграция на пазара на труда и в изпълнение на ежегодно одобрявания Национален план за действие по заетостта се изпълняват редица мерки и програми, подпомагащи безработни и заети лица, както и работодателите.

Информация за актуалните възможности може да бъде получена на адрес:

Помощ и съвети

Помощ и съвети

Изпратете електронно писмо на бизнес организация, близо до Вас

ЕС управлява мрежаDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) от местни бизнес организации в повечето европейски държавиEnglish, която може да е в състояние да Ви помогне.

Изберете своята държава и град, и въведете запитването си по-долу.

Благодарим ви, вашето съобщение беше изпратено успешно.
Поради технически проблеми вашето съобщение не беше изпратено успешно. Моля, опитайте отново по-късно.

Държава

Австрия

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Белгия

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

България

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Германия

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Гърция

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Дания

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Естония

Tallinn

Ирландия

Dublin

Испания

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Италия

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Кипър

Nicosia

Латвия

Riga

Литва

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Люксембург

Luxembourg

Малта

Pieta`

Нидерландия

Den Haag

Nieuwegein

Норвегия

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Обединено кралство

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Полша

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Португалия

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Румъния

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Словакия

Bratislava

Prešov

Словения

Koper

Ljubljana

Maribor

Унгария

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Финландия

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Франция

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Хърватия

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Чешка република

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Швеция

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Поле за Вашето съобщение *

* задължително поле (тук трябва да въведете информация)