Navigačný riadok


Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
  
	Pridať na Twitter 
  
	Zdieľať na google+
  
	Zdieľať na linkedIn
Nastaviť stránku na normálnu veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma o 200 percentzaradiť medzi obľúbenéVybrať verziu s vysokým kontrastom
Nastaviť stránku na normálnu veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma o 200 percentzaradiť medzi obľúbenéVybrať verziu s vysokým kontrastom

Slovensko

Ochrana životného prostredia

Aktualizované 04. 2010

Zákonné požiadavky

             Národný environmentálny akčný program II   a Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja sú hlavné dokumenty politiky ochrany životného prostredia.

Za právne predpisy v oblasti životného prostredia zodpovedá ministerstvo životného prostredia, krajské úrady životného prostredia a obvodné úrady životného prostredia.

Odbornou organizáciou rezortného ministerstva zameranou na starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja je Slovenská agentúra životného prostredia. Agentúra poskytuje aj odoborné poradenstvo.

Environmentálne riadenie

Zoznam strategických dokumentov a podnikateľských činností podliehajúcich posudzovaniu vplyvov na životné prostredie sa uvádza v prílohe č. 1 a 8 nasledujúceho zákona:

Vplyvy na životné prostredie sa posudzujú v súlade s inými predpismi vrátane stavebného zákona týkajúceho sa budov.

Územný rozvoj

Koncepciou územného rozvoja Slovenska sa zaoberá Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Odpadové hospodárstvo

Predchádzanie vzniku odpadov, nakladanie s odpadmi a zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva je hlavnou náplňou zákona o odpadoch.

Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodnenia.

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

Chemické látky

Funkciu kontaktného pracoviska pre oblasť chemickej bezpečnosti z aspektu životného prostredia plní Slovenská agentúra životného prostredia.

V problematike chemických látok sa Slovenská agentúra pre životné prostredie zaoberá:

Voda

Princípom vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky je komplexná starostlivosť o zachovanie a využívanie domáceho vodného bohatstva. Na zabezpečenie ochrany vôd a jej trvalo udržateľného využívania sú určené tzv. environmentálne ciele pre:

Orgány štátnej vodnej správy sú:

Klíma a ovzdušie

Jedným z opatrení na ochranu ozónovej vrstvy Zeme je aj národný plán prideľovania kvót pre skleníkové plyny (národný alokačný plán).

Ochrana proti hluku

Rozsiahla koncepčná prestavba hygienických predpisov, sčasti vyplývajúca z prispôsobovania sa našich predpisov európskemu právu, zasiahla aj predpisy riadiace ochranu pred hlukom.

Ochrana pred jadrovou energiou

Stratégiou jadrovej energeticky sa zaoberá ministerstvo hospodárstva, ktoré vypracovalo Správu o hodnotení vplyvov jadrovej energetiky na životné prostredie.

Štátny dozor nad jadrovou bezpečnosťou sa riadi ustanoveniami Vyhlášky o bezpečnostnej ochrane jadrových zariadení a jadrových materiálov.

Inšpekcie

             Slovenská inšpekcia životného prostredia   (SIŽP) je hlavným kontrolným orgánom pre životné prostredie, zodpovedným za zabezpečenie prevencie znečisťovania a kontrolu. Vkonáva štátny dozor na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia a ukladá pokuty vo veciach starostlivosti o životného prostredia

V oblasti biologickej bezpečnostii SIŽP pôsobí ako orgán štátneho dozoru nad používaním genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.

Je povoľovacím orgánom pre organizácie podliehajúce povinnostiam vyplývajúcim zo zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania (IPKZ).

Podniky môžu z vlastnej iniciatívy prekročiť minimálne právne požiadavky týkajúce sa ochrany životného prostredia.

Administratívne postupy

Oznamovacie konanie

Správnym orgánom v procese Integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania (IPKZ) je Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Integrované povoľovanie určuje podmienky vykonávania činností v prevádzkach a povoľuje nové prevádzky s cieľom dosiahnuť integrovanú ochranu životného prostredia

Príslušnému orgánu je potrebné zaslať vopred dohodnutý počet návrhov projektu v papierovej forme, ako aj jednu kópiu v elektronickej forme.

Návrh musí obsahovať najmenej dva ďalšie návrhy podnikateľskej činnosti (variantné návrhy) a vyhodnotenie situácie v prípade realizácie projektu (nulový variant).

Schéma povoľovacieho procesu:

Odpadové hospodárstvo

Účelom Recyklačného fondu je sústreďovať finančné prostriedky a tie poskytovať na podporu zberu, zhodnotenia a spracovania opotrebovaných batérií a akumulátorov, odpadových olejov, opotrebovaných pneumatík, viacvrstvových kombinovaných materiálov, elektrických a elektronických zariadení, kombinovaných plastov, papiera, skla, vozidiel a kovových obalov.

Prostriedky z fondu sa poskytujú ako nenárokovateľné právnickým a fyzickým osobám. Prostriedky z fondu sa poskytujú na základe žiadosti formou účelovej dotácie alebo úveru v zmysle Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov.

V oblasti rozvoja hospodárstva - uzavretie a rekultivácia skládok, separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, zavedenie separovaného zberu v obciach - môžu podnikatelia požiadať o dotácie resp. úver z Envirofondu.

Voda, Klíma a ovzdušie

Podnikatelia môžu požiadať o finančné dotácie na realizáciu projektov zameraných na ochranu ovzdušia a ozónovej vrstvy zeme z Envirofondu.

V prípade náhleho zhoršenia kvality vôd, prípadne ohrozenia kvality vôd je potrebné nahlásiť na Slovenskú inšpekciu životného prostredia.

Povolenia a licencie

Posudzovanie vplyvov stavieb, zariadení a iných činností na životné prostredie sa riadi Zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Štátnou správou v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie zabezpečuje :

Informačné zdroje

Na internetovej stránke Enviroportál sú uvedené informácie o životnom prostredí.

Programy

Ak hľadáte informácie o európskych fondoch v slovenských regiónoch, obráťte sa na regionálne environmentálne poradenské a informačné centrá, ktoré sú miestom prvého kontaktu.

Stránka Euroenviro pomáha používateľom zorientovať sa v systéme fondov EÚ pre oblasť životného prostredia a v možnostiach ich využitia na financovanie environmentálnych projektov na Slovensku.

           Operačný program pre životné prostredie         

Tvorí ho šesť prioritných osí:

  • Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd,
  • Ochrana pred povodňami,
  • Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy,
  • Odpadové hospodárstvo,
  • Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny,
  • Technická pomoc.

Štátnu podporu starostlivosti o životné prostredie realizuje Slovenský environmentálny fond Envirofond.

Pomoc a poradenstvo

Pomoc a poradenstvo

Kontaktujte podnikateľskú organizáciu vo svojom okolí

EÚ prevádzkuje sieťDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) miestnych podnikateľských organizácií vo väčšine členských štátov EÚEnglish, ktoré vám môžu pomôcť.

Vyberte krajinu a mesto a napíšte nám svoju otázku.

Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.

Krajina

Belgicko

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulharsko

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Česká republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Chorvátsko

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francúzsko

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grécko

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Holandsko

Den Haag

Nieuwegein

Írsko

Dublin

Litva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nórsko

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poľsko

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalsko

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rakúsko

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Rumunsko

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Prešov

Slovinsko

Koper

Ljubljana

Maribor

Španielsko

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Švédsko

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Taliansko

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Tu napíšte svoju správu *

* povinné polia (uveďte požadované údaje)