Navigācijas ceļš


Kopīgot 
	Kopīgot vietnē Facebook
  
	Kopīgot vietnē Twitter
  
	Kopīgot vietnē google+
  
	Kopīgot vietnē linkedIn
Atjaunot rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru par 200 %Pievienot grāmatzīmju sarakstamIzvēlēties tumšu fonu
Atjaunot rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru par 200 %Pievienot grāmatzīmju sarakstamIzvēlēties tumšu fonu

Latvija

Vides aizsardzība

Atjaunināts 05/2011

Juridiskās prasības

Vides kontrole

Vides kontroli nosaka:

Ietekmes uz vidi novērtējums

Priekšnosacījums zemes apbūvei ir ietekmes uz vidi novērtējums, kur galvenā valsts iestāde ir Vides pārraudzības valsts birojs. Ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) ir viens no tiem vides aizsardzības politikas instrumentiem, kas aptver un ietekmē visdažādākās ar vidi saistītās jomas. IVN ir jāuztver kā procedūra, kas ir piemērojama, lai novērtētu paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un izstrādātu priekšlikumus nelabvēlīgas ietekmes novēršanai vai samazināšanai.

Atkritumu apsaimniekošana

Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanu reglamentē Atkritumu apsaimniekošanas likums. Uzņēmēju atbildību par iepakojumu - Iepakojuma likums, bet prasības transportlīdzekļu jomā - Nolietotu transportlīdzekļu likums.

Ķīmiskās vielas

Par šīs jomas kontroli atbildīgās valsts iestādes, kā arī uzņēmēju pienākumi minēti Ķīmisko vielu likumā.

Rūpniecisko avāriju novēršanas programmu vai drošības pārskatu iesniedz  Vides pārraudzības valsts birojam, Civilās aizsardzības plānu - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.

Ūdens aizsardzība

Ūdens resursu izmantošanas uzraudzību paredz ūdens apsaimniekošanas likums. To kvalitātes normatīvus - MK noteikumi.

Gaisa aizsardzība

Gaisa kontroli vispārīgi reglamentē Piesārņojuma likums. Atsevišķi MK noteikumi paredz pienākumus uzņēmējdarbībai, kas saistīta ar gaistošu organisku savienojumu, degvielas tvaiku, ozona slāni noārdošo vielu, sēra un smaku piesārņojumu.

Aizsardzība pret troksni

Saskaņā ar Ministru kabineta Piesārņojuma, Būvniecības un Atbilstības novērtēšanas likumu ir izdoti noteikumi par troksni telpās, vidē, būvniecībā un no iekārtām. Trokšņa līmeni uzņēmējdarbībā un no transporta kontrolē Veselības inspekcija, bet sabiedriskos pasākumos - pašvaldības.

Radiācijas drošība un kodoldrošība

Radiācijas drošības un kodoldrošības likums nosaka valsts institūciju, fizisko un juridisko personu pienākumus un drošības prasības jonizējošā starojuma avotiem. Valsts kontroli šajā jomā veic:

Pārbaudes

Ietekmes uz vidi novērtējumam uzņēmējs iesniedz iesniegumu Valsts vides dienestam, ja nepieciešami tehniskie noteikumi. Vides Dienests mēneša laikā izsniedz noteikumus vai atteikumu.

Uzņēmumi pēc pašu iniciatīvas drīkst pārsniegt obligātās vides aizsardzības tiesiskās prasības.

Administratīvās procedūras

Deklarēšanas kārtība

Katru ceturksni līdz sekojošā mēneša 20.datumam uzņēmējiem jāsamaksā Dabas resursu nodoklis par iepriekšējo ceturksni un jāiesniedz attiecīgs aprēķina pārskats Valsts ieņēmuma dienestam.

Atkritumu apsaimniekošana

Ikgadējo atkritumu pārskatu iesniedz līdz 15.februārim Valsts vides dienestā. Ikgadējo atskaiti par iepakojumu iesniedz līdz 1.maijam. Uzņēmēji, kas atbrīvoti no dabas resursu nodokļa, iesniedz papildu atskaites Latvijas Vides aizsardzíbas fonda administrācijai:

Ķīmiskās vielas

Ikgadējo pārskatu par ķīmiskajām vielām un produktiem iesniedz Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā līdz 1.martam. Iesniegumu par bīstamajām vielām objektā iesniedz Valsts vides dienestā.

Ūdens

Ikgadējo pārskatu par ūdens resursu izmantošanu iesniedz Valsts vides dienestam līdz 31.janvārim.

Klimats un gaiss

Siltumnīcefekta gāzu pārskatu un auditora ziņojumu iesniedz Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram. Pārskatu par gaisa aizsardzību iesniedz Vides dienestam līdz 31.janvārim. Pārskatu par aukstuma aģentiem vai ozona slāni noārdošajām vielām iesniedz Ģeoloģijas un meteoroloģijas centram līdz 1.februārim. Pārskatu par gaistošiem organiskiem savienojumiem iesniedz Valsts vides dienestam līdz 1.februārim.

Aizsardzība pret troksni

Atskaitīšanās par trokšņa piesārņojuma novēršanu notiek saskaņā ar Valsts vides dienesta izvirzītiem trokšņa avotu un limitu nosacījumiem A vai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā.

Radiācijas drošība un kodoldrošība

Operatoram katru gadu līdz 31.janvārim jāiesniedz Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centram informācija par iepriekšējā gada izmaiņām, kas saistītas ar jonizējošā starojuma avotiem un darbībām ar tiem, kā arī par personālsastāva un citām izmaiņām.

Atļaujas un licences

Informāciju par atļaujam un licencēm var atrast šeit:

Zemes apbūve

Priekšnosacījums zemes apbūvei ir ietekmes uz vidi novērtējums, kur galvenā valsts iestāde ir Vides pārraudzības valsts birojs. Kopumā par būvniecību atbildīgā valsts institūcija ir Ekonomikas ministrija.

Atkritumu apsaimniekošana

Valsts vides dienests   izsniedz atkritumu apsaimniekošanas atļaujas mēneša laikā.

Ķīmiskās vielas

Ķīmisko vielu atļaujas izsniedz  Valsts vides dienests.

Ūdens

MK noteikumos par ūdens resursu lietošanas atļaujām noteiktas darbības, kurām nepieciešams saņemt ūdens resursu lietošanas atļauju; Valsts vides dienestam iesniedzamā iesnieguma forma; iesniegumam pievienojamie dokumenti. Iesniegumu atļaujas saņemšanai iesniedz ne vēlāk par 60 dienām pirms paredzētās darbības uzsākšanas.

Klimats un gaiss

Iesniegumu siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujai Valsts vides dienestā iesniedz 90 d. iepriekš.

Iesniegumu gaistošo organisko savienojumu licencei Valsts vides dienestam   iesniedz 30 d. iepriekš.

Iesniegumu aukstuma aģentu vai fluorēto siltumnīcefekta gāzu licencei Valsts vides dienestam iesniedz 1 mēn. iepriekš.

Aizsardzība pret troksni

Atsevišķi nav nepieciešams saņemt atļauju troksnim. Operators iesniegumā  Vides dienestam   par atļaujas saņemšanu A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai norāda arī trokšņa avotus un rādītājus. Vides dienestam , izsniedzot atļauju, izvirza nosacījumus attiecībā uz trokšņa avotiem un trokšņa limitiem.

Radiācijas drošība un kodoldrošība

Iesniegumujonizējošā starojuma avotu atļaujai iesniedz Vides dienesta Radiācijas drošības centram, kas 20 dienu laikā pieņem lēmumu. Pēc lēmuma pieņemšanas piecu darba dienu laikā RDC noformē atļauju vai motivētu atteikumu un lēmumu paziņo pieprasītājam . Par licences vai atļaujas saņemšanu jāsamaksā valsts nodeva.

Pārbaudes

Vides aizsardzības, radiācijas drošības un kodoldrošības un dabas resursu izmantošanas normatīvo aktu ievērošanas kontroli nodrošina  Valsts vides dienesta struktūrvienības.

Zemes apbūve

Normatīvo aktu izpildes kontroli atbilstoši savai kompetencei veic  Valsts vides dienests.        

Atkritumu apsaimniekošana

Atkritumu apsaimniekošanas pārbaudes veic Valsts vides dienesta Vides uzraudzības un kontroles departamenta un reģionālo vides pārvalžu valsts vides inspektori.

Ķīmiskās vielas

Darbības ar ķīmiskajām vielām un biocīdu tirgošanu kontrolē Veselības inspekcija ; izstrādājumos un darba vidē - Valsts Darba inspekcija, ražošanā un profesionālā lietošanā - Valsts vides dienests. Bīstamās ķīmiskās vielas uz valsts robežas - Valsts ieņēmumu dienests. Ķīmiskās vielas tirdzniecībā esošajos izstrādājumos - Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Ķīmisko vielu pārvaldības nacionālā kompetentā iestāde ir Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.        

Ūdens

Inspekcijas ūdens apsaimniekošanas jomā, atbilstoši savai kompetencei, veic Valsts vides dienests.

Klimats un gaiss

Gaistošo organisko savienojumu produktu ražošanu un lietošanu kontrolē Valsts vides dienests atbilstību un tirgotājus - Veselības inspekcija. Sēra satura degvielas tirgu kontrolē Valsts vides dienests, Latvijas Jūras administrācija un Valsts ieņēmumu dienests Degvielas staciju un naftas bāžu vides prasības, Ozona slāni noārdošo vielu un fluorēto siltumnīcefekta gāzu jomu un Noteikumu izpildi par smaku ierobežošanu kontrolē Valsts Vides Inspekcija.

Aizsardzība pret troksni

Uzņēmējdarbības un transportlīdzekļu trokšņa kontroli veic Veselības inspekcija. Sabiedrisku pasākumu trokšņa kontroli nodrošina pašvaldības.

Radiācijas drošība un kodoldrošība

Šīs jomas kontroli nodrošina  Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs.

Palīdzība un padoms

Palīdzība un padoms

Nosūtiet e-pasta vēstuli tuvākajai uzņēmējdarbības organizācijai

Lielākajā daļā Eiropas valstu English darbojas vietējo uzņēmējdarbības organizāciju tīklsDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network), kas var sniegt jums palīdzību.

Izvēlieties valsti un pilsētu un ierakstiet savu jautājumu zemāk esošajā logā:

Paldies! Jūsu ziņojums ir aizsūtīts.
Tehnisku problēmu dēļ jūsu ziņojumu nevarēja aizsūtīt. Lūdzu, vēlāk mēģiniet vēlreiz!

Valsts

Apvienotā Karaliste

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Austrija

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Beļģija

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgārija

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Čehijas Republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Dānija

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Francija

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grieķija

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Horvātija

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Itālija

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Nieuwegein

Norvēģija

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Polija

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugāle

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rumānija

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Prešov

Slovēnija

Koper

Ljubljana

Maribor

Somija

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Spānija

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Vācija

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Zviedrija

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Ierakstiet savu jautājumu šeit *

* obligāti aizpildāms lauks (jums šeit jāievada dati)