Sökväg

Miljöregler

Uppdaterat 07/2011

Företagen har stor inverkan på miljön och är skyldiga att följa EU:s miljöregler på många områden, till exempel när det gäller luftkvalitet, kemikalier och avfallshantering.

Att som företagare ta sitt miljöansvar innebär att minska föroreningarna, bekämpa klimatförändringarna, bevara den biologiska mångfalden och utnyttja naturresurserna på ett bättre sätt – allt detta är dessutom prioriteringar i EU:s sjätte miljöhandlingsprogram.

Att bidra till en hållbar utveckling kan ses som en investering med långsiktiga fördelar för ditt företag. Att följa miljöreglerna bidrar även till att skapa nya marknader för miljövänliga produkter och stimulerar forskning och innovation.

EU:s miljöpolitik bygger på två grundläggande principer:

  • Försiktighetsprincipen – när en verksamhet eller politisk strategi riskerar att skada miljön eller människors hälsa vidtas brådskande åtgärder.
  • Principen om att förorenaren betalar – förorenaren är ansvarig för att förebygga och åtgärda eventuella miljöskador.

Företag i EU måste uppfylla vissa miljökrav. Några av dessa presenteras nedan.

Systemet för utsläppshandel

EU har infört ett system för handel med utsläppsrätter för att minska utsläppen av växthusgaser på ett kostnadseffektivt sätt. Systemet omfattar bland annat kraftverk, förbränningsanläggningar, oljeraffinaderier, järn- och stålverk och fabriker som tillverkar cement, glas, kalk, tegel, keramik, pappersmassa, papper och kartong.

Företag som driver sådana anläggningar är skyldiga att övervaka och rapportera sina växthusgasutsläpp. Varje ton utsläpp kostar en utsläppsrätt. Det totala antalet utsläppsrätter i systemet är satt till ett visst tak. Taket sänks efter hand så att de sammanlagda utsläppen av växthusgaser minskar.

En viss del av utsläppsrätterna är gratis, men företagen kan också köpa utsläppsrätter på auktioner eller från andra företag. Företagen kan

  • antingen använda sina utsläppsrätter för att betala för sina utsläpp, eller
  • försöka minska utsläppen.

De kan i så fall sälja sitt överskott av utsläppsrätter till andra marknadsaktörer, som föredrar att köpa extra utsläppsrätter för att täcka sina utsläpp. På så vis sker utsläppsminskningarna där de kostar minst i systemet.

EU bestämde 2009 att man skulle förbättra systemet genom att

  • sätta taket på central nivå
  • i första hand använda auktioner för att tilldela utsläppsrätter
  • införa EU-regler för gratis tilldelning av utsläppsrätter
  • låta systemet omfatta andra växthusgaser och branscher.

Avfallshantering

Företagen måste följa lagstiftningen om att förebygga, återvinna och återanvända avfall.

Ekodesign för energiförbrukande produkter

När en produkt utformas bör man på ett tidigt stadium väga in energieffektiviteten. Enligt EU:s lagstiftning ska energiförbrukande produkter göras mer energieffektiva, särskilt produkter med stora möjligheter att spara energi, till exempel elapparater, elektronik och uppvärmningsanordningar.

Reach

Syftet med Reachreglerna är att se till att de allra farligaste ämnena ersätts med säkrare alternativ. Företagen måste bevisa att de ämnen de använder eller tillverkar är säkra.

Alla företag som tillverkar eller använder kemikalier har vissa skyldigheter enligt Reach.

Förebygga och begränsa föroreningar – IPPC-direktivet

IPPC-direktivet om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar gäller starkt förorenande industrier och företag inom energi, metall, mineral, kemikalier, avfallshantering och djuruppfödning.

Anläggningar i dessa sektorer över en viss storlek måste få tillstånd för sin verksamhet. De måste också uppfylla ett antal kriterier för ”bästa tillgängliga teknik” när det gäller minskade föroreningar, energieffektivitet och avfallshantering. Det är EU-ländernas myndigheter som handlägger tillstånden.

Mer långtgående miljöarbete

Företagen får naturligtvis gå längre än vad som krävs i miljölagstiftningen.

Programmet Life+ ger stöd till miljö- och naturskyddsprojekt. Programmet har en budget på 2,1 miljarder euro för perioden 2007–2013 och inriktas på medfinansiering av miljöprojekt på följande tre områden: natur och biologisk mångfald, miljöpolitik och miljöstyrning samt information och kommunikation.

EU:s program för stöd till miljöanpassning (Ecap) riktar sig till småföretag, särskilt mikroföretag, som ofta saknar resurser och kunskaper för att förstå och hantera miljökonsekvenser. Genom programmet kan företagen få tillgång till resurser, verktyg och information för att driva en ”grönare” verksamhet. De kan även söka finansiering från olika källor för att förbättra sina miljöprestanda.

Enterprise Europe Network ger företagare råd och information om miljönormer.

Hjälp och råd

Hjälp och råd

Hos Ditt Europa - Rådgivning får du råd av juridiska experter om problem som du stött på i ett annat land och som rör EU-lagstiftningen.

Enterprise Europe Network English och de cirka 600 lokala kontaktpunkternaEnglish arbetar via lokala näringslivsorganisationer och hjälper dig att utveckla din verksamhet på nya marknader, skapa eller licensiera ny teknik och få tillgång till EU-finansiering.