Navigacijska pot

Okolje

Posodobitev 07/2011

Podjetja pomembno vplivajo na okolje, zato morajo izpolnjevati različne predpise EU o varstvu okolja, denimo kakovost zraka, nadzor nad kemikalijami ali ravnanje z odpadki.

Podjetje, ki je odgovorno do okolja, si prizadeva za zmanjšanje onesnaženja in je dejavno na področju boja proti podnebnim spremembam, ohranjanja biotske raznovrstnosti ter racionalnejše rabe naravnih virov – to so tudi prednostne naloge šestega okoljskega akcijskega programa EU.

Skrb za trajnostni razvoj je naložba, ki je podjetju dolgoročno v korist. Z izpolnjevanjem okoljskih zahtev se odpirajo tudi novi trgi za okolju prijazne izdelke ter nove možnosti za raziskave in inovacije.

Okoljska politika EU temelji na dveh glavnih načelih:

  • previdnostno načelo: kadar je neka dejavnost ali politika škodljiva za okolje ali zdravje ljudi, se sprejmejo nujni ukrepi;
  • načelo „onesnaževalec plača“: onesnaževalec plača za škodo in popravo škode za okolje.

Podjetja EU morajo izpolnjevati zahteve za varstvo okolja, denimo:

Trgovanje z emisijami

EU je vzpostavila sistem trgovanja z emisijami, da bi stroškovno učinkovito znižala izpuste toplogrednih plinov. V sistem so vključene elektrarne, toplarne, rafinerije nafte, železarne, jeklarne, obrati za proizvodnjo cementa in apna, steklarne, opekarne, tovarne za proizvodnjo keramike ter industrija celuloze in papirja.

Upravljavci takih obratov morajo nadzorovati izpuste toplogrednih plinov in poročati o njih. Za vsako tono izpuščenih toplogrednih plinov, se mora onesnaževalec odreči eni emisijski pravici (dovoljenje). Število pravic v sistemu je omejeno (zgornja meja) in se sčasoma zmanjšuje, da bi znižali celotno količino izpustov toplogrednih plinov.

Določeno število pravic se razdeli brezplačno, podjetja pa lahko tudi kupijo dodatne pravice na dražbah ali od drugih podjetij. Podjetja:

  • bodisi dovoljeno količino porabijo sama za izpolnitev obveznosti predaje (za kritje svojih emisij)
  • bodisi sprejmejo ukrepe za zmanjšanje svojih emisij.

V tem primeru lahko presežke emisijskih kuponov prodajo drugim podjetjem, ki jih potrebujejo za pokritje svoje količine izpustov. Tako zmanjševanje izpustov poteka na najcenejši način v sistemu.

Za izboljšanje sistema so evropski zakonodajalci leta 2009 predlagali:

  • centralizirano določitev omejitev izpustov,
  • dodelitev pravic na dražbi kot standardno metodo za dodelitev pravic,
  • uvedbo evropskih pravil za brezplačno dodelitev pravic,
  • vključitev drugih toplogrednih plinov in drugih gospodarskih panog v sistem trgovanja.

Ravnanje z odpadki

Podjetja morajo izpolnjevati predpise o zmanjševanju, recikliranju in ponovni rabi odpadkov.

Ekološko oblikovanje izdelkov

Pri oblikovanju izdelka, ki pri uporabi rabi energijo, je treba upoštevati njegovo energetsko učinkovitost. EU je za izdelke, ki rabijo energijo, zlasti tiste z visokim potencialom za varčevanje z energijo, kot so električne in elektronske naprave ter oprema za gretje, sprejela predpise za večjo energetsko učinkovitost.

REACH

Po uredbi REACH je treba najnevarnejše snovi nadomestiti z varnimi. Podjetja morajo dokazati, da so snovi, ki jih proizvajajo ali uporabljajo, tudi v resnici varne.

Obveznosti iz uredbe REACH veljajo za vsa podjetja, ki proizvajajo ali uporabljajo kemikalije.

Celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja okolja

Direktiva zadeva energetsko, kovinsko, nekovinsko, kemično industrijo, ravnanje z odpadki in intenzivno rejo živine.

Obrati iz teh sektorjev, ki presegajo določeno velikost, morajo imeti dovoljenje za svojo dejavnost in uporabljati najboljšo razpoložljivo tehnologijo, kar pomeni, da izpolnjujejo zahteve glede preprečevanja onesnaževanja, energetske varčnosti in odstranjevanja odpadkov. Dovoljenje izdajo nacionalni organi.

Več od predpisanega

Podjetja seveda lahko tudi presežejo najnižje okoljske zahteve.

Program LIFE+ podpira projekte za ohranjanje okolja in narave. V obdobju 2007–2013 ima na voljo 2,1 milijarde EUR in sofinancira okoljske projekte v treh sklopih: narava in biotska raznovrstnost, okoljska politika in upravljanje, obveščanje in sporočanje.

Program za pomoč okoljski usklajenosti je namenjen malim podjetjem, zlasti mikro podjetjem, ki pogosto nimajo sredstev in znanja za razumevanje in reševanje okoljskih vprašanj. Program jim ponuja sredstva, informacije in orodja, ki jih potrebujejo za bolj ekološko poslovanje. Več virov financiranja je namenjenih tudi izboljšavam okoljske uspešnosti podjetja.

Mreža Enterprise Europe Network ponuja podjetjem informacije in svetovanje o okoljskih standardih.

Pomoč in svetovanje

Pomoč in svetovanje

Portal Tvoja Evropa - nasveti zagotavlja strokovne nasvete za morebitne težave v zvezi z zakonodajo EU v drugih državah članicah.

Mreža Enterprise Europe NetworkEnglish s svojimi približno 600 kontaktnimi točkamiEnglish deluje prek lokalnih poslovnih organizacij in pomaga podjetjem razširiti poslovanje na novih trgih, pridobiti vire ali licence za nove tehnologije ter omogočiti dostop do finančnih sredstev EU.