Navigačný riadok

Environmentálne pravidlá

Aktualizované 07/2011

Spoločnosti majú veľký vplyv na životné prostredie a musia dosahovať súlad s environmentálnymi pravidlami EÚ v mnohých oblastiach, napríklad kvalita ovzdušia, chemické látky alebo spracovanie odpadu.

Podnik zodpovedne sa správajúci k životnému prostrediu, sa snaží znižovať znečistenie, bojuje so zmenou klímy, zachováva biodiverzitu a rozumnejšie využíva prírodné zdroje – a to všetko sú aj priority šiesteho environmentálneho akčného programu EÚ.

Podiel na udržateľnom prostredí sa môže považovať za investíciu, ktorá pre podnik predstavuje dlhodobé výhody. Dodržiavaním environmentálnych pravidiel sa pomáha vytvárať nové trhy pre ekologické výrobky a stimuluje výskum a inovácie.

Environmentálna politika EÚ vychádza z dvoch základných zásad:

  • zásady predbežnej opatrnosti, pri ktorej sa v prípade existencie rizika, že činnosť alebo politika poškodia životné prostredie alebo ľudské zdravie, prijmú naliehavé opatrenia,
  • zásady „znečisťovateľ platí“, pri ktorej je za predchádzanie škodám na životnom prostredí a ich odstraňovanie zodpovedný znečisťovateľ.

Európske spoločnosti musia spĺňať určité environmentálne požiadavky, ku ktorým patria:

Systém obchodovania s emisiami

EÚ zaviedla systém obchodovania s emisiami s cieľom nákladovo efektívne znížiť emisie skleníkových plynov. Týka sa zariadení, ako sú elektrárne, spaľovacie zariadenia, ropné rafinérie, železiarne, oceliarne a závody, v ktorých sa vyrába cement, sklo, vápno, tehly, keramika, celulóza, papier a kartón.

Prevádzkovatelia týchto zariadení musia monitorovať svoje emisie skleníkových plynov a podávať o nich správy. Za každú tonu emitovaných skleníkových plynov musia producenti emisií odovzdať jednu emisnú kvótu (povolenie). Celkové množstvo kvót v systéme (strop) je pevne stanovené a časom sa znižuje, čím sa má zabezpečiť celkové zníženie emisií skleníkových plynov.

Počet kvót sa rozdáva bezplatne, prevádzkovatelia zariadení však môžu kvóty nakupovať prostredníctvom aukcií alebo od iných producentov emisií. Prevádzkovatelia môžu:

  • využiť svoje kvóty na dosiahnutie súladu s povinnosťou odovzdania (t. j. na pokrytie svojich emisií),
  • prijať opatrenia na znižovanie emisií.

V takom prípade môžu predávať zvyšné kvóty iným účastníkom trhu, ktorí uprednostňujú nákup dodatočných kvót na pokrytie svojich emisií. Takto sa emisie znižujú tam, kde sú v systéme najlacnejšie.

V roku 2009 sa európski zákonodarcovia rozhodli systém zlepšiť pomocou:

  • centralizovaného stanovovania stropu,
  • stanovenia aukcií za prvotnú metódu prideľovania kvót,
  • zavedenia celoeurópskych pravidiel voľného prideľovania kvót,
  • začlenenia ďalších skleníkových plynov a ďalších odvetví hospodárstva do systému.

Odpadové hospodárstvo

Spoločnosti musia dodržiavať právne predpisy o zabraňovaní tvorbe odpadu, recyklácii odpadu a opätovnom využívaní odpadu.

Ekologický dizajn výrobkov využívajúcich energiu

Energetické hľadiská je potrebné zohľadniť už v prvej fáze dizajnu výrobku. EÚ prijala zákony, ktoré vyžadujú, aby sa výrobky využívajúce energiu (najmä výrobky s veľkým potenciálom šetrenia energie, ako napríklad elektrické a elektronické zariadenia a vykurovacie zariadenia) navrhovali energeticky efektívnejšie.

REACH

Cieľom nariadenia REACH je zabezpečiť, aby sa najnebezpečnejšie látky nahrádzali bezpečnejšími alternatívami. Podniky musia dokázať, že látky, ktoré vyrábajú alebo používajú, sú bezpečné.

Všetkým spoločnostiam, ktoré vyrábajú alebo používajú chemické látky, vyplývajú povinnosti z nariadenia REACH.

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania sa týka odvetví a podnikov, ktoré najviac znečisťujú životné prostredie, a to konkrétne energetiky, železiarstva, chemického priemyslu, odpadového hospodárstva a chovu dobytka.

Zariadenia v týchto odvetviach musia od určitej veľkosti získať povolenie na vykonávanie činnosti a spĺňať množstvo kritérií používania najlepších dostupných technológií pri prevencii znečisťovania, dosahovaní energetickej účinnosti a likvidácii odpadu. Za správu povolení zodpovedajú vnútroštátne orgány.

Viac než minimálne požiadavky

Podniky môžu slobodne z vlastnej iniciatívy spĺňať aj prísnejšie než minimálne environmentálne právne požiadavky.

LIFE+ poskytuje osobitnú podporu environmentálnym projektom a projektom ochrany prírody. Z rozpočtu 2,1 miliardy EUR na roky 2007 až 2013 sa v rámci tohto programu spolufinancujú environmentálne projekty v troch okruhoch: príroda a biodiverzita, environmentálna politika a riadenie, informácie a komunikácia.

Program dosahovania súladu s platnými predpismi v oblasti životného prostredia sa zameriava na malé podniky, najmä mikropodniky, ktorým často chýbajú prostriedky a odborné znalosti na pochopenie a riešenie vplyvu na životné prostredie. V rámci programu sa poskytujú týmto firmám prostriedky, informácie a nástroje potrebné na zavedenie ekologickejších prevádzok. Financie na pomoc podnikom pri zlepšovaní svojej ekologickej výkonnosti sa získavajú z rôznych zdrojov.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje podnikom informácie a poradenstvo v oblasti environmentálnych noriem.

Pomoc a poradenstvo

Pomoc a poradenstvo

Vaša Európa - Poradenstvo je zdrojom odborného poradenstva v oblastiach, s ktorými sa môžete stretnúť v inom členskom štáte EÚ a ktoré zahŕňajú právne predpisy EÚ.

Sieť Enterprise Europe NetworkEnglish a jej približne 600 miestnych kontaktných miestEnglish pomáha prostredníctvom miestnych podnikateľských organizácií pri rozvíjaní podnikania, pokiaľ ide o nové trhy, zdroje či získavanie licencií na nové technológie a prístup k financiám z EÚ.