Cale de navigare

Protecţia mediului

Actualizare 07/2011

Având în vedere impactul major pe care îl generează asupra mediului înconjurător, întreprinderile trebuie să se conformeze normelor UE de protecţie a mediului în multe domenii, precum calitatea aerului şi gestionarea substanţelor chimice sau a deşeurilor.

Reducerea poluării, combaterea schimbărilor climatice, conservarea biodiversităţii şi folosirea mai judicioasă a resurselor naturale fac parte din comportamentul unei întreprinderi responsabile faţă de mediu şi reprezintă priorităţi ale celui de-al şaselea program de acţiune pentru mediu al UE.

Contribuţia la dezvoltarea durabilă poate fi considerată o investiţie cu beneficii pe termen lung pentru întreprinderi. Conformarea la normele de protecţie a mediului ajută, de asemenea, la crearea unor noi pieţe pentru produsele ecologice şi stimulează cercetarea şi inovarea.

Politica de mediu a UE aderă la două principii fundamentale:

  • principiul precauţiei - dacă o politică sau o activitate riscă să dăuneze mediului sau sănătăţii umane, se iau măsuri urgente
  • principiul „poluatorul plăteşte” - poluatorul are responsabilitatea de a preveni şi remedia eventualele daune asupra mediului.

Întreprinderile din UE trebuie să respecte anumite norme de protecţie a mediului.

Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii

UE a implementat un sistem de comercializare a certificatelor de emisii, cu scopul de a reduce, în mod eficient şi rentabil, emisiile de gaze cu efect de seră. Sistemul vizează centralele electrice, instalaţiile de ardere, rafinăriile de petrol, întreprinderile producătoare de fier, oţel, ciment, sticlă, var, cărămidă, ceramică, celuloză, hârtie şi carton.

Operatorii acestor tipuri de instalaţii au obligaţia de a monitoriza şi raporta emisiile de gaze cu efect de seră. Pentru fiecare tonă de gaze cu efect de seră emise, operatorul trebuie să restituie un certificat. Cantitatea totală de certificate disponibile în sistem (plafonul) este una fixă şi se micşorează în timp, pentru a garanta reducerea pe ansamblu a emisiilor de gaze cu efect de seră.

O parte din certificate se distribuie gratuit, dar operatorii pot achiziţiona certificate suplimentare prin licitaţie sau de la alţi emitenţi. Operatorii pot:

  • să utilizeze certificatele pentru a respecta obligaţia de restituire (adică pentru a-şi acoperi emisiile)
  • să ia măsuri de reducere a emisiilor.

În acest caz, pot vinde surplusul de certificate altor operatori de pe piaţă care au nevoie de ele pentru a-şi acoperi emisiile. În acest fel, reducerile de emisii se înregistrează în sectoarele în care sunt mai rentabile din punct de vedere financiar.

În anul 2009, factorii europeni de decizie au hotărât să amelioreze sistemul prin:

  • stabilirea la nivel central a plafonului de emisii
  • trecerea la licitaţie, ca modalitate standard de alocare a certificatelor
  • stabilirea de norme valabile la nivel european pentru alocarea de certificate gratuite
  • extinderea sistemului către alte gaze cu efect de seră şi către alte sectoare ale economiei.

Gestionarea deşeurilor

Întreprinderile trebuie să se conformeze legislaţiei privind evitarea, reciclarea şi reutilizarea deşeurilor.

Proiectarea ecologică a produselor consumatoare de energie

Aspectele referitoare la eficienţa energetică trebuie luate în considerare încă din primele etape ale proiectării unui produs. UE a elaborat norme prin care solicită proiectarea cât mai eficientă din punct de vedere energetic a produselor consumatoare de energie, în special a celor care au şi potenţialul de a favoriza economisirea energiei, precum aparatele electrice şi electronice şi echipamentele de încălzire.

REACH

Scopul REACH (Regulamentul privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea produselor chimice) este să garanteze că substanţele cele mai periculoase sunt înlocuite de altele mai sigure. Întreprinderile trebuie să demonstreze că substanţele pe care le produc sau folosesc sunt sigure.

Toate companiile care produc sau folosesc substanţe chimice au anumite obligaţii în baza REACH.

Prevenirea şi controlul integrat al poluării (IPPC)

Directiva IPPC vizează întreprinderile mari poluatoare active în sectoare precum industria energiei, a metalelor, mineralelor şi produselor chimice, gestionarea deşeurilor şi creşterea animalelor.

Unităţile care depăşesc anumite dimensiuni trebuie să obţină un permis pentru a-şi derula activitatea şi să folosească cele mai bune tehnologii disponibile pentru a îndeplini o serie de criterii privind prevenirea poluării, eficienţa energetică şi eliminarea deşeurilor. Administrarea permiselor intră în responsabilitatea autorităţilor naţionale.

Depăşirea cerinţelor minime

Întreprinderile au libertatea de a lua, pe cont propriu, măsuri de protecţie a mediului care merg dincolo de cerinţele minime impuse.

LIFE+ oferă sprijin specific pentru proiectele de mediu şi de conservare a naturii. Având la dispoziţie un buget de 2,1 miliarde de euro, pentru perioada 2007-2013, programul cofinanţează proiecte în trei domenii importante: natură şi biodiversitate, politică şi guvernare în materie de mediu, informare şi comunicare.

Programul de asistenţă pentru conformitatea ecologică se adresează întreprinderilor mici, în special microîntreprinderilor care, deseori, nu au resursele şi expertiza necesară pentru a înţelege şi aborda problema impactului generat asupra mediului. Prin acest program, întreprinderile vizate primesc resursele, informaţiile şi instrumentele de care au nevoie pentru a-şi ecologiza activităţile. Există mai multe surse de finanţare menite să sprijine întreprinderile să-şi îmbunătăţească performanţele în materie de protecţie a mediului.

Enterprise Europe Network le furnizează întreprinderilor informaţii şi consiliere în materie de norme de protecţie a mediului.

Ajutor

Ajutor

Serviciul Europa ta - Consiliere vă oferă asistenţă de specialitate cu privire la toate aspectele legate de legislaţia UE cu care v-aţi putea confrunta în altă ţară din UE.

Enterprise Europe Network English şi cele aproximativ 600 de puncte de contactEnglish de care dispune colaborează cu organisme locale pentru a vă ajuta să vă dezvoltaţi afacerea pe pieţe noi, pentru a elabora şi breveta noi tehnologii şi pentru a obţine acces la finanţare UE.