Navigation path

Miljøregler

Oppdatert: 07/2011

Virksomheter har en stor påvirkning på miljøet, og må overholde EUs miljøforskrifter på mange områder, som f.eks. luftkvalitet, kjemikalier eller avfallshåndtering.

Redusere forurensning, bekjempe klimaendringer, bevare biologisk mangfold og smartere bruk av naturressurser er en del av å være et ansvarlig, miljøbevisst bedrift - og er prioriterte områder i EUs sjette miljøtiltaksprogram.

Å bidra til bærekraftig utvikling kan ses på som en investering med langsiktige fordeler for bedriften din. Å overholde miljøforskrifter hjelper også å skape nye markeder for miljøvennlige produkter og stimulerer forskning og innovasjon.

EUs miljøpolitikk følger to grunnleggende prinsipper:

  • føre-var-prinsippet - når en aktivitet eller politikk innebærer fare for å skade miljøet eller menneskets helse, iverksettes hastetiltak
  • "forurenser betaler"-prinsippet - forurenser har ansvaret for å forebygge og utbedre miljøskader.

Bedrifter i EU må overholde visse miljøkrav, som inkluderer:

Kvotehandelssystem

EU har etablert et kvotehandelssystem for å redusere utslipp av klimagasser på en kostnadseffektiv måte. Det dekker installasjoner som kraftverk, forbrenningsanlegg, oljeraffinerier og jern- og stålverk, samt fabrikker som produserer sement, glass, kalk, murstein, keramikk, tremasse, papir og kartong.

Operatørene ved slike installasjoner er pålagt å overvåke og rapportere utslippet av klimagasser. For hvert tonn klimagass som slippes ut, skal det sørges for tilsvarende lavere utslipp et annet sted (kvotehandel). Den totale mengden kvoter i systemet ("taket") er fast og reduseres over tid for å sikre at det totale utslippet av klimagasser reduseres.

Mens en viss andel kvoter tildeles gratis, kan operatører også kjøpe kvoter gjennom auksjoner eller fra andre kvotepliktige virksomheter. Operatørene kan:

  • Enten bruke sine kvoter for å oppfylle forpliktelsene (dvs. for å dekke utslippene sine);
  • eller iverksette tiltak for å redusere egne utslipp.

I slike tilfeller kan virksomhetene selge overskuddskvoter til andre aktører som foretrekker å kjøpe ekstra kvoter for å dekke opp for utslippene sine. På denne måten skjer utslippsreduksjonene der de er billigst i systemet.

I 2009 besluttet europeiske lovgivere å forbedre systemet ved å:

  • sentralisere fastsettelsen av taket,
  • gå over til auksjonering som standardmetode for tildeling av kvoter,
  • etablere EU-regler for gratis tildeling av kvoter,
  • inkludert andre klimagasser og flere økonomiske områder i systemet.

Avfallshåndtering

Bedrifter må overholde lovgivningen om hvordan man skal unngå, resirkulere og bruke avfall på nytt.

Ecodesign for energikrevende produkter

Det må tas hensyn til energieffektivitetsaspekter i en tidlig fase ved konstruksjon av et produkt. EU har vedtatt lover som krever at energikrevende produkter, særlig produkter med stort energiinnsparingspotensiale, som f.eks. elektriske og elektroniske apparater og oppvarmingsutstyr, må konstrueres slik at de blir mer energieffektive.

REACH

Målet bak REACH er å sikre at de farligste substansene blir erstattet av sikrere alternativer. Virksomhetene må faktisk bevise at substansene de produserer eller bruker er sikre.

Alle bedrifter som produserer og bruker kjemikalier har fått forpliktelser med REACH.

Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)

IPPC dekker svært forurensende industrier og virksomheter innen energiproduksjon, metallurgi, mineraler, kjemikalier, avfallshåndtering og gårder med buskap.

Anlegg innenfor disse sektorene, og som er over en viss størrelse, må innhente en tillatelse for sine aktiviteter. De må også imøtekomme et antall kriterier om å bruke "best tilgjengelig teknologi"rundt forhindring av forurensning, energieffektivitet og avfallshåndtering. Nasjonale myndigheter er ansvarlige for administrasjon av disse tillatelsene.

Gå utover kravene

Bedrifter kan gå utover minimum lovmessige miljøkrav på eget initiativ.

LIFE+   gir spesifikk støtte vedrørende miljø- og naturbevarende prosjekter. Med et budsjett på € 2,1 milliarder for 2007-13, deltar programmet i finansieringen av miljøprosjekter under tre overskrifter: natur og biologisk mangfold, miljøpolitikk og styresett, informasjon og kommunikasjon.

Programmet Assistanse med å overholde miljølovgivningen retter seg mot små bedrifter, særlig mikrobedrifter, som ofte mangler ressurser og kunnskap til å forstå og takle miljøpåvirkninger. Programmet hjelper disse bedriftene med å finne de ressurser, informasjon og verktøy de trenger for å gjøre arbeidet deres grønnere. Finansiering er tilgjengelig fra ulike kilder for å hjelpe bedriftene med å bedre sin miljøinnsatss.

Enterprise Europe Network gir informasjon og rådgivning til bedrifter om miljøstandarder.

Hjelp og veiledning

Hjelp og veiledning

(Your Europe Advice) (din Europa-veiledning) български čeština dansk Deutsch ελληνικά English español eesti suomi français magyar italiano lietuvių latviešu Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina svenska er en kilde til ekspertråd angående alle problemstillinger du måtte ha i et annet EU-land som involverer EU-lovgivning.

Nettverket Enterprise Europe NetworkEnglish og dets ±600 lokale kontaktpunkterEnglish arbeider gjennom lokale bransjeorganisasjoner for å hjelpe deg å utvikle din virksomhet i nye markeder, få tilgang på eller lisensiere ny teknologi og få tilgang til EU-finansiering.