Mogħdija tan-navigazzjoni

Ir-regoli ambjentali

Aġġornat 07/2011

Il-kumpaniji għandhom impatt kbir fuq l-ambjent u għandhom isegwu r-regoli ambjentali tal-UE f'oqsma varji bħall-kwalità tal-arja, il-kimiki jew il-ġestjoni tal-iskart.

It-tnaqqis tat-tniġġis, il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, il-ħarsien tal-bijodiversità u użu aktar għaqli tar-riżorsi naturali jikkontribwixxu biex kumpanija tkun ambjentalment responsabbli - u dawn ġew identifikati bħala prijoritajiet fis-Sitt Programm ta' Azzjoni Ambjentali tal-UE.

Il-kontribuzzjoni lejn żvilupp sostenibbli jista' jitqies bħala investiment b'benefiċċji fit-tul għan-negozju tiegħek. Il-konformità mar-regoli ambjentali tgħin ukoll biex jinħolqu swieq ġodda għal prodotti ekoloġiċi, filwaqt li tistimola r-riċerka u l-innovazzjoni.

Il-politika ambjentali tal-UE tħaddan żewġ prinċipji fundamentali:

  •  il-prinċipju ta' prekawzjoni - meta attività jew politika ġġorr magħha riskju ta' ħsara għall-ambjent jew għas-saħħa tal-bniedem, jittieħdu miżuri urġenti;
  •  il-prinċipju ta' "min iniġġes iħallas" - min iniġġes huwa responsabbli biex jevita u biex jirrimedja l-ħsara ambjentali.

Il-kumpaniji tal-UE jridu jissodisfaw ċerti rekwiżiti ambjentali, li jinkludu:

L-Iskema ta' Skambju tal-Emissjonijiet

L-UE stabbilixxiet Skema ta' Skambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet biex tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett serra b'mod effettiv għall-ispejjeż. Din tkopri installazzjonijiet bħall-power stations, l-impjanti tal-kombustjoni, ir-raffineriji taż-żejt, tal-ħadid u l-azzar, kif ukoll fabbriki tas-siment, il-ħġieġ, il-ġir, il-brikks, iċ-ċeramika, il-polpa, il-karta u l-kartun.

L-operaturi ta' dawn l-installazzjonijiet huma meħtieġa jimmonitorjaw u jirrispettaw l-emissjonijiet tal-gass b'effett serra. Għal kull tunnellata ta' gass b'effett serra li toħroġ fl-arja, in-niġġiesa għandhom iċedu "kwota" (permess). L-ammont totali ta' kwoti fis-sistema (il-"limitu") hu ffissat u jonqos maż-żmien biex jiżgura li l-emissjonijiet ġenerali ta' gass b'effett serra jonqsu.

Filwaqt li parti mill-kwoti jitqassmu bla ħlas, l-operaturi jistgħu wkoll jixtru l-kwoti permezz ta' rkant jew minn niġġiesa oħrajn. L-operaturi jistgħu:

  • jew jużaw il-kwoti għall-konformità mal-obbligu taċ-ċediment (jiġifieri biex ikopru l-emissjonijiet tagħhom);
  • jew jieħdu miżuri biex inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom.

F'dawn il-każijiet, jistgħu jbigħu il-kwoti żejda tagħhom lill-parteċipanti fis-suq li jippreferu jixtru kwoti addizzjonali biex ikopru l-emissjonijiet tagħhom. B'hekk it-tnaqqis fl-emissjonijiet iseħħ fejn hu l-irħas fis-sistema.

Fl-2009, il-leġiżlaturi Ewropej iddeċidew li jtejbu s-sitema billi:

  • jiċċentralizzaw l-istabbiliment tal-limitu;
  • jużaw l-irkant bħala l-medotu normali għall-allokazzjoni tal-kwoti;
  • jistabbilixxu regoli tal-UE għall-allokazzjoni bla ħlas tal-kwoti;
  • jinkludu gassijiet oħrajn b'effett serra u iktar setturi tal-ekonomija fis-sistema.

Il-ġestjoni tal-iskart

Il-kumpaniji jridu jkunu konformi mal-liġi biex jevitaw, jirriċiklaw u jużaw mill-ġdid l-iskart.

L-ekodisinn ta' prodotti li jużaw l-enerġija

Fi stadju kemm jista' jkun bikri għandhom jiġu kkunsidrati aspetti ta' effiċjenza fl-enerġija waqt il-fażi tad-disinn ta' prodott. L-UE għaddiet żewġ liġijiet li jeħtieġu li l-prodotti li jużaw l-enerġija, partikolarment dawk b'potenzjal għoli ta' ffrankar fl-enerġija, bħalma huwa tagħmir elettriku u elettroniku kif ukoll it-tagħmir ta' sħana, ikunu ddisinnjati biex ikunu aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija.

REACH

L-għan ta' REACH hu li jiżgura li l-iktar sustanzi perikolużi jiġu sostitwiti b'alternattivi iktar sikuri. In-negozji fil-fatt għandhom juru li s-sustanzi li jipproduċu huma sikuri.

Il-kumpaniji kollha li jipproduċu jew jużaw il-kimiki qed jingħataw obbligi skont REACH.

Il-Prevenzjoni u l-Kontroll Integrati tat-Tniġġis (PKIT)

Il-PKIT ikopri industriji u negozji li jniġġsu ħafna fl-industriji tal-enerġija, il-metall, il-minerali, il-kimiki, il-ġestjoni tal-iskart u l-bhejjem.

L-impjanti f'dawn is-setturi li jaqbżu ċertu daqs għandhom jiksbu permess għall-attivitajiet tagħhom u għandhom jilħqu għadd ta' kriterji tal-"aqwa teknoloġija disponibbli" għall-prevenzjoni tat-tniġġis, l-effiċjenza fl-enerġija u d-disponiment mill-iskart. L-awtoritajiet nazzjonali huma responsabbli għall-għoti tal-permessi.

Lil hinn mir-rekwiżiti

Fuq inizjattiva tagħhom stess, in-negozji jistgħu jagħmlu ferm aktar mir-rekwiżiti minimi ambjentali.

LIFE+ jipprovdi appoġġ speċifiku għal proġetti ambjentali u tal-ħarsien tan-natura. B'baġit ta' €2.1 biljun bejn l-13-2013, dan il-programm jikkofinanzja proġetti ambjentali taħt tlett intestaturi: in-natura u l-bijodiversità, il-politika ambjentali u l-governanza, l-informazzjoni u l-komunikazzjoni.

Il-Programm ta' Għajnuna għall-Konformità Ambjentali jiffoka fuq in-negozji żgħar, speċjalment mikrointrapriżi, li ħafna drabi ma jkollhomx ir-riżorsi u l-ħiliet esperti biex jifhmu u jittrattaw l-impatti ambjentali. Il-programm jgħin biex jipprovdi lil dawn il-kumpaniji bir-riżorsi, l-informazzjoni u l-għodda meħtieġa biex l-attivitajiet tagħhom ikunu aktar ekoloġiċi. Il-finanzjament huwa disponibbli minn diversi sorsi sabiex jgħinu lil dawn in-negozji jtejbu l-prestazzjoni ambjentali tagħhom.

Enterprise Europe Network jipprovdi tagħrif u pariri lin-negozji dwar il-livelli ambjentali.

Għajnuna u pariri

Għajnuna u pariri

Pariri tal-Ewropa Tiegħek  hu sors ta’ pariri esperti dwar kwalunkwe kwistjonijiet li tiltaqa’ magħhom f’pajjiż ieħor tal-UE li jinvolvu l-liġi tal-UE.

In-Netwerk “Enterprise Europe NetworkEnglish” u bejn wieħed u ieħor 600 punt ta’ kuntatt lokaliEnglish tiegħu jaħdmu permezz ta’ organizzazzjonijiet kummerċjali lokali biex jgħinuk tiżviluppa n-negozju tiegħek fi swieq u sorsi ġodda jew inkella tilliċenzja teknoloġiji ġodda u tingħata aċċess għall-fondi tal-UE.