Navigācijas ceļš

Vides aizsardzība

Atjaunināts 07/2011

Uzņēmumi būtiski ietekmē vidi, un tiem jāievēro ES vides aizsardzības noteikumi daudzās jomās, piemēram, attiecībā uz gaisa kvalitāti, ķimikālijām un atkritumu apsaimniekošanu.

Ekoloģiskais apzinīgums uzņēmējdarbībā nozīmē samazināt piesārņojumu, cīnīties pret klimata pārmaiņām, saglabāt bioloģisko daudzveidību un saprātīgāk izmantot dabas resursus, un šie uzdevumi ir noteikti par prioritātēm ES Sestajā vides rīcības programmā.

Ieguldījumi ilgtspējīgā attīstībā ir investīcija, kas jūsu uzņēmumam radīs ilgtermiņa labumu. Turklāt vides aizsardzības noteikumu ievērošana palīdz veidot jaunu tirgu videi draudzīgiem produktiem un veicina pētniecību un inovāciju.

ES vides politikai ir divi pamatprincipi:

  • piesardzības princips — ja kāda darbība vai stratēģija var kaitēt videi vai cilvēku veselībai, tiek veikti steidzami pasākumi;
  • princips “piesārņotājs maksā” — piesārņotājs ir atbildīgs par vides kaitējuma novēršanu un nodarītā kaitējuma kompensēšanu.

ES uzņēmumiem jāievēro noteiktas vides aizsardzības prasības, un dažas no tām ir minētas turpmāk.

Emisijas kvotu tirdzniecības sistēma

ES ir izveidojusi emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu, lai rentabli mazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas. Šī sistēma attiecas, piemēram, uz elektrostacijām, sadedzināšanas iekārtām, naftas rafinēšanas rūpnīcām un dzelzs un tērauda ražotnēm, kā arī fabrikām, kurās ražo cementu, stiklu, kaļķi, ķieģeļus, keramiku, celulozi, papīru un kartonu.

Šādu uzņēmumu īpašniekiem ir pienākums uzraudzīt un paziņot par siltumnīcefekta gāzu emisiju, ko tie rada. Par katru radīto siltumnīcefekta gāzu tonnu piesārņotājiem jāšķiras no vienas emisijas "kvotas" (atļaujas). Kopējais kvotu skaits sistēmā (pieļaujamais daudzums) ir nemainīgs un laika gaitā samazinās, lai kopējā siltumnīcefekta gāzu emisija saruktu.

Lai gan kvotas tiek sadalītas bez maksas, uzņēmumu īpašnieki kvotas var iegādāties izsolēs vai no citiem emisijas radītājiem. Uzņēmumu vadītāji var:

  • vai nu izmantot savas kvotas, radot emisijas,
  • vai arī veikt kompensējošus pasākumus, lai emisijas samazinātu.

Tādā gadījumā viņi liekās kvotas var pārdot citiem tirgus dalībniekiem, kuri vēlas iegādāties papildu kvotas. Tādējādi emisijas sistēmā tiek samazinātas tur, kur tas izmaksā lētāk.

2009. gadā ES likumdevēji nolēma sistēmu uzlabot:

  • centralizējot pieļaujamā daudzuma noteikšanu;
  • par galveno kvotu piešķiršanas metodi nosakot izsoli;
  • ieviešot ES mēroga noteikumus par kvotu bezmaksas piešķiršanu;
  • sistēmā iekļaujot arī citas siltumnīcefekta gāzes un citas ekonomikas nozares.

Atkritumu apsaimniekošana

Uzņēmumiem jāievēro tiesību akti par atkritumu rašanās novēršanu, to pārstrādi un atkārtotu izmantošanu.

Ekodizaina prasības enerģiju patērējošiem ražojumiem

Energoefektivitātes aspekti jāņem vērā jau agrīnā ražojumu izstrādes posmā. ES ir pieņēmusi tiesību aktus, kuri paredz, ka enerģiju patērējošiem ražojumiem, īpaši precēm ar lielu energotaupības potenciālu, kā elektriskām un elektroniskām ierīcēm un apkures iekārtām, jāpaaugstina energoefektivitāte.

REACH

REACH mērķis ir gādāt, lai visbīstamākās vielas tiktu aizstātas ar drošākām alternatīvām. Uzņēmumiem faktiski jāpierāda, ka viņu ražotie vai izmantotie materiāli ir nekaitīgi.

REACH uzliek pienākumus visiem uzņēmumiem, kuri ražo un izmanto ķimikālijas.

Piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole

Piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole attiecas uz ļoti piesārņojošām rūpniecības nozarēm un enerģētikas, metālapstrādes, derīgo izrakteņu, ķimikāliju, atkritumu apsaimniekošanas un lopkopības nozares uzņēmumiem.

Šo nozaru uzņēmumiem, kuri pārsniedz noteiktu lielumu, jāiegūst darbības atļauja un jāizpilda vairāki vislabākās pieejamās tehnoloģijas kritēriji saistībā ar piesārņojuma novēršanu, energoefektivitāti un atkritumu apglabāšanu. Par atļauju izsniegšanu atbild valsts iestādes.

Pašaizliedzīgāks darbs

Uzņēmumi, protams, var darīt vairāk, nekā tikai izpildīt vides aizsardzības prasības.

Programma LIFE+ sniedz īpašu atbalstu vides un dabas aizsardzības projektiem. Programmas budžets 2007.-2013. gadam ir 2,1 miljards eiro, un tā līdzfinansē vides aizsardzības projektus trīs jomās: vide un bioloģiskā daudzveidība, vides politika un pārvaldība, informācija un komunikācija.

Vides prasību ievērošanas palīdzības programma ir paredzēta mazajiem uzņēmumiem, jo īpaši mikrouzņēmumiem, kuriem bieži vien trūkst resursu un zināšanu, lai izprastu uz vidi atstātās sekas un cīnītos ar tām. Programma palīdz sagādāt šiem uzņēmumiem resursus, informāciju un rīkus, lai to darbība kļūtu ekoloģiskāka. No dažādiem avotiem ir pieejams finansējums, ar kura palīdzību uzņēmumi var uzlabot savus ekoloģiskos rādītājus.

Eiropas uzņēmējdarbības atbalsta tīkls Enterprise Europe Network uzņēmumiem sniedz informāciju un padomus par vides standartiem.

Palīdzība un padoms

Palīdzība un padoms

Vietnē “Tavs Eiropas padomdevējs” varat atrast lietpratēju padomus par jebkuru jautājumu, ar ko saskaraties citā ES dalībvalstī saistībā ar ES tiesībām.

Eiropas uzņēmējdarbības atbalsta tīkls “Enterprise Europe NetworkEnglish” un tā  aptuveni 600 vietējie kontaktpunktiEnglish sadarbojas ar vietējām uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām, lai jūsu uzņēmums varētu atrast jaunus tirgus, avotus vai licencēt jaunas tehnoloģijas un iegūt ES finansējumu.