Naršymo kelias

Aplinkosaugos taisyklės

Atnaujinta 07/2011

Bendrovės daro didžiulį poveikį aplinkai ir privalo laikytis įvairių sričių: oro kokybės, cheminių medžiagų, atliekų tvarkymo ir kt., ES aplinkos apsaugos taisyklių.

Taršos mažinimas, kova su klimato kaita, biologinės įvairovės išsaugojimas, išmintingesnis gamtinių išteklių naudojimas – visa tai yra aplinką tausojančios atsakingos verslo veiklos elementai. Jie taip pat yra ES Šeštojoje aplinkosaugos veiksmų programoje nustatyti prioritetai.

Prisidedant prie tvariosios plėtros investuojama į ilgalaikę naudą savo verslui. Laikantis aplinkos apsaugos taisyklių taip pat padedama kurtis naujoms ekologiškų produktų rinkoms, skatinama atlikti mokslinius tyrimus ir diegti naujoves.

ES aplinkos politikoje vadovaujamasi dviem pagrindiniais principais:

  • atsargumo principu (kai veikla arba politika gali padaryti žalos aplinkai arba žmogaus sveikatai, imamasi skubių priemonių),
  •  principu „teršėjas moka“ (žalos aplinkai išvengti ir ją atitaisyti privalo teršėjas).

ES bendrovės turi laikytis tam tikrų aplinkos reikalavimų, pavyzdžiui, šiose srityse.

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema

Siekdama, kad būtų išmetama mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų, ES parengė ekonomiškai veiksmingą jų išmetimo leidimų prekybos sistemą. Ji, pavyzdžiui, taikoma elektrinėms, kurą deginantiems įrenginiams, naftos perdirbimo įmonėms, geležies bei plieno gamykloms, cemento, stiklo, kalkių, plytų, keramikos, celiuliozės ir popieriaus fabrikams.

Tokių įrenginių operatoriai turi stebėti ir pranešti, kiek jie išmeta šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Už kiekvieną išmestą šiltnamio efektą sukeliančių dujų toną teršėjai turi grąžinti po vieną apyvartinį taršos leidimą. Sistemoje nustatytas bendras apyvartinių taršos leidimų skaičius. Jis laikui bėgant mažinamas, siekiant, kad šiltnamio efektą sukeliančių dujų būtų išmetama mažiau.

Dalis leidimų yra nemokami, bet operatoriai gali įsigyti papildomų leidimų aukcionuose arba iš kitų teršėjų. Operatoriai gali:

  • išnaudoti jiems suteiktus leidimus
  • arba imtis teršalų mažinimo priemonių.

Tokiu atveju jie gali parduoti nepanaudotus leidimus kitiems rinkos dalyviams, norintiems įsigyti papildomų taršos leidimų. Taip ši sistema padeda ekonomiškai veiksmingu būdu mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

2009 m. Europos teisės aktų kūrėjai nusprendė patobulinti sistemą, t. y.:

  • centralizuotai nustatyti didžiausią leistiną apyvartinių taršos leidimų skaičių;
  • pagrindine apyvartinių taršos leidimų skirstymo priemone padaryti aukcionus;
  • nustatyti ES lygmens nemokamo leidimų paskirstymo taisykles;
  • į sistemą įtraukti kitas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir kitus ekonomikos sektorius.

Atliekų tvarkymas

Bendrovės privalo laikytis teisės aktų, kuriais reikalaujama vengti atliekų susidarymo, o esamas atliekas perdirbti ir naudoti pakartotinai.

Energiją naudojančių produktų ekologinis projektavimas

Į energijos vartojimo efektyvumo aspektus reikėtų atsižvelgti ankstyvaisiais produkto projektavimo etapais. ES priėmė teisės aktus, kuriais reikalaujama, kad energiją naudojantys produktai, visų pirma tie, kurie turi didelį energijos taupymo potencialą, pavyzdžiui, elektriniai ir elektroniniai prietaisai bei šildymo įrenginiai, būtų suprojektuoti taip, kad energiją naudotų efektyviau.

REACH

Cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų teisės aktų (REACH) paskirtis – užtikrinti, kad pavojingiausios medžiagos būtų pakeistos saugesnėmis. Įmonės turi pateikti įrodymų, kad jų gaminamos arba naudojamos medžiagos yra saugios.

REACH įpareigojimų privalo laikytis visos chemines medžiagas gaminančios arba naudojančios įmonės.

Integruota taršos prevencija ir kontrolė (ITPK)

Integruotos taršos prevencijos ir kontrolės direktyva taikoma labai taršioms energetikos, metalurgijos, mineralų, cheminių medžiagų, atliekų tvarkymo ir gyvulininkystės sektorių gamykloms bei įmonėms.

Tam tikro dydžio šio sektoriaus gamyklos ir įmonės privalo gauti veiklos leidimą ir atitikti įvairius geriausių technologijų reikalavimus, susijusius su taršos prevencija, energijos naudojimo efektyvumu ir atliekų šalinimu. Už leidimų administravimą atsako nacionalinės institucijos.

Įmonių iniciatyva

Verslo įmonės gali savo iniciatyva taikyti griežtesnius aplinkos reikalavimus negu teisiškai privaloma.

Pagal programą LIFE+ teikiama konkreti parama aplinkos ir gamtos išsaugojimo projektams. 2007–2013 m. šiai programai skirta 2,1 mlrd. eurų. Pagal ją iš dalies finansuojami šių trijų teminių grupių projektai: gamtos ir biologinės įvairovės, aplinkos politikos ir valdymo, informacijos ir ryšių.

Aplinkosauginės atitikties pagalbos programa skirta mažosioms, visų pirma labai mažoms įmonėms, kurioms dažnai trūksta išteklių ir patirties suprasti poveikį aplinkai ir spręsti su tuo susijusius klausimus. Pagal programą šioms įmonėms padedama apsirūpinti ištekliais ir gauti ekologiškesnei veiklai užtikrinti reikalingos informacijos bei priemonių. Iš įvairių šaltinių gali būti skirta lėšų įmonėms padėti siekti geresnių aplinkos srities rezultatų.

Europos įmonių tinklas teikia informaciją ir konsultacijas finansinių sunkumų patiriančioms įmonėms.

Pagalba

Pagalba

Jūsų Europos patarėjas - tai specialistų konsultacijos bet kokiais su ES teise susijusiais klausimais, kurie jums iškyla kitoje ES šalyje.

Tinklas "Enterprise Europe NetworkEnglish" ir apie 600 jo vietos kontaktinių centrųEnglish per vietos verslo organizacijas padeda jums plėsti verslą ir rasti naujų rinkų, kurti arba patentuoti naujas technologijas ir gauti ES finansavimą.