Navigointipolku

Ympäristöasiat

Päivitetty 07/2011

Yrityksillä on valtava vaikutus ympäristöön, ja niiden on noudatettava EU:n ympäristölainsäädäntöä monilla aloilla, kuten ilmanlaatu, kemikaalit ja jätehuolto.

Saasteiden vähentäminen, ilmastonmuutoksen torjunta, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja luonnonvarojen viisaampi käyttö ovat kaikki osa ympäristön kannalta vastuullista yritystoimintaa. Ne on myös asetettu ensisijaisiksi tavoitteiksi EU:n kuudennessa ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa.

Kestävän kehityksen edistäminen voidaan nähdä investointina, josta on pitkän aikavälin hyötyä yrityksille. Ympäristölainsäädännön noudattaminen auttaa myös luomaan uusia markkinoita ekologisille tuotteille sekä edistää tutkimusta ja innovointia.

EU:n ympäristöpolitiikka perustuu kahteen perusperiaatteeseen:

  • varautumisperiaate – Jos toimintaan sisältyy riski vaaran aiheuttamisesta ympäristölle tai ihmisten terveydelle, aloitetaan kiireelliset toimenpiteet.
  • "saastuttaja maksaa -periaate" – Saastuttajalla on velvollisuus ehkäistä ympäristövahinkojen synty ja korvata aiheutuneet vahingot.

EU:n yritysten on täytettävä tietyt ympäristövaatimukset, kuten:

Päästökauppajärjestelmä

EU:ssa on otettu käyttöön päästökauppajärjestelmä, jolla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä kustannustehokkaalla tavalla. Järjestelmä kattaa esimerkiksi voimalaitokset, polttolaitokset ja öljynjalostamot, rauta- ja terästehtaat, sementti-, kalkki- ja tiilitehtaat sekä paperi-, sellu- ja kartonkitehtaat.

Tällaisten laitosten on valvottava kasvihuonekaasupäästöjään ja raportoitava niistä. Niiden on luovutettava järjestelmään yksi päästöoikeusyksikkö kutakin päästämäänsä kasvihuonekaasutonnia kohti. Päästöoikeuksien kokonaismäärä järjestelmässä on kiinteä ja sitä pienennetään ajan mittaan, jotta myös kasvihuonekaasupäästöt pienenisivät.

Laitokset saavat päästöoikeudet viranomaisilta maksutta, mutta ne voivat ostaa niitä lisää huutokaupoissa tai muilta laitoksilta. Laitokset voivat

  • joko käyttää saamansa päästöoikeudet niille annetun luovutusvelvoitteen mukaisesti
  • tai vähentää päästöjään yli luovutusvelvoitteensa.

Jälkimmäisessä tapauksessa ne voivat myydä käyttämättä jääneet päästöoikeutensa muille laitoksille, jotka haluavat ostaa niitä omien päästöjensä kattamiseksi. Näin päästöjen vähentämisestä tehdään mahdollisimman edullista.

Vuonna 2009 EU:n lainsäätäjät päättivät parantaa järjestelmää

  • sopimalla EU:n tason päästökatosta
  • lisäämällä huutokaupan osuutta päästöoikeuksien jakamisessa
  • vahvistamalla EU:n laajuiset säännöt päästöoikeuksien ilmaisjakelulle
  • sisällyttämällä järjestelmään muita kasvihuonekaasupäästöjä ja talouden aloja.

Jätehuolto

Yritysten on noudatettava jätteen vähentämistä, kierrättämistä ja uusiokäyttöä koskevaa lainsäädäntöä.

Energiaa käyttävien tuotteiden ekologinen suunnittelu

Energiatehokkuus olisi otettava huomioon jo tuotteen suunnittelun alkuvaiheessa. EU:ssa on annettu säädöksiä energiaa käyttävien tuotteiden energiatehokkuuden parantamisesta. Tämä koskee erityisesti tuotteita, joissa energiansäästömahdollisuudet ovat suuret, kuten sähkö- ja lämmityslaitteita.

REACH

REACH-asetuksen tavoitteena on varmistaa, että vaarallisimmat kemikaalit korvataan turvallisemmilla vaihtoehdoilla. Yritysten on todistettava, että niiden tuottamat tai käyttämät aineet ovat turvallisia.

REACH-asetuksessa säädetyt velvoitteet koskevat kaikkia kemikaaleja tuottavia tai käyttäviä yrityksiä.

Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen (IPPC)

IPPC-direktiivi koskee erittäin saastuttavia teollisuudenaloja sekä energia-, metalli-, kaivos- ja kemikaaliteollisuuden, jätehuollon ja kotieläintuotannon yrityksiä.

Tietynkokoisilla näiden alojen teollisuuslaitoksilla on oltava toimilupa tuotannon harjoittamiseen. Niiden on myös täytettävä useita "parhaita käytettävissä olevia tekniikoita" koskevia vaatimuksia, jotka liittyvät ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen, energiatehokkuuteen ja jätteen hävitykseen. Lupahallinnosta vastaavat kansalliset viranomaiset.

Vaatimusten ylittäminen

Yritykset voivat oma-aloitteisesti mennä EU:n ympäristölainsäädännön vähimmäisvaatimuksia pidemmälle.

Life+ -ohjelmasta annetaan erityistukea ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeille. Ohjelman budjetti on 2,1 miljardia euroa vuosille 2007–2013. Osarahoitusta myönnetään ympäristöhankkeille seuraavilla osa-alueilla: luonto ja biologinen monimuotoisuus, ympäristöpolitiikka ja -hallinto, tiedotus ja viestintä.

Ympäristölainsäädännön noudattamista tukeva ohjelma on tarkoitettu pienyrityksille, etenkin mikroyrityksille, joilla ei monestikaan ole tarpeeksi resursseja eikä asiantuntemusta ratkoa ympäristövaikutuksiin liittyviä kysymyksiä. Ohjelmasta tarjotaan näille yrityksille resursseja, tietoa ja välineitä, joita ne tarvitsevat tehdäkseen toiminnastaan ekologisempaa. Yrityksille on tarjolla rahoitusta eri lähteistä, jotta ne voivat kehittää ympäristönsuojelutoimiaan.

Enterprise Europe Network tarjoaa yrityksille tietoa ja neuvoja ympäristönormeista.

Apua ja neuvoja

Apua ja neuvoja

Sinun Eurooppasi -neuvonta antaa oikeudellista asiantuntijaneuvontaa, jos joudut selvittämään kysymyksiä, jotka liittyvät EU-lainsäädännön soveltamiseen jossakin EU-maassa.

Enterprise Europe Network English ja sen lähes 600 paikallista yhteyspistettäEnglish auttavat paikallisten yritysjärjestöjen välityksellä yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä uusilla markkinoilla, uuden teknologian hankinnassa ja lisensoinnissa sekä EU-rahoituksen hakemisessa.