Navigatsioonitee

Keskkonnanõuded

Ajakohastatud 07/2011

Ettevõtete mõju keskkonnale on suur ning nad peavad järgima ELi keskkonnaalaseid eeskirju paljudes valdkondades, nagu õhukvaliteet, kemikaalid või jäätmekäitlus.

Saaste vähendamine, kliimamuutustega võitlemine, bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ja loodusvarade mõistlikum kasutamine kuuluvad keskkonnasäästliku ettevõtluse juurde ning on nimetatud ELi kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi prioriteetideks.

Panustamine säästvasse arengusse on teie ettevõttele justkui pikaajaline kasumlik investeering. Keskkonnanõuete järgimine aitab ka luua uusi turge keskkonnasõbralikele toodetele ning ergutab teadusuuringuid ja innovatsiooni.

ELi keskkonnapoliitika raames peetakse kinni kahest aluspõhimõttest:

  • ettevaatusprintsiip – kui meetme või poliitikaga kaasneb oht kahjustada keskkonda või inimeste tervist, võetakse koheseid meetmeid;
  • põhimõte „saastaja maksab” – saastaja on kohustatud ennetama ja heastama keskkonnale tehtud kahju.

ELi ettevõtted peavad järgima teatavaid keskkonnaalaseid eeskirju muu hulgas järgmistes valdkondades:

Heitkogustega kauplemise süsteem

Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks kulutasuval viisil on ELis loodud heitkogustega kauplemise süsteem. See hõlmab selliseid käitisi nagu elektrijaamad, põletuskäitised, nafta rafineerimistehased, raua- ja terasetehased, aga ka tsemendi-, klaasi-, lubja-, tellise-, keraamika-, paberimassi-, paberi- ja papivabrikud.

Selliste käitiste käitajad peavad jälgima oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja neist teavitama. Iga õhkupaisatud kasvuhoonegaasi tonni eest peavad saastajad tagastama ühe saastekvoodi. Saastekvootide koguhulk süsteemis (nn ülemmäär) on kindlaksmääratud ning väheneb aja jooksul, et tagada kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemine.

Osa saastekvootidest jagatakse tasuta, kuid käitajad võivad saastekvoote osta ka enampakkumiste kaudu või teistelt kasvuhoonegaaside tekitajatelt. Käitajad võivad:

  • kasutada oma saastekvoote tagastamiskohutuste täitmiseks (s.t oma heitkoguste katmiseks);
  • või võtta meetmeid oma heitkoguste vähendamiseks.

Sellisel juhul võivad nad üleliigsed saastekvoodid müüa nendele turuosalistele, kes eelistavad osta täiendavaid saastekvoote oma heitkoguste katmiseks. Sel viisil vähendatakse süsteemis heitkoguseid seal, kus see on kõige odavam.

2009. aastal otsustasid Euroopa seadusandjad süsteemi täiustada:

  • tsentraliseerides saastekvootide ülemmäära kehtestamise;
  • minnes üle saastekvootide eraldamisele enampakkumise teel;
  • kehtestades kogu ELi hõlmavad eeskirjad seoses saastekvootide tasuta eraldamisega;
  • lisades süsteemi muud kasvuhoonegaasid ning majandussektorid.

Jäätmekäitlus

Ettevõtted peavad järgima jäätmete korduvkasutamist ning nende tekitamise vältimist käsitlevaid õigusakte.

Energiat tarbivate toodete ökodisain

Energiatõhusust tuleb arvestada juba toote kavandamise varajases etapis. EL on võtnud vastu õigusaktid, mille kohaselt tuleb energiat tarbivate toodete kavandamisel pidada silmas suuremat energiatõhusust (eriti selliste toodete puhul, millel on suur energiasäästu potentsiaal, nagu elektrilised ja elektroonilised seadmed ning kütteseadmed).

REACH – kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine

Kemikaalimääruse REACH eesmärk on tagada, et kõige ohtlikumad ained asendatakse ohutumate alternatiividega. Ettevõtted peavad tõestama, et nende toodetavad või kasutatavad ained on ohutud.

Kõigile kemikaale tootvatele või kasutavatele ettevõtetele pannakse kemikaalimäärusega REACH teatavad kohustused.

Saastuse kompleksne vältimine ja kontroll (IPPC)

IPPC hõlmab väga saastavaid tööstusettevõtteid energeetika, metallitootmise, mäetööstuse, kemikaalide, jäätmekäitluse ja loomakasvatuse valdkondades.

Nimetatud sektorites tegutsevad teatavat suurust ületavad käitised peavad omandama tegevusloa ning vastama teatavatele kriteeriumitele seoses parima võimaliku tehnoloogia kasutamisega saaste vältimiseks, energiatõhususe tagamiseks ja jäätmete kõrvaldamiseks. Lube väljastavad riiklikud ametiasutused.

Rohkem kui on nõutud

Ettevõtetel on vabadus teha omaalgatuslikult rohkem, kui on sätestatud õiguslike keskkonnaalaste miinimumnõuetega.

Programmi LIFE+ raames antakse eritoetusi keskkonna- ja looduskaitseprojektidele. Ajavahemikul 2007–2013 on kõnealuse programmi eelarve 2,1 miljardit eurot ning selle raames kaasrahastatakse järgmistesse valdkondadesse kuuluvaid projekte: loodus ja bioloogiline mitmekesisus, keskkonnapoliitika ja juhtimistava, teave ja teabevahetus.

Keskkonnanõuete järgimise abiprogramm on suunatud väikestele ettevõtetele, eelkõige mikroettevõtetele, kellel sageli puuduvad vahendid ja teadmised keskkonnamõjude mõistmiseks ja asjaomaste küsimustega tegelemiseks. Programmi raames aidatakse sellistel ettevõtetel hankida ressursse, teavet ja vahendeid, mis on vajalikud keskkonnasäästlikuks tegevuseks. Ettevõtetele antakse nende keskkonnaalase tegevuse parandamiseks abi erinevatest allikatest.

Enterprise Europe Network pakub ettevõtetele teavet ja nõuandeid keskkonnanõuete valdkonnas.

Abi ja nõuanded

Abi ja nõuanded

Teie Euroopa Nõuanne on eksperdinõu allikas mis tahes probleemide korral, mis teil tekivad teises ELi liikmesriigis seoses ELi õigusega.

Enterprise Europe Network English ja selle umbes 600 kohalikku kontaktpunktiEnglish tegutsevad kohalike ettevõtlusorganisatsioonide vahendusel, et aidata teil arendada oma ettevõtet uutel turgudel, hankida või litsentsida uusi tehnoloogiaid ning saada kasu ELi poolsest rahastamisest.