Sti

Miljøansvar

Opdateret 07/2011

Virksomhederne påvirker miljøet kraftigt og skal overholde EU's miljøregler på mange områder som luftkvalitet, kemikalier eller affaldshåndtering.

Begrænsning af forureningen, bekæmpelse af klimaændringerne, bevarelse af biodiversiteten og klogere brug af naturressourcerne hører alt sammen med til at være en miljøansvarlig virksomhed - og er udpeget som prioriteter i EU's sjette miljøhandlingsprogram.

At bidrage til en bæredygtig udvikling kan ses som en investering, der vil give din virksomhed fordele på længere sigt. Overholdelse af miljøreglerne er også med til at skabe nye markeder for miljøvenlige produkter og stimulerer forskning og innovation.

EU's miljøpolitik følger to grundlæggende principper:

  • forsigtighedsprincippet – når en aktivitet eller en politik udgør en risiko for miljøet eller menneskers sundhed, træffes der omgående foranstaltninger
  • princippet om, at "forureneren betaler" – forureneren er ansvarlig for at forebygge og udbedre miljøskader

Virksomheder i EU skal overholde visse miljøkrav. Det drejer sig blandt andet om:

Ordning for handel med emissioner

EU har indført en ordning for handel med emissionskvoter for at begrænse udledningen af drivhusgasser på en omkostningseffektiv måde. Den omfatter anlæg som kraftværker, forbrændingsanlæg, olieraffinaderier og jern- og stålværker samt fabrikker, der fremstiller cement, glas, kalk, mursten, keramik, papirmasse, papir og pap.

Alle, der driver sådanne anlæg, skal kontrollere og indberette deres udledning af drivhusgasser. For hvert ton udledt drivhusgas skal de afgive en emissionskvote (tilladelse). Den samlede mængde kvoter i systemet (loftet) fastsættes og falder med tiden for at sikre, at de samlede drivhusgasemissioner falder.

En del af kvoterne distribueres gratis, men operatørerne kan også købe kvoter på auktioner eller af andre udledere. Operatørerne kan:

  • enten bruge deres kvoter til at overholde deres forpligtelse til at returnere (dvs. udligne deres emissioner)
  • eller tage initiativ til at mindske deres emissioner.

De kan så sælge ders overskydende kvoter til andre markedsaktører, som hellere vil udligne deres emissioner ved at købe yderligere kvoter. Dermed finder nedbringelsen af emissionerne sted der, hvor de er billigst i systemet.

I 2009 besluttede lovgiverne i EU at forbedre systemet ved at:

  • centralisere fastsættelsen af loftet
  • gå over til auktioner som standardmetode til fordeling af kvoter
  • fastsætte EU-regler for fri tildeling af kvoter
  • inddrage andre drivhusgasser og økonomiske sektorer i systemet.

Affaldshåndtering

Virksomhederne skal overholde lovgivningen om at forebygge, genvinde og genbruge affald.

Miljøvenligt design af energiforbrugende produkter

Der skal tages hensyn til energieffektiviteten på et tidligt tidspunkt i designet af et produkt. EU har vedtaget lovgivning, der kræver, at energiforbrugende produkter, især produkter med gode muligheder for energibesparelser som elapparater, elektronik og varmeanlæg skal designes til at være mere energieffektive.

REACH

Formålet med REACH er at sikre, at de farligste stoffer erstattes af sikrere alternativer. Det er op til virksomhederne at bevise, at de stoffer, de fremstiller eller anvender, er sikre.

Alle virksomheder, der fremstiller eller bruger kemikalier, pålægges forpligtelser i henhold til REACH.

Integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC)

IPPC dækker stærkt forurenende industrier og virksomheder inden for energi, metal, mineraler, kemikalier, affaldshåndtering og husdyrsektoren.

Fabrikker inden for disse sektorer, der er over en bestemt størrelse, skal have tilladelse til at udøve deres virksomhed og opfylde en række kriterier om den "bedste tilgængelige teknologi", der vedrører forebyggelse af forurening, energieffektivitet og affaldshåndtering. De nationale myndigheder står for administration af tilladelserne.

Gå videre end lovgivningen

Virksomhederne kan på eget initiativ frit vælge at gå længere end miljølovgivningens mindstekrav.

Life+ støtter specifikt miljø- og naturbeskyttelsesprojekter. Programmet har et budget for 2007-13 på 2,1 milliarder euro og samfinansierer miljøprojekter under tre overskrifter: natur og biodiversitet, miljøpolitik og -ledelse samt information og kommunikation.

Programmet for bistand til overholdelse af miljølovgivningen er rettet mod små virksomheder, især mikrovirksomheder, som ofte mangler de ressourcer og den ekspertise, der skal til for at forstå og imødegå miljøvirkninger. Programmet hjælper virksomhederne med ressourcer, information og redskaber, som de skal bruge for at gøre driften mere miljøvenlig. Virksomheder kan få støtte fra en en række kilder til at forbedre deres miljøresultater.

Enterprise Europe Network oplyser og vejleder virksomhederne om miljøstandarder.

Hjælp og rådgivning

Hjælp og rådgivning

Dit Europa - Råd og vink er en kilde til ekspertrådgivning om de problemer, du støder på i et andet EU-land vedrørende EU-lovgivning.

Netværket "Enterprise Europe NetworkEnglish" og dets omkring 600 lokale kontaktpunkterEnglish arbejder gennem lokale virksomhedsorganisationer for at hjælpe dig med at udvikle din virksomhed på nye markeder, anskaffe eller få licens til ny teknologi og skaffe EU-finansiering.