Cesta

Životní prostředí

Aktualizováno 07/2011

Provoz podniků má výrazný dopad na životní prostředí a podniky musí dodržovat předpisy EU týkající se životního prostředí v mnoha oblastech, jako je kvalita ovzduší, nakládání s chemikáliemi nebo odpady.

Snižování znečištění, boji proti změně klimatu, zachování biologické rozmanitosti a rozumnější využívání přírodních zdrojů jsou součástí odpovědného přístupu k podnikání. Tyto oblasti jsou zároveň prioritami šestého akčního programu EU pro životní prostředí.

Příspěvek k udržitelnému rozvoji lze považovat za investici, která může být pro váš podnik dlouhodobě přínosná. Dodržování předpisů v oblasti životního prostředí pomáhá rovněž vytvářet nové trhy pro výrobky šetrné k životnímu prostředí a podněcuje výzkum a inovace.

Politika EU v oblasti životního prostředí vychází ze dvou základních zásad:

  • zásada obezřetnosti – pokud činnost nebo politika ohrožuje životní prostředí nebo lidské zdraví, přijímají se urychlená opatření
  •  zásada „znečišťovatel platí“ - znečišťovatel odpovídá za předcházení škodám na životním prostředí a za jejich nápravu

Podniky v EU musí v oblasti ochrany životního prostředí splňovat určité požadavky, k nimž patří například:

Systém obchodování s emisemi

EU zavedla systém obchodování s emisemi s cílem hospodárným způsobem snížit emise skleníkových plynů. Systém se vztahuje například na elektrárny, spalovny, ropné rafinérie, železárny a ocelárny, cementárny, sklárny, vápenky, cihelny, keramičky, celulózky a papírny a další dřevozpracující podniky.

Jejich provozovatelé jsou povinni monitorovat a hlásit množství emisí skleníkových plynů. Za každou tunu vypuštěného skleníkového plynu musí odevzdat tzv. povolenku. Celkový počet povolenek v systému je pevně stanoven a průběžně se snižuje. Právě to má zaručit, že se množství vypuštěných emisí skutečně sníží.

Určitá část povolenek se provozovatelům udělí bezplatně a další si mohou zakoupit na aukcích od jiných účastníků systému. Provozovatelé mohou:

  • své povolenky buď využít (tj. odevzdat podle množství emisí, které jejich podnik vypustí)
  • nebo přijmout opatření, kterými množství emisí sníží.

Pokud se jim to podaří, mohou přebytek povolenek prodat ostatním účastníkům systému, kteří je potřebují na pokrytí vlastních emisí. Tento způsob zaručuje, že snižování emisí probíhá tam, kde jsou nejlevnější.

V roce 2009 se evropské zákonodárné orgány rozhodly systém zdokonalit následujícími opatřeními:

  • centralizace stanovování celkového množství vydávaných povolenek
  • aukce jako primární způsob přidělování povolenek
  • zavedení celoevropských pravidel pro bezplatné přidělování povolenek
  • zahrnutí dalších skleníkových plynů a dalších odvětví do systému

Nakládání s odpady

Společnosti musí dodržovat předpisy o předcházení vzniku odpadu, o jeho recyklaci a opakovaném použití.

Ekodesign energetických spotřebičů

Energetickou účinnost je nutno vzít v úvahu již v počáteční fázi konstrukčního návrhu výrobku. EU přijala právní předpisy, které vyžadují, aby energetické spotřebiče, a zejména spotřebiče, u kterých lze dosáhnout vysokých úspor energie (například elektrické a elektronické přístroje a tepelná zařízení) byly navrhovány tak, aby byly energeticky účinnější.

REACH

Cílem iniciativy REACH je, aby nejnebezpečnější chemické látky byly nahrazeny bezpečnějšími alternativami. Podniky musí nyní prokazovat, že látky, které vyrábí nebo používají, jsou bezpečné.

REACH ukládá povinnosti všem podnikům, které chemikálie vyrábějí nebo používají.

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)

IPPC se týká podniků z oblasti energetiky, kovoprůmyslu, zpracování nerostů, nakládání s odpady, z chemického průmyslu a z oblasti chovu hospodářských zvířat.

Podniky větší než stanovený limit musí ke své činnosti žádat o povolení a plnit určitá kritéria ohledně prevence znečištění, energetické účinnosti a odstraňování odpadu (tzv. kritéria „nejlepší dostupné technologie“). Povolení udělují vnitrostátní orgány.

Nad rámec požadavků

Podniky mají volnost, chtějí-li plnit přísnější normy, než jak stanoví právní předpisy.

Program LIFE+ podporuje projekty z oblasti ochrany životního prostředí a ochrany přírody. V rámci tohoto programu, jehož rozpočet na období 2007-13 činí 2,1 miliardy eur, jsou spolufinancovány projekty ochrany životního prostředí ze tří okruhů: příroda a biologická rozmanitost, politika a správa v oblasti ochrany životního prostředí, informace a komunikace.

Program na pomoc při dosahování souladu s právními předpisy v oblasti životního prostředí je zaměřen na malé podniky, zejména mikropodniky, kterým často chybí prostředky a odborné znalosti k pochopení dopadů na životní prostředí a k tomu, aby se jimi zabývaly. Program pomáhá se zajišťováním prostředků, informací a nástrojů nezbytných k tomu, aby činnost podniků byla ekologická. Ke zlepšení jejich výsledků v oblasti ochrany životního prostředí jsou k dispozici finanční prostředky z různých zdrojů.

Informace a poradenství v oblasti environmentálních norem podnikatelům poskytuje i Enterprise Europe Network.

Pomoc a poradenství

Pomoc a poradenství

Stránky Vaše Evropa - Poradenství jsou zdrojem odborného poradenství o všech otázkách, na které můžete narazit v jiné zemi EU a které se týkají právních předpisů EU.

Enterprise Europe Network English a jeho přibližně 600 kontaktních místEnglish spolupracují s místními podnikatelskými sdruženími a pomáhají s rozvojem podnikání (průnik na nové trhy, zdroje nových technologií a příslušné licence a získání finančních prostředků EU).