Навигационна пътека

Екологични правила

Актуализация 07/2011

Компаниите оказват значително въздействие върху околната среда и трябва да спазват екологичните правила на ЕС в много области, като например качество на въздуха, химикали или управление на отпадъците.

Намаляването на замърсяването, борбата с изменението на климата, опазването на биоразнообразието и по-мъдрото използване на природните ресурси – всички тези дейности са присъщи на отговорния към околната среда бизнес и са определени за приоритетни в Шестата програма на ЕС за действие в областта на околната среда.

Приносът към устойчивото развитие може да се разглежда като инвестиция с дългосрочни ползи за вашия бизнес. Спазването на екологичните правила също така подпомага създаването на нови пазари за екологосъобразни продукти и стимулира научните изследвания и иновациите.

Политиката на ЕС за околна среда се придържа към два основни принципа:

  • принцип на предпазливостта – когато дейност или политика носи риск от увреждане на околната среда или човешкото здраве, незабавно се предприемат мерки;
  • принцип „замърсителят плаща“ – замърсителят носи отговорност за предотвратяване на екологични щети и за тяхното отстраняване.

Компаниите в ЕС трябва да спазват определени екологични изисквания, някои от които са:

Система за търговия с емисии

ЕС създаде система за търговия с емисии, за да намали емисиите на парникови газове по рентабилен начин. Системата обхваща инсталации като електроцентрали, горивни инсталации, петролни рафинерии и леярни за чугун и стомана, както и фабрики за цимент, стъкло, вар, тухли, керамика, целулоза, хартия и картон.

От операторите на подобни инсталации се изисква да следят и докладват за своите парникови емисии. За всеки тон произведени емисии, те трябва да разполагат с една емисионна „квота“. Общият брой на квотите в системата („таванът“) е с фиксирана стойност и намалява с времето, за да се гарантира намаляване на общото количество парникови емисии.

Операторите получават своя дял квоти безплатно, но могат също да купуват квоти на търг или от други оператори. Операторите могат:

  • да използват своите квоти в съответствие със своите задължения (т.е. да покрият своите емисии);
  • или да предприемат мерки за намаляване на своите емисии.

В този случай те могат да продадат излишните квоти на други участници на пазара, които предпочитат да купуват допълнителни квоти, за да покрият емисиите си. По този начин намаляването на емисиите се осъществява там, където те са най-евтини в системата.

През 2009 г. европейските законодатели решиха да усъвършенстват системата, като:

  • централизират определянето на тавана;
  • преминат към продажбата на търг като основен метод за разпределяне на квоти;
  • установят общи за ЕС правила за безплатното разпределяне на квоти;
  • включат нови парникови газове и нови стопански отрасли в системата.

Управление на отпадъците

Компаниите трябва да спазват законодателството за избягване, рециклиране и повторно използване на отпадъците.

Екологично проектиране на енергопотребяващи продукти

Свързаните с енергийната ефективност аспекти трябва да се взeмат предвид на ранен етап от създаването на даден продукт. ЕС е приел закони, изискващи енергопотребяващите продукти, и особено тези с голям потенциал за икономия на енергия, като например електрически и електронни уреди и отоплителна техника, да се проектират енергийно по-ефективно.

REACH

Целта на REACH е да гарантира заменянето на най-опасните вещества с по-безопасни техни алтернативи. Предприятията трябва да докажат, че веществата, които произвеждат или използват са безопасни.

Всички предприятия, които произвеждат или използват химически вещества получават задължения по силата на REACH.

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (IPPC)

КПКЗ обхваща силно замърсяващите индустрии и предприятията в секторите на енергията, металите, полезните изкопаеми, химикалите, управлението на отпадъци и отглеждането на добитък.

Заводите над определен размер в тези сектори трябва да получат разрешително за дейностите си и спазват редица критерии за „най-добра налична технология“ за предотвратяване на замърсяването, енергийна ефективност и изхвърляне на отпадъци. За предоставянето на разрешителни отговарят националните власти.

Отвъд изискванията

Фирмите са свободни по собствена инициатива да изпълняват повече от минималните законови изисквания.

LIFE+ оказва подкрепа специално на проекти в областта на околната среда и опазването на природата. С бюджет от 2,1 млрд. евро за 2007-2013 г. програмата съфинансира проекти за околната среда в три направления: природа и биоразнообразие, политика и управление в областта на околната среда, информация и комуникация.

Програмата за подпомагане на спазването на екологичните стандарти е насочена към малки фирми, особено микропредприятия, които често не разполагат с ресурсите и знанията, необходими за разбиране и справяне с въздействията върху околната среда. Програмата помага за снабдяване на тези фирми с ресурси, информация и инструменти, от които те се нуждаят, за да направят по-екологични своите операции. Няколко източника осигуряват финансиране, което помага на предприятията да подобрят екологичната си ефективност.

Enterprise Europe Network предоставя информация и съвети на предприятия относно екологичните стандарти.

Помощ и съвети

Помощ и съвети

Вашата Европа-Съвети е източник на експертни съвети по всякакви въпроси относно правото на ЕС, с които се сблъсквате в други страни от Съюза.

Enterprise Europe Network English и нейните близо 600 местни звена за контактEnglish работят чрез местни организации, за да ви помогнат да развиете бизнеса си на нови пазари, да придобиете или лицензирате нови технологии и да получите достъп до финансиране от ЕС.