Navigációs útvonal


Megosztás! 
	Megosztás Facebookon!
  
	Megosztás Twitteren!
  
	Megosztás Google-n!
  
	Megosztás LinkedIn-en!
Normál betűméretLegnagyobb betűméretKedvencek közéKontrasztos megjelenítés
Normál betűméretLegnagyobb betűméretKedvencek közéKontrasztos megjelenítés

Magyarország

Környezetvédelem

Frissítve 01/2013

Jogi követelmények

Az Európai Unióhoz való csatlakozás után Magyarország szinte teljes mértékben átdolgozta környezetvédelmi jogszabályait. A környezetvédelemért 2010. júliusától a Vidékfejlesztési Minisztérium felelős, azon belül is a Környezetügyért Felelős Államtitkárság.

Környezeti ellenőrzés

A környezeti vizsgálatról és alapnyilvántartásról az alábbi oldalak adnak tájékoztatást:

Területfejlesztés

Magyarország az Európai Unió területfejlesztési rendszerébe történt beilleszkedése folytán alkalmazza az európai alapelveket, jogszabályrendszert és hozzáfér az Európai Unió forrásaihoz.

Hulladékkezelés

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény a hatálya alá tartozó valamennyi hulladék termelője, birtokosa és kezelője számára nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő. A kötelezettségek teljesítésének módját, tartalmát és határidejét a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló rendelet szabályozza részletesen.

Vegyi anyagok

A magyar jogrendben a vegyi anyagok szabályozása alapvetően a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvénnyel valósul meg, amelyet az egyes ágazatokra vonatkozó szabályozások egészítenek ki. Az utóbbi időben jelentős változást hozott az EU tagállamokban közvetlenül hatályos, a vegyi anyagok regisztrálását, értékelését, engedélyezését és korlátozását szabályozó ún. REACH rendelet, továbbá a vegyi anyagok osztályozásának, címkézésének és csomagolásának (CLP) új szabályait tartalmazó rendelet.

Víz

Az ivóvízminőség javítása és a szennyvízelvezetés és tisztítás területén életre hívott nemzeti programok törvényi megalapozása a vízgazdálkodásról szóló törvény módosításával valósult meg.

Éghajlat és levegő

A levegőtisztaság-védelem kereteit a levegő védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendelet határozza meg. A határokon átnyúló hatások miatt a levegő minőségének védelme megköveteli az együttműködést az Uniós, és azon kívüli országokat is tömörítő nemzetközi szervezetekkel.

Zajvédelem

A környezeti zaj és rezgésvédelemről az alábbi rendelet szól:

Nukleáris védelem

A nukleáris védelemről a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében, 1979-ben elfogadott egyezmény szól.

Ellenőrzések

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség felügyeleti szerve a Vidékfejlesztési Minisztérium. A szervezet ellátja a jogszabályokban meghatározott környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági jogköröket.

A vegyi anyagok gyártásának és forgalmazásának ellenőrzéséért elsődlegesen az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat felelős.

A vállalkozások saját kezdeményezésükre a jogszabályokban lefektetett környezetvédelmi minimumkövetelményeknél nagyratörőbb célokat is kitűzhetnek.

Adminisztratív eljárások

Bejelentési eljárások

Területfejlesztés

A Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) biztosítja a kötelező adatközlés rendjének működését.

Az építési engedéllyel felépített építmény akkor vehető használatba, ha az rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas, és használatbavételi engedéllyel rendelkezik. Használatbavételi engedély hiányában az építményt nem szabad használni.

Hulladékkezelés

A környezetvédelemért 2010. júliusától a Vidékfejlesztési Minisztérium felelős, azonban a szakmai anyagok egyelőre a volt Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapján érhetőek el. A hulladékokkal kapcsolatos bejelentésekhez a volt Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapján található tájékoztatás:

Vegyi anyagok esetében, az ún. REACH rendelet alapján a vállalatokat regisztrálási kötelezettség terheli.

A veszélyes anyagok, veszélyes keverékek kémiai biztonságról szóló törtvény előírása szerinti bejelentéseket az Országos Kémiai Biztonsági Intézet fogadja. Az Intézet ezek mellett a méregfelügyelet hatósági feladatát is ellátja.

A veszélyes vegyi anyagokkal és keverékekkel folytatott tevékenységről az ÁNTSZ központja, járási intézetei, illetve az Országos Kémiai Biztonsági Intézet felé kell bejelentést tenni.

Egyes veszélyes anyagok kereskedelme külön engedélyhez kötött.

A környezetvédelmi termékdíjról 2013. január 1-jétől az állami adóhatóság felé kell bevallást tenni.

Víz

A FAVI Kármentesítési információs alrendszer tartalmazza a szennyezőforrások, szennyezett területek és kármentesítések országos számbavételéhez szükséges adatlapokat.

Éghajlat és levegő

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat működtetése és fejlesztése teszi lehetővé a jó minőségű légszennyezettségi adatok gyűjtését.

Nukleáris védelem

Magyarországon az atomenergiáról szóló törvény szabályozza a nukleárisbaleset-elhárításban résztvevő szervezeteket és feladataikat.

Engedélyek

Az integrált szennyezésmegelőzésről és -csökkentésről szóló európai uniós irányelvvel összhangban Magyarországon a környezetre hatást gyakorló létesítmények kizárólag egységes környezethasználati engedély birtokában működhetnek.

A környezetre esetleg jelentős mértékben hatást gyakorló tevékenység megkezdése előtt környezeti hatásvizsgálatot kell végezni.

Területfejlesztés

A területfejlesztéssel kapcsolatos engedélyezés a helyi közigazgatás eljárási jogkörébe tartozik, ezért mindenkor az adott település önkormányzatához, a polgármesteri hivatalok építési, környezetvédelmi és településfejlesztési főosztályaihoz, ill. az építési és környezetvédelmi osztályaihoz kell fordulni.

Hulladékkezelés

A vegyi anyagok regisztrációját a Reach rendeletben előírt formában és módon kell benyújtani az Európai Vegyianyag-ügynökséghez. A REACH rendelet szerint engedélyköteles anyagok esetében szintén az Európai Vegyianyag-ügynökséghez kell az egyes felhasználásokra vonatkozó engedélykérelmet benyújtani.

A biocid hatóanyagok felülvizsgálati eljárásában Magyarország tagállam feladatait az ÁNTSZ és az Országos Kémiai Biztonsági Intézet látja el.

Hulladék kivitele esetén benyújtási határidő nincs, de a tevékenység megkezdését megelőzően min. 60 nappal javasolt az OKTV Főfelügyelőségnél a bejelentőlapot benyújtani.

Az ügyintézési idő a kérelem benyújtásától számítva kb. 45-60 nap.

Hulladék behozatala, tranzitja esetén az engedély kérelmet (bejelentőlap, kísérődokumentum, mellékletek) a szállítmány indítási helye szerinti (feladó) ország eljáró hatóságához kell benyújtani.

Éghajlat és levegő

2005. január 1. óta a legnagyobb hazai ipari fogyasztók kizárólag ún. kibocsátási engedély birtokában bocsáthatnak ki széndioxidot tevékenységükből eredően. Engedélyezése a Környezetvédelmi Alapnyilvántartáson (KAR) keresztül lehetséges.

Zajvédelem

Az engedélyezési tervben kell meghatározni azokat az intézkedéseket, követelményeket, amelyeket a kiviteli terv készítésekor is meg kell tartani, és amelyek például a zajforrások egyedi zajkibocsátási követelményeire, a várhatóan szükséges műszaki zajcsökkentési intézkedésekre, vagy az üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkoznak.

Ellenőrzések

Területfejlesztés

A területfejlesztéssel kapcsolatos engedélyezés a helyi közigazgatás eljárási jogkörébe tartozik, ezért mindenkor az adott település önkormányzata, a polgármesteri hivatalok építési, környezetvédelmi és településfejlesztési főosztályai, ill. az építési és környezetvédelmi osztályai végzik az ellenőrzést.

Hulladékkezelés

Az Európai Közösségbe Magyarországon keresztül érkező és azt elhagyó hulladékszállítmányok behozatalának, kivitelének és átszállításának ellenőrzését elsősorban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTV), a rendőrség, a vámhatóság, továbbá közúti és vasúti szállítás esetén a közlekedési hatóság és a vasúti közlekedési hatóság, veszélyes hulladékok közúti szállításának esetén az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a területi szervei együttműködve végzik.

Vegyi anyagok

A vegyi anyagok gyártásának és forgalmazásának ellenőrzéséért elsődlegesen az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat felelős.

A vegyi anyagok gyártásának, felhasználásának munkaegészségügyi aspektusait az Országos Munkavédelmi és Foglalkozásegészségügyi Felügyelet ellenőrzi. Hulladékká válás után az ellenőrzés a Környezetvédelmi Felügyelőségek kompetenciájába tartozik.

Víz

A vízvédelemben új megközelítésnek számít a Víz Keretirányelv adta szabályozás.

Éghajlat és levegő

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat végzi a légszennyezettségi adatok ellenőrzését, a légszennyezettségi határértékek folyamatos felülvizsgálatát.

Zajvédelem

Az építési zaj- és rezgésforrás működtetésével kapcsolatos előírások ellenőrzésével kapcsolatos információk az alábbi rendeletben találhatók:

Erőforrások, információs források

A környezetvédelemért 2010. júliusától a Vidékfejlesztési Minisztérium felelős.

A Környezetvédelmi Szakmai Információs Rendszer adatbázisa tartalmazza valamennyi környezetvédelmi hatóság elérhetőségeit.

Környezetvédelemmel kapcsolatos információk vállalkozások számára:

Információk a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség honlapján találhatók:

Programok

A Környezet és Energia Operatív Program az Új Magyarország Fejlesztési Terv "a környezet fenntartható használata" végrehajtását támogatja.

Az Új Széchenyi Terv kiemelt figyelmet fordít a zöld gazdaságfejlesztésre, a 21. század olyan kihívásaira, hogy hogyan tudja egy ország kezelni a fosszilis (nem megújuló) energiahordozókra épülő felhasználási struktúra által kiváltott problémákat az energiatakarékosság, az energiahatékonyság, az energiabiztonság és a megújuló energiaforrások felhasználásával.

Az Országos Környezeti Kármentesítési Program feladata, hogy a talajban és a talajvízben található szennyeződéseket, károsodásokat feltárja, majd csökkentse vagy megszüntesse.

A KEXPORT program fő célja az innovatív termékekkel, szolgáltatásokkal rendelkező magyar vállalkozások exporttevékenységének elősegítése.

Segítség és tanácsadás

Segítség és tanácsadás

Küldjön e-mailt egy közelben levő üzleti szervezetnek

Az EU a legtöbb európai országbanEnglish működtet egy, a helyi üzleti szervezetekből álló hálózatotDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network), amely az Ön segítségére lehet.

Válassza ki országát és városát, majd írja be az alábbi mezőbe, hogy mivel kapcsolatosan érdeklődik!

Üzenetét Ön sikeresen elküldte. Köszönjük kérdését.
Technikai problémák miatt az üzenet elküldése nem sikerült. Kérjük, próbálja meg később.

Ország

Ausztria

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Belgium

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgária

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Ciprus

Nicosia

Cseh Köztársaság

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Dánia

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Egyesült Királyság

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Észtország

Tallinn

Finnország

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Franciaország

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Görögország

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Hollandia

Den Haag

Nieuwegein

Horvátország

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Írország

Dublin

Lengyelország

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Lettország

Riga

Litvánia

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Magyarország

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Málta

Pieta`

Németország

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Norvégia

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Olaszország

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Portugália

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Románia

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Spanyolország

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Svédország

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Szlovákia

Bratislava

Prešov

Szlovénia

Koper

Ljubljana

Maribor

Az alábbi mezőbe írja be üzenetét! *

* kötelező mező (mindenképpen adatot kell tartalmaznia)