Διαδρομή πλοήγησης


Διαδώστε το 
	Μοιραστείτε το στο Facebook
  
	Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
  
	Διαδώστε το στο google+
  
	Μοιραστείτε το στο linkedIn
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση

Ελλάδα

Περιβαλλοντικοί κανόνες

Επικαιροποίηση 03/2011

Νομικές απαιτήσεις

Ορισμένες μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις πιθανόν να υπόκεινται σε μια σειρά νόμων που αφορούν μεταξύ άλλων την ατμοσφαιρική ρύπανση, τα στερεά και υγρά απόβλητα, τη χρήση νερού και την ηχορύπανση. Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο είναι το ακόλουθο:

Περιβαλλοντικός έλεγχος

Στον ιστοχώρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περιέχεται ολόκληρη η σχετική νομοθεσία, σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο.

Ανάπτυξη της γης

Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που λειτουργεί ως ιδιωτικό πρόσωπο και εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη της γης:

Διαχείριση αποβλήτων

Για τη διαχείριση αποβλήτων αρμόδια αρχή είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ενώ η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Ε.Ε.Δ.Σ.Α.) έχει ως σκοπό την προαγωγή της χρήσης αποδεκτών μεθόδων και συστημάτων Δ.Σ.Α. και την καλλιέργεια των σχετικών επιστημονικών μεθόδων και εφαρμογών με απώτερο στόχο τη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Χημικές ουσίες

To Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) ως υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών διαθέτει εργαστηριακό εξοπλισμό για την εκτέλεση μεγάλου εύρους εργαστηριακών εξετάσεων και παράλληλα διευκολύνει την επίλυση σύνθετων επιστημονικών και τεχνικών θεμάτων που προκύπτουν εκτάκτως για την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών.

Νερό

To Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) ως υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών διαθέτει εργαστηριακό εξοπλισμό για την εκτέλεση μεγάλου εύρους εργαστηριακών εξετάσεων και παράλληλα διευκολύνει την επίλυση σύνθετων επιστημονικών και τεχνικών θεμάτων που προκύπτουν εκτάκτως για την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών.

Κλίμα και αέρας

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής παρουσιάζει καθημερινά το Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης για την ενημέρωση όλων των πολιτών.

Προστασία από το θόρυβο

Η σχετική ελληνική νομοθεσία.έχει προσαρμοστεί στην αντίστοιχη κοινοτική και απαριθμείται στον παρακάτω ιστότοπο:

Πυρηνική προστασία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Προστασίας Περιβάλλοντος   δραστηριοποιείται για την προστασία του περιβάλλοντος από τα πυρηνικά απόβλητα.

Επιθεωρήσεις

Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής λειτουργεί η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.). Oι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος της Ε.Υ.Ε.Π., μπορούν να διενεργούν αυτοψίες σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό έργο ή δραστηριότητα που υπάγεται στις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και να προβαίνουν σε ελέγχους και μετρήσεις.

Ενεργειακη Επιθεωρηση

Η ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων θεσμοθετήθηκε και στην Ελλάδα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και με το Προεδρικό Διάταγμα για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, αλλά και τη σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας

Με το συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο θεσμοθετείται ένας νέος ενεργειακός κανονισμός, που δίνει σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις για την ορθολογική ενεργειακή μελέτη των κτιρίων και που επιτρέπει τη γρήγορη και μη δαπανηρή επιθεώρηση των κτιρίων.

Ιδιαίτερα, με το Προεδρικό Διάταγμα 100/2010  «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού» (ΦΕΚ 177/Α/6.10.2010) προβλέπεται τόσο η δημιουργία σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών που θα διενεργεί ενεργειακές επιθεωρήσεις, ενώ με το Προεδρικό Διάταγμα 72/2010  «Συγκρότηση, διοικητική – οργανωτική δομή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ)» (ΦΕΚ 132/Α/2010) θεσπίζεται διαδικασία ελέγχου

Οι επιχειρήσεις μπορούν να προχωρήσουν πέρα από τις ελάχιστες νομικές απαιτήσεις για το περιβάλλον με δική τους πρωτοβουλία.

Διοικητικές διαδικασίες

Δηλωτικές διαδικασίες

Αρμοδιότητα ελέγχων έχουν το  Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τα όργανα της Υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την έγκριση της ίδρυσης, λειτουργίας ή πραγματοποίησης έργου ή δραστηριότητας και τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος ( Κ.Ε.Π.ΠΕ.).

Υπάρχουν τρία είδη ελέγχων:

  • Έλεγχοι κατά το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης
  • Έλεγχοι για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων
  • Έλεγχοι σε περιπτώσεις διαμαρτυριών

Διαχείριση αποβλήτων

Τα σχετικά έντυπα για τις αναγκαίες στη διαχείριση αποβλήτων διαδικασίες είναι διαθέσιμα στον παρακάτω ιστότοπο:

Επίσης, το έντυπο αναγνώρισης για συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων (υποχρεωτικό βάσει της σχετικής νομοθεσίας) είναι διαθέσιμo στον παρακάτω ιστότοπο:

Χημικές ουσίες

Η διαδικασία ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού REACH   ως προς την καταχώρηση κατά την εισαγωγή επικίνδυνων χημικών προϊόντων περιγράφεται στην ακόλουθη εγκύκλιο:

Τα σχετικά έντυπα βρίσκονται στον παρακάτω ιστότοπο:

Άδειες

Στην Ελλάδα η αρμοδιότητα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και του ελέγχου των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, ανήκει στην Υπηρεσία (Κεντρική του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή Περιφερειακή) που είναι αρμόδια για την έγκριση της.

Η διαδικασία αδειοδότησης διαφέρει ανάλογα με το είδος, το μέγεθος και την τοποθεσία όπου πρόκειται να εγκατασταθεί η επιχείρηση. Για να εκδοθεί άδεια πρέπει να:

  • προσδιοριστεί η κατηγορία δραστηριότητας (δηλαδή αν η εταιρεία επιτρέπεται να λειτουργήσει στη συγκεκριμένη περιοχή)
  • προεγκριθεί η χωροθέτηση
  • υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία Βιομηχανίας της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Στον παρακάτω ιστότοπο περιγράφεται αναλυτικά η παραπάνω διαδικασία:

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα  προέγκρισης άδειας έργου. Με την προέγκριση (που δεν έχει ισχύ κανονικής άδειας), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν έναρξη επιτηδεύματος μέχρι να πραγματοποιηθεί έλεγχος και να εκδοθεί η κανονική άδεια.

Πόροι

Ο δικτυακός τόπος EnviroHelp   παρέχει πληροφορίες στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σχετικά με την περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτήν.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας παρέχει πληροφορίες για τα θέματα χωροθέτησης - αδειοδότησης επιχειρήσεων:

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Στείλτε e-mail σε επιχειρηματική οργάνωση της περιοχής σας

Η ΕΕ έχει δημιουργήσει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρεςEnglish ένα δίκτυοDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski τοπικών επιχειρηματικών οργανώσεων (Enterprise Europe Network), που θα μπορούσε να σας βοηθήσει.

Επιλέξτε χώρα και πόλη, και εισάγετε το ερώτημά σας παρακάτω.

Ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμά σας δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.

Χώρα

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Αυστρία

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Βέλγιο

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Βουλγαρία

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Γαλλία

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Γερμανία

Nicosia

Δανία

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ελλάδα

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Ιρλανδία

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Ισπανία

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ιταλία

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Κάτω Χώρες

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Κροατία

Dublin

Κύπρος

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Den Haag

Nieuwegein

Ουγγαρία

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Πολωνία

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Πορτογαλία

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Ρουμανία

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Prešov

Σλοβενία

Koper

Ljubljana

Maribor

Τσεχική Δημοκρατία

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Φινλανδία

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Εισάγετε το μήνυμά σας εδώ *

* υποχρεωτικό πεδίο (πρέπει να συμπληρωθεί)