Sti


Del på 
	Del på Facebook
  
	Send til Twitter
  
	Del på google+
  
	Del på linkedIn
Vælg høj kontrastForstør skrift med 200 procenttilføj til favoritterVælg høj kontrast
Vælg høj kontrastForstør skrift med 200 procenttilføj til favoritterVælg høj kontrast

Danmark

Miljøansvar

Opdateret 12/2012

Lovkrav

De vigtigste love inden for miljø er:

Miljøkontrol

En række af de miljøgodkendelsespligtige virksomheder har pligt til at udarbejde grønne regnskaber. De grønne regnskaber er en opgørelse af virksomhedens forbrug af energi, vand og råvarer samt udledninger af miljøfremmede stoffer.

Fysisk planlægning

Staten afstikker de overordnede retningslinjer for den fysiske planlægning, mens det er kommunerne s opgave at oversætte de overordnede retningslinjer og visioner til faktisk fysisk planlægning. Samtidig har de fem regioner ansvaret for en ny plantype - den regionale udviklingsplan - som skal sikre en mere strategisk udviklingsplanlægning.

Der udarbejdes ikke en samlet landsplan, men miljøministeren skal efter hvert nyvalg fremlægge en landsplanredegørelse til brug for kommuner og regioner.

De landsplanmæssige interesser varetages herudover hovedsageligt gennem miljøministerens beføjelser til at yde vejledning og fastsætte retningslinjer for den kommunale planlægning (landsplandirektiver mv.). Desuden får miljøministeren med den ændrede planlov pligt til at gøre indsigelse mod en kommuneplan, hvis den strider mod nationale og regionale interesser.

Affaldsforvaltning

Affaldshåndtering er reguleret i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og affaldsbekendtgørelsen.

Derudover findes en række særbekendtgørelser, som regulerer enkelte affaldsfraktioner, f.eks. affald fra elektronik, batterier og emballage.          

Derudover fastsætter den enkelte kommune i affaldsregulativer de nærmere regler, der gælder for håndteringen af affald I deres kommune. Regulativerne kan findes på kommunernes hjemmesider.

Håndteringen af affald forestås i dag som udgangspunkt af kommunerne. Særlige ordninger gælder for affald omfattet af producentansvar.

Kommunerne er forpligtet til at etablere ordninger for håndtering af affald. Det vil typisk være en såkaldt anvisningsordning, hvor kommunen henviser virksomheden til et eller flere behandlingsanlæg og transportører, som virksomheden skal anvende. Virksomhederne skal følge kommunens anvisning.

Nye regler om genanvendeligt erhvervsaffald er undervejs. Fra 2010 vil virksomheder, som ønsker at indsamle eller behandle genanvendeligt erhvervsaffald skulle godkendes og registreresi et affaldsregister. Reglerne er endnu under udarbejdelse.

Derudover vil virksomheder, som transporterer, mægler eller forhandler affald  skulle registreres på et affaldsregister.

Kemikalier

Store dele af reglerne på kemikalieområdet er i dag fælles for hele EU. Det gælder bl.a. REACH forordningen, og for bekæmpelsesmidler direktiv om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om markedsføring af biocidholdige produkter.

Kemikalier er i øvrigt reguleret af kemikalieloven, som skal forebygge effektermiljø og sundhed, når kemiske stoffer og produkter fremstilles, opbevares, anvendes og bortskaffes. Med hjemmel i loven er der udstedt en række bekendtgørelser, som forbyder eller begrænser adgangen til at bruge forskellige stoffer, for eksempel tungmetaller og drivhusgasser.

Bekæmpelsesmidler er i Danmark reguleret i kemikalieloven, som skal sikre at bekæmpelsesmidler godkendes forud for import, salg og anvendelse. Med hjemmel i loven er der udstedt en række bekendtgørelser, som regulerer forskellige forhold vedrørende import, salg, anvendelse og opbevaring af bekæmpelsesmidler.

Vand

Målet om god tilstand betyder, at vandløb, søer og den kystnære del af havet skal rumme gode livsbetingelser for dyr og planter. Menneskelige påvirkninger må kun føre til mindre afvigelser i forhold til, hvad man kunne finde ved uberørte forhold. Grundvand skal have god kemisk kvalitet og vandindvindingen må på sigt ikke overstige dannelsen af grundvand.

Vandrammedirektivets bestemmelser er overført til dansk lovgivning med miljømålsloven, som beskriver den arbejds- og planlægningsproces, som skal gennemføres for at nå målet.

Klima og luft

I Danmark overvåger Miljøstyrelsen i samarbejde med Danmarks Miljøundersøgelser luftens indhold af forurening. Luftforurening fra virksomheder er reguleret i forbindelse med miljøgodkendelser og påbud  og i medfør af en række bekendtgørelser, der retter sig imod udvalgte sektorer eller bestemte forureningsparametre. I luftvejledningen findes den samlede beskrivelse af, hvordan luftforurening fra virksomheder reguleres ved emissionsgrænser og ved kontrol hermed.

Støjværn

Virksomheder, der er miljøgodkendelsespligtige, får i miljøgodkendelsen fastsat vilkår for virksomhedens støjbelastning af omgivelserne. Hvis virksomheder, der ikke er godkendelsespligtige, medfører væsentlige støjulemper, kan kommunen give påbud om, at de skal nedbringe støjen. Miljøstyrelsens støjvejledning beskriver, hvorledes støjvilkår udformes og indeholder vejledende støjgrænser.

Beskyttelse mod radioaktivitet

Statens Institut for Strålebeskyttelse, som er et institut i Sundhedsstyrelsen, tager sig af myndighedsopgaver, der relaterer til strålebeskyttelse inden for de områder, hvor der bruges ioniserende stråling, særligt i forbindelse med medicinsk anvendelse og indenfor industri, forskning og miljø.

Inspektioner

Der skal som udgangspunkt altid gennemføres miljøvurderinger forud for beslutninger, der kan påvirke miljøet væsentligt.

Det gælder på alle niveauer så som politikker, programmer, planer og projekter. F.eks. lovforslag og beslutninger i Folketinget, nationale eller regionale planer og programmer for infrastruktur, byggeri, energi mv., kommuneplaner, og konkrete anlægsprojekter som fx anlæg af veje eller etablering og udvidelse af virksomheder, som må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt.

Virksomheder kan godt gå udover de minimale miljømæssige lovkrav på deres eget initiativ.

Administrative procedurer

Godkendelsesprocedurer

Fysisk planlægning

Staten fastlægger de overordnede retningslinier for den fysiske planlægning. Kommunernerne oversætter de overordnede retningslinier og visioner til faktisk fysisk planlægning. De fem regioner har ansvaret for en ny plantype - den regionale udviklingsplan - som skal sikre en mere strategisk udviklingsplanlægning.

Affaldsforvaltning

For affald omfattet af producentansvar gælder der registreringskrav.

Transportører af affald skal pt. registreres hos de kommuner, hvori de kører med affald.

Fra 1 . juli 2010 skal transportører, mæglere og forhandlere registreres på et nationalt affaldsregister. Reglerne er endnu under udarbejdelse.

Virksomheder, der indsamler genanvendeligt erhvervsaffald skal senest den 1. januar 2011 godkendes og optages på et nationalt affaldsregister. Reglerne er endnu under udarbejdelse.

Virksomheder, der behandler genanvendeligt erhvervsaffald skal senest den 1. september 2010 være registeret på et nationalt affaldsregister. Disse regler er endnu under udarbejdelse.

Kemikalier

Virksomheder, der fremstiller, importerer eller ændrer handelsnavnfarlige kemiske produkter, hvor mængden overstiger 100 kg om åre t skal anmelde dette til produktregisteret.

Vand

Afgifter for ledningsført vand indberettes på Virk.dk

Tilladelser og licenser

De fleste mindre virksomheder behøver ikke en særlig miljøgodkendelse. Virksomhederne kontrolleres af kommunens miljøtilsyn, som om nødvendigt regulerer virksomheden med påbud og henstillinger.

Virksomheder med væsentlige forurenende aktiviteter skal have en særlig miljøgodkendelse. I miljøgodkendelsen fastsætter miljømyndigheden vilkårene for virksomhedens etablering og drift med henblik på at begrænse al væsentlig forurening, som kommer fra virksomheden. Vilkårene i en godkendelse omfatter bl.a. krav til luft, spildevand, affald, forebyggelse af uheld samt udsendelse af støj. Virksomheder, der skal miljøgodkendes, fremgår af bilag 1 og 2 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed samt i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

Virksomheder der fremstiller, opbevarer eller bruger store mængder af giftige, brandfarlige eller eksplosionsfarlige stoffer, er desuden omfattet af risikobekendtgørelsen, hvor der gælder særlige regler.

Kemikalier

Salg af gifte til private er kun tilladt med særlig tilladelse og ved brug af politiattesteret rekvisition. Der er også særlige regler for salg til erhverv og for opbevaring af gifte.

Import, salg og anvendelse af bekæmpelsesmidler er kun tilladt, når der foreligger en produktgodkendelse. Der er endvidere særlige regler for opbevaring af bekæmpelsesmidler og for anvendelsen af visse bekæmpelsesmidler, fx midler til bekæmpelse af rotter.

Vand

Det er kommunen, der giver tilladelse til udledning af spildevand.

Klima og luft

Registrering af afgift af kvælstofoxider (NOX), der udledes til luften ved forbrænding foretages via Virk.dk.

Støjværn

Godkendelsespligtige virksomheder, som står på listen i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 skal i forbindelse med ansøgningen om miljøgodkendelse beskrive støj- og vibrationskilder, planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger, og skal desuden beregne det samlede støjniveau fra virksomheden i naboområderne. Støjberegningen skal udføres som "Miljømåling - ekstern støj" efter reglerne i akkrediteringsbekendtgørelsen og efter anvisningerne i beregningsvejledningen.

Godkendelsespligtige virksomheder, som står på listen i bilag 2, skal ligeledes oplyse om støj- og vibrationskilder og de planlagte afhjælpernde foranstaltninger, men skal kun beregne virksomhedens samlede støj, hvis virksomheden er mærket med * i bilag 2.

Inspektioner

Kommunerne og staten fører tilsyn med virksomhedernes miljøforhold. Kommunerne varetager miljøtilsynet på hovedparten af virksomhederne, mens de statslige miljøcentre fører miljøtilsyn på virksomheder med meget komplekse miljøforhold.

Affaldsforvaltning

Kommunerne fører tilsyn med at reglerne om affaldshåndtering I miljøbeskyttelseslovens kapitel 6 og affaldsbekendtgørelsen overholdes.

Kemikalier

Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at importører, producenter og forhandlere af kemiske stoffer overholder reglerne.

Overtrædelser kan straffes med bøde eller op til to års fængsel - medmindre anden lovgivning giver højere straf.

Ulovlige produkter kan kræves trukket tilbage fra markedet.

Vand

Der foretages ikke inspektioner af vand med mindre der opstår mistanke om, at virksomheden udleder forurenet vand, der er til skade for miljøet.

Klima og luft

Miljøstyrelsen overvåger i samarbejde med Danmarks Miljøundersøgelser luftens indhold af forurening

Støjværn

Kommunerne fører tilsyn med, at miljøgodkendte virksomheder overholder vilkårene i deres miljøgodkendelse, herunder også støjvilkår. For virksomheder, der er mærket (s) i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, er det dog Miljøministeriet der er tilsynsmyndighed.

For øvrige virksomheder har kommunen mulighed for at meddele påbud om at begrænse støjen, hvis den er årsag til væsentlige ulemper.

Information og finansiering

Miljøstyrelsens hjemmeside beskriver en række af de regler der gælder på miljøområde.

Der er en virksomhedernes miljøguide der er etableret i et samarbejde mellem Force Technology A/S, DHI - Institut for Vand og Miljø og Dansk Standard finansieret af Ministeriet for Videnskab og Teknologi.

Startvaekst's miljøsider har en oversigt over hvilke regler der gælder, og hvad virksomheden bør sætte sig ind i mht. m iljø. Virksomhederne kan også få et overblik over de gældende regler for miljøvurderinger af virksomhedens produkter.

Hjælp og rådgivning

Hjælp og rådgivning

Skriv en e-mail til en virksomhedsorganisation i nærheden af dig

EU har et netværkDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) af lokale virksomhedsorganisationer i de fleste europæiske landeEnglish som måske kan være til hjælp for dig.

Vælg land og by og angiv din forespørgsel nedenfor.

Tak. Din besked er nu sendt.
Af tekniske årsager kunne din besked ikke sendes. Prøv igen senere.

Land

Belgien

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgarien

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Cypern

Nicosia

Danmark

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estland

Tallinn

Finsko

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Frankrig

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grækenland

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Holland

Den Haag

Nieuwegein

Irland

Dublin

Italien

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Kroatien

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Letland

Riga

Litauen

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxembourg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norge

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Polen

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugal

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rumænien

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovakiet

Bratislava

Prešov

Slovenien

Koper

Ljubljana

Maribor

Spanien

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannien

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Sverige

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Tjekkiske Republik

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Tyskland

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ungarn

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Østrig

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Her kan ud skrive en meddelelse *

* obligatorisk felt (du bedes venligst udfylde dette felt)