Διαδρομή πλοήγησης


Διαδώστε το 
	Μοιραστείτε το στο Facebook
 
	Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
 
	Διαδώστε το στο google+
 
	Μοιραστείτε το στο linkedIn
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση

Κύπρος

Περιβαλλοντικοί κανόνες

Επικαιροποίηση 03/2011

Νομικές απαιτήσεις

Από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κύπρος έχει αναθεωρήσει τη βάση των περιβαλλοντικών πολιτικών της και έχει υπογράψει εννέα διεθνείς περιβαλλοντικές συμβάσεις, έχει επικυρώσει και εφαρμόσει το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια, ενώ έχει επίσης επικυρώσει το Πρωτόκολλο του Κιότο για την κλιματική αλλαγή.

Ο τομέας αειφόρου ανάπτυξης του Τμήματος Περιβάλλοντος κυρίως προωθεί την εθνική στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης της Κύπρου, ενώ είναι υπεύθυνος για πολυάριθμους περιβαλλοντικούς νόμους και την εφαρμογή εθελοντικών εργαλείων προώθησης της προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι δραστηριότητες του τομέα αφορούν επίσης τη διαχείριση του προγράμματος LIFE+ ως εθνικό σημείο επαφής.

Περιβαλλοντικός έλεγχος

Διαχείριση αποβλήτων

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος υιοθετεί περιβαλλοντικές πολιτικές της ΕΕ για τη διαχείριση αποβλήτων (επικίνδυνων και μη) καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει επίσης εφαρμόσει μια στρατηγική διαχείρισης των αποβλήτων. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει πτυχές όπως:

 • ο τύπος, η ποσότητα και η πηγή των προς διάθεση αποβλήτων
 • στόχοι μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης αποβλήτων
 • ειδικές μέθοδοι συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων.

Χημικά

Ο Κλάδος Χημικών Ουσιών του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας εφαρμόζει την σχετική κυπριακή και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την εισαγωγή, εξαγωγή, διάθεση στην αγορά και χρήση των χημικών προϊόντων. Ο στόχος του Κλάδου είναι η κατάλληλη διαχείριση και ο έλεγχος των χημικών προϊόντων που εισάγονται, παράγονται, εξάγονται ή χρησιμοποιούνται.

Σε διεθνές επίπεδο, η Κύπρος έχει υπογράψει τη διεθνή Σύμβαση του Ρότερνταμ περί της Διαδικασίας Συναίνεσης μετά από Ενημέρωση για ορισμένα Επικίνδυνα Χημικά Προϊόντα και Προϊόντα Φυτοπροστασίας στο Διεθνές Εμπόριο, ενσωματώνοντας έτσι την Σύμβαση PIC.

Νερά και έδαφος

Ο Τομέας Ρύπανσης του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη της ρύπανσης των νερών και του εδάφους από τη βιομηχανία, την κτηνοτροφία και τις εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων. Απόρριψη ουσιών που δυνητικά ρυπαίνουν το έδαφος και τα νερά αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Επίσης, παρακολουθεί την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης και τη ρύπανση από αστικά λύματα, επικίνδυνες ουσίες και άλλα απόβλητα, προστατεύει τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα από τη ρύπανση από νιτρικά άλατα, κλπ.

Ο κώδικας ορθής γεωργικής πρακτικής που αποτελείται από τέσσερα μέρη προβλέπει την προστασία από ρύπανση από νιτρικά άλατα:

 • Κώδικας χρήσης λιπασμάτων
 • Κώδικας χρήσης κτηνοτροφικών αποβλήτων
 • Κώδικας χρήσης επεξεργασμένου νερού
 • Κώδικας χρήσης λάσπης στη γεωργία.

Για τις εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο Νόμο για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης ισχύουν αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας σύμφωνα με τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές. Η σχετική νομοθεσία είναι η ακόλουθη:

Οι εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις πρόνοιες της πιο πάνω νομοθεσίας είναι τα μεγάλα χοιροστάσια και πτηνοτροφεία, εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, κεραμεία, τσιμεντοπεία, μεταλλευτικές εγκαταστάσεις, βιομηχανίες αλουμινίου, σφαγεία, αποξηραντήρια και μονάδες διαχείρισης αποβλήτων,

Κλίμα και ατμόσφαιρα

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος είναι υπεύθυνο για τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από όλες τις οικονομικές δραστηριότητες. Στα πλαίσια αυτά και σύμφωνα με το νόμο για το σύστημα εμπορίας εκπομπών, εκδίδει άδειες εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου. Παρέχει επίσης σε όλους τους ενδιαφερόμενους εκτιμήσεις για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της χώρας καθώς και μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν από όλους τους τομείς της οικονομίας για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος παρέχει στους προμηθευτές και τους χρήστες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι η αρμόδια αρχή για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Επιπρόσθετα από τη σχετική νομοθεσία αυτή, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας εφαρμόζει και την περί περιορισμού των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων νομοθεσία.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι επίσης η αρμόδια αρχή για την εκτίμηση και διαχείριση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας διεξάγει και ταυτόχρονα μεταδίδει μέσω ειδικής ιστοσελίδας συνεχείς μετρήσεις ποιότητας   του αέρα σε εννέα σημεία της Κύπρου.

Σε διεθνές επίπεδο, η Κύπρος στο πλαίσιο της προώθησης ολοκληρωμένης στρατηγικής για προστασία του περιβάλλοντος από την ατμοσφαιρική ρύπανση έχει κυρώσει από το 1992 τη Διεθνή Σύμβαση της Γενεύης του 1979 για τη Διασυνοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση.

Προστασία από το θόρυβο

Ο τομέας αειφόρου ανάπτυξης του Τμήματος Περιβάλλοντος προωθεί μια στρατηγική χαρτογράφηση θορύβου και ένα κύριο σχέδιο δράσης εντός ενός καθορισμένου χρονοδιαγράμματος, επιβάλλει συγκεκριμένους κανονισμούς για το θόρυβο από εξοπλισμό για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και εφαρμόζει τους κανονισμούς της ΕΕ για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Πυρηνική προστασία

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΚΑ) είναι αρμόδιο για την εφαρμογή της νομοθεσίας για ακτινοπροστασία, πυρηνική ασφάλεια και τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων στη Κύπρο. Με βάση τη σχετική νομοθεσία έχει δημιουργηθεί η Υπηρεσία Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες (ΥΕΕΑ) εντός του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Κανένας δεν μπορεί να κατασκευάζει, να κατέχει, χρησιμοποιεί, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί, εισάγει, απορρίπτει κλπ οποιαδήποτε πηγή ιονίζουσας ακτινοβολίας στη Κύπρο χωρίς να έχει εξασφαλίσει προηγουμένως άδεια από τον ΥΕΚΑ μετά από γραπτή αίτηση.

Σε διεθνές επίπεδο, η Κύπρος έχει επίσης κυρώσει ή υπογράψει διάφορες διεθνείς Συμβάσεις ή Συμφωνίες που αφορούν τη πυρηνική ασφάλεια, ενώ όλες οι διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ εφαρμόζονται αυτόματα και στη Κύπρο ως κράτος Μέλος στην ΕΕ.

Φύση και άγρια ζωή

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος είναι υπεύθυνο για την προστασία της φύσης και της άγριας ζωής. Ο βασικός Νόμος που προνοεί για την προστασία και διαχείριση της φύσης και της άγριας ζωής (Ν. 153(Ι)/2003), μαζί με όλες τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Περιβαλλοντικές Συμβάσεις καθώς και η παρακολούθηση και εφαρμογή της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας αποτελούν το βασικό άξονα εργασιών του Τομέα Προστασίας της Φύσης. Ο Τομέας Προστασίας της Φύσης είναι αρμόδιος μεταξύ άλλων για τη διαχείριση του Δικτύου Natura 2000, την προστασία της Κυπριακής πανίδας και την εφαρμογή των Διεθνών Συμβάσεων που αφορούν θέματα φύσης.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να προχωρήσουν πέρα από τις ελάχιστες νομικές απαιτήσεις για το περιβάλλον με δική τους πρωτοβουλία.

Διοικητικές διαδικασίες

Διαδικασίες διακήρυξης

Κλίμα και ατμόσφαιρα

Η αδειοδότηση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων για την έκδοση Άδειας Εκπομπής Αερίων Αποβλήτων γίνεται μέσω της διαδικασίας της σχετικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων μεγάλης δυναμικότητας και δυνητικά ρυπογόνες, καθορίζονται ως αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις και υποχρεούνται να εξασφαλίσουν τη σχετική άδεια.

Οι αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, η οποία εξετάζεται από την Τεχνική Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντος. Με τη χορήγηση της άδειας καθορίζονται ταυτόχρονα συγκεκριμμένοι όροι για τη λειτουργία της εγκατάστασης, όπως π.χ. η υποχρέωση για εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου της ρύπανσης.

Πυρηνική προστασία

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν γραπτή δήλωση   πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας για χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας και στη συνέχεια αίτηση, χρησιμοποιώντας ειδικά έντυπα της Υπηρεσίας Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, μαζί με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και δεδομένα για την έκδοση της άδειας.

Άδειες

Απόρριψη Αποβλήτων

Οι άδειες απόρριψης αποβλήτων χορηγούνται σε εγκαταστάσεις που δυνητικά μπορεί να ρυπάνουν τα νερά και το έδαφος. Οι εγκαταστάσεις που θα πρέπει να εξασφαλίσουν άδεια περιλαμβάνουν βιομηχανίες, κτηνοτροφικές μονάδες, εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, σφαγεία, ελαιοτριβεία, λατομεία κ.α. Ο Τομέας Ρύπανσης εξετάζει τις αιτήσεις και ετοιμάζει τα σχετικά προσχέδια των Αδειών.

Διαχείριση αποβλήτων

Οι άδειες διαχείρισης αποβλήτων   χορηγούνται ώστε να διασφαλίζεται η ορθή διαχείριση και ρύθμιση των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων. Ο Τομέας Αποβλήτων του Τμήματος Περιβάλλοντος επεξεργάζεται αιτήσεις για την καταγραφή της παραγωγής αποβλήτων.

Χημικά

 • Για την εισαγωγή ή εξαγωγή ορισμένων επικίνδυνων χημικών προϊόντων απαιτείται η ενημέρωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο προβαίνει ανάλογα με την περίπτωση στις αναγκαίες ενέργειες και συλλέγει τα σχετικά δεδομένα. Σε κάποιες περιπτώσεις επικίνδυνων χημικών προϊόντων εκδίδεται άδεια για την εξαγωγή των εν λόγω χημικών ουσιών

Επιθεωρήσεις

Νερά και Έδαφος

Ο Τομέας Ρύπανσης του Τμήματος Περιβάλλοντος διεξάγει επιθεωρήσεις για έλεγχο της τήρησης των όρων των Αδειών Απόρριψης Αποβλήτων καθώς και για τη τήρηση της νομοθεσίας περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους και περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης. 

Παρακολουθείται επίσης και καταγράφεται η ποιότητα των απορρίψεων στα νερά από διάφορες εγκαταστάσεις όπως σταθμοί επεξεργασίας αστικών λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων κλπ.

Χημικά

Ο Κλάδος Χημικών Ουσιών του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας διεξάγει επιθεωρήσεις για την ορθή συσκευασία και σήμανση των χημικών προϊόντων, την πρόσβαση των εργαζομένων σε Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας και την τήρηση των απαγορεύσεων ή των αυστηρών περιορισμών στη σύσταση, εισαγωγή και εξαγωγή των χημικών προϊόντων της Κυπριακής αγοράς.

Κλίμα και ατμόσφαιρα

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας   παρακολουθεί περιοδικά τις εκπομπές αερίων ρύπων από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τη βοήθεια Κινητών Μονάδων Μέτρησης Αερίων Εκπομπών.

Η παρακολούθηση των αέριων εκπομπών των μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων γίνεται επίσης από αρμόδιους Επιθεωρητές μέσω ελέγχου των αποτελεσμάτων των μετρήσεων εκπομπής και η υποχρέωση για συνεχείς μετρήσεις εκπομπής περιλαμβάνεται στους όρους λειτουργίας που καθορίζονται στις σχετικές άδειες εκπομπής αέριων ρύπων.

Πόροι

Το ΤμήμαΠεριβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος διαθέτει το δικό του σύστημα επιθεωρήσεων για τον έλεγχο των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα πλαίσια της Οδηγίας για το σύστημα εμπορίας αερίων του θερμοκηπίου και για την εφαρμογή περιβαλλοντικών μέτρων και τον συντονισμό περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Επίσης, επιβλέπει την εφαρμογή και το συντονισμό των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών πολιτικών και νομοθεσίας.

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Στείλτε e-mail σε επιχειρηματική οργάνωση της περιοχής σας

Η ΕΕ έχει δημιουργήσει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρεςEnglish ένα δίκτυοDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski τοπικών επιχειρηματικών οργανώσεων (Enterprise Europe Network), που θα μπορούσε να σας βοηθήσει.

Επιλέξτε χώρα και πόλη, και εισάγετε το ερώτημά σας παρακάτω.

Ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμά σας δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.

Χώρα

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Αυστρία

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Βέλγιο

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Βουλγαρία

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Γαλλία

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Γερμανία

Nicosia

Δανία

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ελλάδα

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Ιρλανδία

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Ισπανία

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ιταλία

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Κάτω Χώρες

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Κροατία

Dublin

Κύπρος

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Den Haag

Nieuwegein

Ουγγαρία

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Πολωνία

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Πορτογαλία

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Ρουμανία

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Prešov

Σλοβενία

Koper

Ljubljana

Maribor

Τσεχική Δημοκρατία

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Φινλανδία

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Εισάγετε το μήνυμά σας εδώ *

* υποχρεωτικό πεδίο (πρέπει να συμπληρωθεί)