Navigacijski put

Podijeli na 
		Podijeli na Facebook
	
		Podijeli na Twitteru
	
		Podijeli na google+
	
		Podijeli na linkedIn
	
		
			E-pošta
Pratite nas na 
		Pratite nas na Twitteru
	
		Pratite nas na Facebook

Kontakt

Služba za pomoć

Pitanja o EU-u

Telefon – 00 800 6 7 8 9 10 11

Adresa e-pošte

Web-razgovor

Informacijski centri u vašoj zemlji

Savjetujte se o pravima u EU-u / Riješite problem s tijelom javne uprave

Slanje upita i podnošenje pritužbi

Pomoć i savjetovanje za poduzetnike

Poslovna pomoć

Potrošačka pitanja

Europski potrošački centar u vašoj zemlji

Prava putnika

Prava zrakoplovnih putnika

Prava željezničkih putnika

Problemi s osiguravajućim kućama ili bankama u inozemstvu

Izvansudske pritužbe o osiguravajućim kućama ili bankama

Prava na radu i prava socijalne sigurnosti

Obratite se europskom savjetniku za zapošljavanje

Nadležni odjeli

Poslovne stranice

Europska komisija
Glavna uprava za unutarnje tržište, industrija, poduzetništvo te mali i srednji poduzetnici
Mreža za poslovnu suradnju i podršku
B-1049 Bruxelles
BELGIJA

Stranice za građane

Europska komisija
Glavna uprava za unutarnje tržište, industrija, poduzetništvo te mali i srednji poduzetnici
Uslužni centar o jedinstvenom tržištu:
B-1049 Bruxelles
BELGIJA