Navigačný riadok


Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
 
	Pridať na Twitter 
 
	Zdieľať na google+
 
	Zdieľať na linkedIn
Nastaviť stránku na normálnu veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma o 200 percentzaradiť medzi obľúbenéVybrať verziu s vysokým kontrastom
Nastaviť stránku na normálnu veľkosť písmaZväčšiť veľkosť písma o 200 percentzaradiť medzi obľúbenéVybrať verziu s vysokým kontrastom

Slovensko

Duševné vlastníctvo

Aktualizované 04. 2010

Zákonné požiadavky

Práva duševného vlastníctva

Ochrana duševného vlastníctva zahŕňa:

 • ochranné známky
 • patenty

Podmienky, za ktorých sa prijímajú opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru upravuje zákon o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva.

Predpoklady a spôsob výkonu činnosti patentových zástupcov, povinnosti patentových zástupcov, vznik, postavenie a pôsobnosť Slovenskej komory patentových zástupcov upravuje :

Práva priemyselného vlastníctva

Práva priemyselného vlastníctva chránia technické alebo estetické vynálezy a ochranné známky. To sa týka najmä patentov na vynálezy, dizajnov, priemyselných modelov, ochranných známok a geografického pôvodu. Slovenská legislatíva poskytuje ochranu:

 • patentom na vynálezy a dodatkovým ochranným osvedčeniam - udeľujú sa na vynálezy, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné, a to po vykonaní formálno-právneho a vecného prieskumu.
 • Patent platí 20 rokov pri platení udržiavacích poplatkov.
 • dizajnom - rozumie sa vzhľad výrobku alebo jeho časti, spočívajúci najmä v znakoch línií, obrysov, farieb, tvaru, štruktúry alebo materiálov výrobku samotného, alebo jeho zdobení.
 • Zápis dizajnu platí 5 rokov odo dňa podania prihlášky dizajnu. Dobu platnosti zápisu dizajnu je možné predĺžiť na základe žiadosti majiteľa dizajnu najviac štyrikrát o ďalších 5 rokov celkom na 25 rokov.
 • ochranným známkam - slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.
 • Ochranná doba ochrannej známky je 10 rokov odo dňa podania prihlášky ochrannej známky. Na žiadosť majiteľa je možné ochrannú dobu predlžovať obnovou zápisu po zaplatení správneho poplatku vždy na ďalších 10 rokov.
 • topografiám polovodičových výrobkov - topografie, ktoré sú výsledkom tvorivej duševnej činnosti pôvodcu, a ktoré nie sú v priemysle polovodičových výrobkov bežné. Ochrana topografie sa skončí uplynutím 10 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikla.
 • úžitkovým vzorom   - ak je technické riešenie nové, je výsledkom vynálezcovskej činnosti a je priemyselne využiteľné. Ochrana trvá 4 roky od podania prihlášky úžitkového vzoru a môže byť na základe žiadosti majiteľa úžitkového vzoru ešte dvakrát predĺžená o 3 roky.

Autorské právo

Autorské práva a príbuzné práva (označované aj ako literárne a umelecké práva) chránia pôvodné literárne a umelecké diela, ako aj hudobné skladby, televízne programy, počítačové programy, databázy, reklamnú tvorbu a multimediálne platformy.

Obchodné stratégie

Podľa ustanovení § 17 Obch.zákonníka je obchodným tajomstvom iba skutočnosť, ktorá spĺňa všetky nasledujúce podmienky:

 •  ide o skutočnosť obchodnej, výrobnej,technickej povahy súvisiacej s podnikom,
 •  má skutočnú alebo potenciálnu hodnotu,
 •  nie je v príslušných kruhoch bežne dostupná,
 •  podnikateľ musí mať vôľu takéto informácie utajovať,
 •  a ich utajovanie zodpovedným spôsobom zabezpečuje.

Obchodné meno je názov, pod ktorým je podnik zapísaný v Obchodnom registri. Toto meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa.

Orgány ochrany duševného vlastníctva

Ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva je Úrad priemyselného vlastníctva SR.  Vedie ústredný fond patentovej a známkovej dokumentácie, sprístupňuje ho verejnosti a pôsobí ako špecializované stredisko patentových informácií v Slovenskej republike.

Vedenie konaní o ochranných známkach a registrovaných dizajnoch Spoločenstva, ktoré sú platné vo všetkých členských štátoch realizuje :

Ochrana práv duševného vlastníctva v zahraničí

Duševné vlastníctvo upravuje niekoľko dohovorov zavedených dvoma hlavnými organizáciami: Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) a Svetovou obchodnou organizáciou (WTO). Tieto dohovory prijala väčšina členských štátov EÚ, čo viedlo k lepšej normalizácii vnútroštátnych ustanovení z tejto oblasti.

Boj proti falšovaniu a pirátstvu

Európska únia sa rozhodla bojovať proti narastajúcemu pirátstvu a falšovaniu. Prijala stratégiu presadzovania práv duševného vlastníctva v tretích krajinách. Akčný plán sa zameriava na prax pri uplatňovaní právnych predpisov v oblasti práv duševného vlastníctva. Navrhuje riešiť prioritné krajiny, kde sa bude viac sledovať presadzovanie týchto práv. Dôraz sa bude klásť na technickú spoluprácu a podporu na pomoc tretím krajinám v boji proti falšovaniu.

Majetkové práva podnecujú investície do inovácií a výskumu.

Administratívne postupy

Registrácia

Konanie v každej z piatich kategórií priemyselného vlastníctva je opísané na internetovej stránke Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Prihlášku topografie polovodičového výrobku upravuje inštrukcia ÚPV

Žiadosť o udelenie dodatkového osvedčenia musí obsahovať vyplnené tlačivo žiadosti a kópiu povolenia. Žiadosť podáva majiteľ základného patentu alebo jeho právny nástupca v lehote šiestich mesiacov odo dňa vydania prvého povolenia uviesť liečivo, resp. výrobok na ochranu rastlín na trh v SR.

Prihláška úžitkového vzoru musí obsahovať žiadosť o zápis do registra úžitkových vzorov s uvedením názvu technického riešenia v dvoch vyhotoveniach, opis technického riešenia, prípadne výkresy, najmenej jeden nárok na ochranu a anotáciu v jednom vyhotovení hlavnom a dvoch vedľajších.

Prihláška pre zápis ochrannej známky sa môže týkať len jedného označenia. Prihláška musí obsahovať žiadosť o zápis ochrannej známky do registra, znenie alebo vyobrazenie prihláseného označenia, zoznam tovarov a služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka do registra. Viac v informácii prihlasovateľa.

Podrobný postup prihlášky o zápis dizajnu:

Patentová prihláška musí obsahovať žiadosť o udelenie patentu v dvoch vyhotoveniach, opis vynálezu, najmenej jeden patentový nárok, anotáciu a prípadne výkresy, obrázok, resp. chemický vzorec zlúčeniny v jednom hlavnom vyhotovení a dvoch vedľajších. Podrobné inormácie:

Podávanie národných patentových prihlášok   a prihlášok úžitkových vzorov je možné aj elektronicky. Je to výsledkom spolupráce Úradu priemyselného vlastníctva s Európskym patentovým úradom, ktorého členom je aj Slovenská republika.

Informačné zdroje

Európsky patentový úrad   je cenným zdrojom informácií. Ak chce prihlasovateľ získať patentovú ochranu v dvoch alebo viacerých štátoch, ktoré sú členmi Európskej patentovej organizácie, môže podať európsku patentovú prihlášku na ÚPV SR alebo priamo na Európskom patentovom úrade so sídlom v Mníchove.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky   je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. Vedie ústredný fond patentovej a známkovej dokumentácie. Internetová stránka úradu obsahuje tlačivá prihlášok pre predmety priemyselného vlastníctva, ako aj informácie pre prihlasovateľa.

Pomoc a poradenstvo

Pomoc a poradenstvo

Kontaktujte podnikateľskú organizáciu vo svojom okolí

EÚ prevádzkuje sieťDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski (Enterprise Europe Network) miestnych podnikateľských organizácií vo väčšine členských štátov EÚEnglish, ktoré vám môžu pomôcť.

Vyberte krajinu a mesto a napíšte nám svoju otázku.

Ďakujeme. Vaša správa bola úspešne odoslaná.
V dôsledku technických problémov nebolo možné odoslať vašu správu. Skúste znova neskôr.

Krajina

Belgicko

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulharsko

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Česká republika

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Chorvátsko

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Cyprus

Nicosia

Dánsko

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estónsko

Tallinn

Fínsko

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Francúzsko

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grécko

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Holandsko

Den Haag

Nieuwegein

Írsko

Dublin

Litva

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Luxembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Malta

Pieta`

Nemecko

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Nórsko

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Poľsko

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugalsko

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rakúsko

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Rumunsko

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Prešov

Slovinsko

Koper

Ljubljana

Maribor

Španielsko

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené kráľovstvo

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Švédsko

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Taliansko

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Tu napíšte svoju správu *

* povinné polia (uveďte požadované údaje)