Navigačný riadok

Duševné vlastníctvo

Aktualizované 07/2011

Spoločnosti môžu chrániť svoje duševné vlastníctvo pomocou:

  • práv priemyselného vlastníctva – patentov, úžitkových vzorov, dizajnov, ochranných známok, práv k odrodám rastlín, topografií integrovaných obvodov a zemepisných označení, ktoré musia byť zaregistrované v každom štáte EÚ osobitne (dizajny a ochranné známky môžu byť zaregistrované aj na úrovni EÚ),
  • autorských práv týkajúcich sa pôvodných literárnych a umeleckých diel, hudobných diel, televízneho vysielania, softvéru, databáz, reklamných výtvorov a multimédií – prideľujú sa automaticky, nie je potrebné ich formálne registrovať,
  • obchodných stratégií, ako napríklad obchodných tajomstiev, know-how, dohôd o mlčanlivosti alebo rýchlej výroby.

Patenty sú vnútroštátne práva, ktoré priznávajú vnútroštátne patentové úrady. Neexistuje patent, ktorému by bola priznaná ochrana v celej EÚ. Jedna prihláška na európsky patent v Európskom patentovom úrade (EPO) poskytuje vnútroštátnu ochranu v európskych krajinách podľa výberu prihlasovateľa, ktoré však musia byť členmi úradu EPO. Medzinárodné prihlasovanie sa zjednodušuje na základe zmluvy o patentovej spolupráci (PCT).

Práva na ochranné známky a dizajn sa môžu zaregistrovať na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni Spoločenstva. Práva na úrovni Spoločenstva sa registrujú na Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu so sídlom v Alicante (Španielsko). Tieto práva sú výhradné a platia v celej EÚ.

EÚ sa zaviazala presadzovať práva duševného vlastníctva, preto bojuje proti falšovaniu a pirátstvu, ktoré v súčasnosti dosahujú mimoriadne rozmery, čo má obrovský vplyv na inovácie, rast, zamestnanosť, ako aj bezpečnosť a zdravie spotrebiteľov. V závislosti od právnych predpisov konkrétneho štátu EÚ a zdroja falšovaného tovaru sa možno obrátiť na tieto orgány: colné orgány, orgány dohľadu nad trhom (normy obchodovania), políciu, patentový úrad alebo úrad pre ochranné známky.

Práva duševného vlastníctva stále chránia skôr vnútroštátne zákony než zákony EÚ. Ich ochrana v každej krajine EÚ osobitne môže byť komplikovaná a nákladná, preto je potrebná ďalšia harmonizácia.

Práva duševného vlastníctva sa riadia medzinárodnými dohovormi Svetovej obchodnej organizácie a Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

Webová lokalita InnovAccess poskytuje centralizované informácie o právnych predpisoch a postupoch registrácie, ako aj o podporných opatreniach na vnútroštátnej úrovni.

Webová lokalita Európskej komisie poskytuje ďalší zoznam internetových zdrojov o právach duševného vlastníctva.

Poradenské centrum v oblasti práv duševného vlastníctva poskytuje podporu v uvedenej oblasti pre partnerov medzinárodných výskumných projektov (najmä projektov financovaných EÚ), ako aj telefonickú linku pomoci a dokumentáciu.

Na podporu európskych firiem obchodujúcich v Číne alebo čeliacich problémom s právami duševného vlastníctva v tejto krajine bolo zriadené osobitné poradenské centrum.

Transatlantický portál o práve duševného vlastníctva poskytuje MSP internetové nástroje na ochranu svojich práv duševného vlastníctva v mnohých krajinách sveta.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje vlastníkom podnikov informácie a poradenstvo v oblasti ochrany duševného vlastníctva.

Služba SOLVIT poskytuje podnikateľom pomoc pri riešení problémov, ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho uplatňovania trhových pravidiel EÚ zo strany vnútroštátnych orgánov.

Pomoc a poradenstvo

Pomoc a poradenstvo

Vaša Európa - Poradenstvo je zdrojom odborného poradenstva v oblastiach, s ktorými sa môžete stretnúť v inom členskom štáte EÚ a ktoré zahŕňajú právne predpisy EÚ.

Sieť Enterprise Europe NetworkEnglish a jej približne 600 miestnych kontaktných miestEnglish pomáha prostredníctvom miestnych podnikateľských organizácií pri rozvíjaní podnikania, pokiaľ ide o nové trhy, zdroje či získavanie licencií na nové technológie a prístup k financiám z EÚ.