Ścieżka nawigacji

Własność intelektualna

Ostatnia aktualizacja 07/2011

Przedsiębiorstwa mogą chronić swoją własność intelektualną przez:

  • prawa własności przemysłowej – patenty, wzory użytkowe, modele, znaki towarowe, prawo do ochrony odmian roślin, topografie układów scalonych i oznaczenia geograficzne – które muszą być zarejestrowane w każdym kraju UE (przy czym wzory i modele oraz znaki towarowe mogą zostać również zarejestrowane na szczeblu UE)
  • prawa autorskie – obejmujące oryginalne prace literackie i artystyczne, utwory muzyczne, transmisje telewizyjne, oprogramowanie, bazy danych, twórczość reklamową i multimedialną – przyznawane automatycznie, bez konieczności oficjalnej rejestracji
  • strategie handlowe – jak np. tajemnice handlowe, umowy o zachowaniu poufności lub szybka produkcja.

Patenty to krajowe prawa przyznawane przez krajowe urzędy patentowe. Przyznanie patentu przez jedno z państw członkowskich nie gwarantuje ochrony w całej UE. Wniosek o udzielenie patentu europejskiego przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) zapewnia ochronę krajową w tych krajach europejskich, które są członkami EPO i zostały wskazane przez wnioskodawcę. Traktat o współpracy patentowej upraszcza procedurę występowania o międzynarodowy patent.

Prawa do znaków towarowych i wzorów mogą być zarejestrowane na szczeblu krajowym lub europejskim. Wspólnotowe prawa są rejestrowane przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, który mieści się w Alicante (Hiszpania). Prawa te są wyłączne i uznawane na terenie całej UE.

UE wspiera poszanowanie praw własności intelektualnej oraz zwalczanie podrabiania i piractwa, które osiągnęły niepokojący poziom i mają poważne skutki dla innowacji, wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, a także dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów. W zależności od przepisów obowiązujących w danym państwie członkowskim oraz źródła, z jakiego pochodzą podrobione towary, organem, do którego należy się w konkretnym przypadku zwrócić może być: urząd celny, organ nadzoru rynku (normy handlowe), policja lub biuro ds. patentów i znaków towarowych.

Prawa własności intelektualnej nadal chronione są głównie przepisami prawa krajowego, a nie prawem unijnym. Zapewnienie egzekwowania ich w każdym kraju UE może być trudne i kosztowne, dlatego potrzebna jest dalsza harmonizacja.

Prawa własności intelektualnej objęte są międzynarodowymi konwencjami wprowadzonymi przez Światową Organizację Handlu i Światową Organizację Własności Intelektualnej.

Strona internetowa InnovAccess zawiera informacje na temat procedur prawnych i rejestracyjnych oraz wszelkich działań wspierających na szczeblu krajowym.

Na stronach Komisji Europejskiej znaleźć można dalsze wskazówki co do dostępnych w Internecie źródeł informacji na temat PWI.

Punkt pomocy w zakresie praw własności intelektualnej zapewnia wsparcie w zakresie praw własności intelektualnej partnerom uczestniczącym w międzynarodowych projektach badawczych (szczególnie tych finansowanych przez UE). Firmy mogą skorzystać ze specjalnej linii telefonicznej oraz zapoznać się z odnośnymi dokumentami.

Aby wspierać przedsiębiorstwa UE prowadzące działalność w Chinach lub napotykające tam problemy związane z prawami własności intelektualnej, utworzono specjalny punkt pomocy technicznej.

Transatlantycki portal dotyczący praw własności intelektualnej zawiera wiele informacji, które ułatwiają MŚP chronienie ich praw własności intelektualnej w wielu krajach świata.

Sieć Enterprise Europe Network udziela przedsiębiorcom informacji i porad w zakresie ochrony własności intelektualnej.

SOLVIT pomaga firmom w przypadkach, gdy władze krajowe niewłaściwie stosują unijne przepisy dotyczące rynku wewnętrznego.

Pomoc i porady

Pomoc i porady

Serwis „Twoja Europa - porady” udziela specjalistycznych porad dotyczących wszelkich problemów, które napotykają Państwo w innym kraju UE, wynikających z niewłaściwego stosowania prawa UE.

Enterprise Europe Network English i około 600 lokalnych punktów kontaktowychEnglish współpracują z lokalnymi organizacjami przedsiębiorców oraz pomagają firmom w prowadzeniu działalności na nowych rynkach, opracowywaniu nowych technologii i uzyskiwaniu na nie licencji oraz pozyskiwaniu finansowania UE.