Navigācijas ceļš

Intelektuālais īpašums

Atjaunināts 07/2011

Uzņēmumi var izmantot dažādus līdzekļus, lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu:

  • rūpnieciskā īpašuma tiesības – patenti, funkcionāli modeļi, dizainparaugi, preču zīmes, jaunas augu šķirnes, integrālshēmu skices (topogrāfija) un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kuras jāreģistrē katrā ES valstī (dizainparaugus un preču zīmes var reģistrēt arī ES līmenī);
  • autortiesības attiecas uz literāriem un mākslas oriģināldarbiem, mūziku, televīzijas pārraidēm, programmatūru, datubāzēm, reklāmas un multivides darbiem; tās ir automātiskas un nav jāreģistrē;
  • komerciālās stratēģijas aptver komercnoslēpumus, zinātību, nolīgumus par konfidencialitāti un ātro ražošanu.

Patenti ir attiecīgajā valstī spēkā esošas tiesības, ko piešķir valstu patentu iestādes. ES nepastāv vienota patentu aizsardzība. Eiropas patenta pieprasījums, ko iesniedz Eiropas Patentu iestādei (EPO), nodrošina aizsardzību tajās EPO dalībvalstīs, kuras izvēlējies pieprasījuma iesniedzējs. Līgums par sadarbību patentu jomā atvieglo starptautisko patentu pieprasīšanas procedūru.

Preču zīmju un dizainparaugu tiesības var reģistrēt valsts vai ES mērogā. ES mēroga tiesības reģistrē Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (OHIM), kas atrodas Alikantē (Spānija). Šīs ir ekskluzīvas un visā ES atzītas tiesības.

ES ir apņēmusies aizsargāt intelektuālā īpašuma tiesības un cīnīties pret viltošanu un pirātismu — praksi, kas šobrīd ir sasniegusi biedējošus apmērus, nelabvēlīgi ietekmējot inovāciju, izaugsmi, nodarbinātību un patērētāju veselību un drošību. Atkarībā no tā, kuras ES dalībvalsts likumi piemērojami, un no viltoto preču avota kompetentās iestādes var būt muitas iestādes, tirgus uzraudzības iestādes (tirdzniecības standarti), policija vai patentu un preču zīmju biroji.

Intelektuālā īpašuma tiesības joprojām pirmām kārtām aizsargā valstu tiesību akti, nevis ES noteikumi. Šo tiesību aizsardzība katrā ES dalībvalstī atsevišķi var izrādīties sarežģīta un dārga. Tāpēc būtu jāturpina saskaņošana.

Intelektuālā īpašuma tiesības regulē starptautiskas konvencijas, ko izstrādājusi Pasaules Tirdzniecības organizācija un Vispasaules Intelektuālā īpašuma organizācija.

Vietnē InnovAccess apkopota informācija par tiesību aktiem, reģistrācijas kārtību un atbalsta pasākumiem, kuri ir spēkā katrā dalībvalstī.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē atradīsit plašāku sarakstu, kurā iekļauti inernetā pieejamie resursi par intelektuālā īpašuma tiesībām.

Palīdzības dienests intelektuālā īpašuma tiesību jautājumos piedāvā palīdzību partneriem, kas piedalās starptautiskos pētniecības projektos (īpaši ES finansētos projektos). Uzņēmumi var izmantot palīdzības tālruņa līniju un apjomīgu dokumentu krājumu.

Atsevišķs palīdzības dienests izveidots, lai sniegtu atbalstu ES uzņēmumiem, kas darbojas Ķīnā vai saskaras ar intelektuālā īpašuma problēmām šajā valstī.

Vietnē TransAtlantic IPR Portal pieejami MVU domāti elektroniski rīki, ar kuru palīdzību tie var aizsargāt savas intelektuālā īpašuma tiesības daudzās pasaules valstīs.

Eiropas uzņēmējdarbības atbalsta tīkls “Enterprise Europe Network” ir plašs tīkls, kas uzņēmējiem sniedz informāciju un padomus par intelektuālā īpašuma aizsardzību.

SOLVIT palīdz uzņēmējiem atrisināt problēmas, kuras radušās tāpēc, ka valsts iestādes nepareizi piemērojušas ES tirgus noteikumus.

Palīdzība un padoms

Palīdzība un padoms

Vietnē “Tavs Eiropas padomdevējs” varat atrast lietpratēju padomus par jebkuru jautājumu, ar ko saskaraties citā ES dalībvalstī saistībā ar ES tiesībām.

Eiropas uzņēmējdarbības atbalsta tīkls “Enterprise Europe NetworkEnglish” un tā  aptuveni 600 vietējie kontaktpunktiEnglish sadarbojas ar vietējām uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām, lai jūsu uzņēmums varētu atrast jaunus tirgus, avotus vai licencēt jaunas tehnoloģijas un iegūt ES finansējumu.