Navigatsioonitee

Intellektuaalomandi kaitse

Ajakohastatud 07/2011

Äriühingud saavad oma intellektuaalomandit kaitsta järgmiselt:

  • tööstusomandi õiguste kaudu – patendid, kasulikud mudelid, tööstusdisainilahendused, kaubamärgid, sordikaitse õigused, integraallülituste topograafia ja geograafilised tähised, mis tuleb registreerida igas ELi liikmesriigis eraldi (tööstusdisainilahendused ja kaubamärgid saab registreerida ka ELi tasandil);
  • autoriõiguste kaudu, mis hõlmavad kirjandus- ja kunstitööde, muusika, telesaadete, tarkvara, andmebaaside, reklaami- ja multimeediavaldkonna originaale. Autoriõigused antakse automaatselt, ilma ametliku registreerimiseta;
  • äristrateegiate kaudu, milleks on näiteks ärisaladused, oskusteave, konfidentsiaalsuskokkulepped ja kiire tootmine.

Patendid on riiklikud õigused, mille annavad välja riiklikud patendiametid. Kogu ELis kaitset pakkuvat ühtset patenti olemas ei ole. Euroopa Patendiameti (EPO) väljastatava Euroopa patendi saamiseks esitatav üksainus taotlus pakub riiklikku kaitset EPO liikmeteks olevates Euroopa riikides, mille taotleja on välja valinud. Patendikoostööleping (PCT) lihtsustab rahvusvahelist kohaldamist.

Kaubamärgi ja tööstusdisainilahenduste õigusi on võimalik registreerida riiklikul või ühenduse tasandil. Ühenduse tasandi õigused registreerib Siseturu Ühtlustamise Amet (OHIM), mis asub Alicantes (Hispaania). Need on ainuõigused ja kehtivad kogu ELis.

EL on võtnud endale ülesande jõustada intellektuaalomandi õigusi, võideldes võltsimise ja piraatlusega, mis on praeguseks saavutanud ähvardavad mõõtmed. Need mõjutavad märkimisväärselt innovatsiooni, majanduskasvu, tööhõivet ning tarbijate tervist ja ohutust. Sõltuvalt ELi liikmesriigi õigusaktidest ning võltsitud kauba päritolust, tuleb pöörduda järgmiste ametiasutuste poole: toll, turujärelevalve (turustamisstandardid), politsei või patendi- ja kaubamärgiametid.

Intellektuaalomandi õigusi kaitsevad praegu rohkem siseriiklikud kui ELi õigusaktid. Nende kaitsmine igas ELi liikmesriigis eraldi võib olla keeruline ja kulukas, seepärast oleks soovitav vastavasisulisi õigusakte täiendavalt ühtlustada.

Intellektuaalomandi õigusi reguleerivad Maailma Kaubandusorganisatsiooni ja Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni rahvusvahelised konventsioonid.

Veebisaidilt InnovAccess võib leida koondteavet siseriiklike õigusaktide ja registreerimismenetluste ning toetusmeetmete kohta.

Euroopa Komisjoni veebisaidilt on võimalik leida täiendav loetelu online-vahenditest intellektuaalomandi õiguste valdkonnas.

Intellektuaalomandi õiguste kasutajatugi annab intellektuaalomandi õigustega seotud abi rahvusvahelistes teadusprojektides (eelkõige ELi rahastatavates projektides) osalevatele koostööpartneritele, sealhulgas infotelefoni ja dokumentide vormis.

On loodud eraldi kasutajatugi, et anda abi neile ELi äriühingutele, kes tegutsevad Hiinas või kellel on seal probleeme intellektuaalomandi õigustega.

Atlandiülene intellektuaalomandi õiguste portaal pakub VKEdele veebipõhiseid vahendeid oma intellektuaalomandi kaitseks paljudes riikides kõikjal maailmas.

Enterprise Europe Network pakub ettevõtjatele teavet ja nõuandeid intellektuaalomandi õiguste kaitse valdkonnas.

SOLVIT annab ettevõtjatele abi, kui neil tekivad probleemid, mis on tingitud ELi turueeskirjade ebaõigest kohaldamisest kohalike riigiasutuste poolt.

Abi ja nõuanded

Abi ja nõuanded

Teie Euroopa Nõuanne on eksperdinõu allikas mis tahes probleemide korral, mis teil tekivad teises ELi liikmesriigis seoses ELi õigusega.

Enterprise Europe Network English ja selle umbes 600 kohalikku kontaktpunktiEnglish tegutsevad kohalike ettevõtlusorganisatsioonide vahendusel, et aidata teil arendada oma ettevõtet uutel turgudel, hankida või litsentsida uusi tehnoloogiaid ning saada kasu ELi poolsest rahastamisest.