Διαδρομή πλοήγησης

Διανοητική ιδιοκτησία

Επικαιροποίηση 07/2011

Οι εταιρείες μπορούν να προστατεύουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τους με τα εξής μέσα:

  • δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας - όπως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα υποδείγματα χρησιμότητας, τα σχέδια, τα εμπορικά σήματα, τα δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών, οι διατάξεις ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και οι γεωγραφικές ενδείξεις - τα οποία πρέπει να κατοχυρώνονται σε κάθε χώρα της ΕΕ·(τα σχέδια και τα σήματα μπορούν επίσης να κατοχυρώνονται σε επίπεδο ΕΕ)
  • δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - που καλύπτουν τα πρωτότυπα λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά έργα, τη μουσική, τις τηλεοπτικές εκπομπές, το λογισμικό, τις βάσεις δεδομένων, τις διαφημίσεις και τα πολυμέσα - τα οποία κατοχυρώνονται αυτομάτως, χωρίς να απαιτείται επίσημη καταχώριση·
  • εμπορικές στρατηγικές - όπως το εμπορικό απόρρητο, η τεχνογνωσία, οι συμφωνίες περί απορρήτου και οι στρατηγικές ταχείας παραγωγής.

Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι εθνικά δικαιώματα που αναγνωρίζονται από τις εθνικές υπηρεσίες κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών. Δεν υπάρχει ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που να εγγυάται την προστασία σε ολόκληρη την ΕΕ. Μια απλή αίτηση κατοχύρωσης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) παρέχει προστασία σε εθνικό επίπεδο στις ευρωπαϊκές χώρες που είναι μέλη του ΕΓΔΕ. Η Συνθήκη Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας απλοποιεί τη διαδικασία αίτησης για τη χορήγηση διεθνούς διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Τα δικαιώματα επί εμπορικών σημάτων , σχεδίων και υποδειγμάτων μπορούν να κατοχυρωθούν είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα κοινοτικά δικαιώματα κατοχυρώνονται από το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά που έχει την έδρα του στο Αλικάντε της Ισπανίας. Τα δικαιώματα αυτά είναι αποκλειστικά και ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η ΕΕ έχει δεσμευθεί να προστατεύει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και να καταπολεμά την παραποίηση /απομίμηση και την πειρατεία - που σήμερα λαμβάνουν ανησυχητικές διαστάσεις με σοβαρές επιπτώσεις στην καινοτομία, την ανάπτυξη, την απασχόληση και την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών. Ανάλογα με τη νομοθεσία του εκάστοτε κράτους μέλους και την πηγή των παραποιηθέντων προϊόντων, οι αρμόδιες αρχές είναι: τα τελωνεία, οι αρχές επιτήρησης της αγοράς (Επιθεώρηση Εμπορίου), η αστυνομία ή τα γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και σημάτων.

Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας προστατεύονται περισσότερο από την εθνική νομοθεσία παρά από την ευρωπαϊκή. Η προστασία τους σε κάθε χώρα της ΕΕ χωριστά μπορεί να αποβεί περίπλοκη και δαπανηρή και γι' αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη εναρμόνιση.

Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας διέπονται από διεθνείς συμβάσεις που έχουν συναφθεί υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Στον δικτυακό τόπο InnovAccess συγκεντρώνονται πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία και τις διαδικασίες καταχώρισης, καθώς και για τα μέτρα στήριξης που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο.

Ο δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχει και άλλες πηγές πληροφοριών στο Διαδίκτυο σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Το Γραφείο υποστήριξης σε θέματα ΔΔΙ παρέχει βοήθεια για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε εταίρους που συμμετέχουν σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα (ιδίως σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ), και διαθέτει τηλεφωνική γραμμή άμεσης εξυπηρέτησης καθώς και τεκμηρίωση.

Έχει επίσης συσταθεί ειδική υπηρεσία υποστήριξης για την παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στην Κίνα ή αντιμετωπίζουν προβλήματα σε σχέση με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στη χώρα αυτή.

Η διατλαντική πύλη των ΔΔΙ παρέχει στις ΜΜΕ διαδικτυακά εργαλεία για την προστασία των ΔΔΙ τους σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο.

Το Enterprise Europe Network παρέχει πληροφορίες και συμβουλές σε επιχειρήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Το SOLVIT βοηθά τις επιχειρήσεις να επιλύουν προβλήματα που οφείλονται σε εσφαλμένη εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων της αγοράς από τις εθνικές αρχές.

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

"Η Ευρώπη σου - Συμβουλές" είναι μια πηγή χρήσιμων συμβουλών από εμπειρογνώμονες για τυχόν προβλήματα που συναντάτε σε άλλες χώρες της ΕΕ και τα οποία έχουν σχέση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Tο "Enterprise Europe Network"English και τα 600 περίπου τοπικά σημεία επικοινωνίαςEnglish λειτουργούν μέσω τοπικών επιχειρηματικών οργανώσεων για να σας βοηθούν να επεκτείνετε τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες σε νέες αγορές, να αναζητάτε ή να χρησιμοποιείτε νέες τεχνολογίες, καθώς και να έχετε πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ.