Cesta

Duševní vlastnictví

Aktualizováno 07/2011

Způsoby, kterými podniky mohou chránit své duševní vlastnictví:

  • práva duševního vlastnictví – sem patří patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, odrůdová práva, konstrukční zapojení integrovaných obvodů a zeměpisná označení, která je nutno zapsat v každé jednotlivé zemi EU (vzory a ochranné známky mohou být též registrovány na úrovni EU)
  • autorská práva, která se vztahují na původní literární a umělecká díla, hudební díla, televizní vysílání, programové vybavení, databáze, produkty reklamy a multimédia. Jsou udělována automaticky, aniž by byl nutný formální zápis.
  • obchodní strategie – například obchodní tajemství, dohody o důvěrnosti údajů nebo rychlá výroba

Patenty jsou udělovány národními patentovými úřady. Neexistuje jednotný patent, který by zaručoval ochranu v celé EU. Jednotná žádost o evropský patent Evropského patentového úřadu (EPO) poskytuje vnitrostátní ochranu v těch evropských zemích, které jsou členy EPO a které si žadatel zvolí. Mezinárodní přihlášku zjednodušuje Smlouva o patentové spolupráci. Postup podávání mezinárodní přihlášky zjednodušuje Smlouva o patentové spolupráci.

Ochranné známky a práva k průmyslovým vzorům je možno zapsat na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni Společenství. Práva na úrovni Společenství jsou zapsána Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu se sídlem v Alicante (Španělsko). Tato práva jsou výlučná a jsou platná v celé EU.

EU je odhodlána prosazovat práva duševního vlastnictví a bojovat proti padělání a nedovolenému napodobování produktů, jež nyní dosáhlo alarmujících rozměrů s významnými důsledky pro inovace, růst, zaměstnanost a zdraví a bezpečnost spotřebitelů. V závislosti na legislativě daného státu a zdroji padělků se mohou orgány obracet na celní úřady, subjekty pro dozor nad trhem (které sledují dodržování obchodních norem), policii nebo úřady pro průmyslové vlastnictví.

Práva duševního vlastnictví jsou zatím chráněna spíše vnitrostátními právními předpisy než právními předpisy EU. Jejich obhajoba v jednotlivých členských státech EU může být složitá a nákladná, proto je žádoucí další harmonizace.

Práva duševního vlastnictví jsou upravena mezinárodními úmluvami v rámci Světové obchodní organizace a Světové organizace duševního vlastnictví.

Internetové stránky InnovAccess poskytují centralizované informace o právních předpisech, postupech zápisu na vnitrostátní úrovni a podpůrných opatřeních na vnitrostátní úrovni.

Další odkazy na online zdroje informací poskytují stránky Evropské komise.

IPR helpdesk (asistenční služba pro otázky duševního vlastnictví) poskytuje podporu v otázkách práv k duševnímu vlastnictví pro partnery v mezinárodních výzkumných projektech (zejména projektech financovaných EU), včetně linky pomoci a dokumentace.

Na podporu podniků v EU, které podnikají v Číně nebo se tam potýkají s problémy v oblasti práv k duševnímu vlastnictví, byla vytvořena zvláštní asistenční služba. 

Transatlantický portál o právech duševního vlastnictví poskytuje malým a středním podnikům v mnoha zemích po celém světe online nástroje na ochranu jejich duševního vlastnictví.

Enterprise Europe Network majitelům podniků poskytuje informace a poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

Síť SOLVIT pomáhá podnikatelům řešit problémy vzniklé v důsledku nesprávného používání tržních pravidel EU ze strany orgánů veřejné správy.

Pomoc a poradenství

Pomoc a poradenství

Stránky Vaše Evropa - Poradenství jsou zdrojem odborného poradenství o všech otázkách, na které můžete narazit v jiné zemi EU a které se týkají právních předpisů EU.

Enterprise Europe Network English a jeho přibližně 600 kontaktních místEnglish spolupracují s místními podnikatelskými sdruženími a pomáhají s rozvojem podnikání (průnik na nové trhy, zdroje nových technologií a příslušné licence a získání finančních prostředků EU).