Навигационна пътека

Интелектуална собственост

Актуализация 07/2011

Предприятията могат да защитават своята интелектуална собственост посредством:

  • права върху индустриалната собственост – патенти, полезни модели, дизайни, търговски марки, правна закрила на сортове растения, топологии на интегрални схеми и географски указания, които трябва да бъдат регистрирани във всяка отделна страна от ЕС (дизайните и търговските марки могат да бъдат регистрирани и на равнище ЕС);
  • авторското право, което включва оригинални литературни творби и произведения на изкуството, музика, телевизионни предавания, софтуер, бази данни, рекламни материали и мултимедия — то се предоставя автоматично, без да е необходима специална регистрация;
  • търговски стратегии, като например търговски тайни, ноу-хау, споразумения за поверителност или бързо производство.

Патентите представляват национални права, предоставяни от националните патентни служби. Не съществува единен патент, осигуряващ защита на цялата територия на Съюза. Заявката за европейски патент от Европейската патентна служба (ЕПС) предоставя национална защита в европейските държави, които са членки на ЕПС и са избрани от кандидата. Договорът за патентно коопериране опростява прилагането в международен мащаб.

Правата върху търговски марки и дизайни могат да бъдат регистрирани на национално или на европейско равнище. На европейско равнище правата се регистрират от Службата за хармонизация във вътрешния пазар със седалище в Аликанте (Испания). Теза права са изключителни и валидни на цялата територия на ЕС.

ЕС е поел ангажимент да прилага правата върху интелектуалната собственост и така да се бори с фалшификациите и пиратството, които днес достигат застрашителни размери и оказват значително въздействие върху иновациите, растежа, заетостта и здравето и безопасността на потребителите. В зависимост от законодателството на съответната държава от ЕС и от източника на фалшифицираните стоки отговорни могат да бъдат следните органи: митници, наблюдение на пазара (търговски стандарти), полиция и служби за патенти и търговски марки.

Правата върху интелектуалната собственост все още се защитават главно от национални, а не от европейски закони. Тяхната защита във всяка една от страните от Съюза може да бъде сложна и скъпа, поради което е желателно постигането на допълнително хармонизиране.

Правата върху интелектуалната собственост се регулират от международни конвенции по инициатива на Световната търговска организация и Световната организация за интелектуална собственост.

Уебсайтът InnovAccess предоставя централизирана информация за законодателството и процедурите за регистрация, както и за мерките за подпомагане на национално равнище.

Уебсайтът на Европейската комисия предлага списък с онлайн ресурси за правата върху интелектуалната собственост.

Бюрото за помощ относно ПИС предоставя подкрепа във връзка с правата върху интелектуалната собственост за партньори в международни изследователски проекти (по-конкретно проекти, финансирани от ЕС), включително телефонна линия за помощ и документация.

Учредено е специално бюро за помощ за европейски предприятия, които извършват стопанска дейност в Китай или които имат проблеми, свързани с правата върху интелектуалната собственост в тази страна.

Трансатлантическият портал за интелектуалната собственост предоставя на МСП онлайн инструменти за защита на техните права в тази област в редица държави по света.

Enterprise Europe Network предоставя информация и съвети на предприемачите относно защитата на правата върху интелектуалната собственост.

СОЛВИТ помага на предприятията да решават проблеми, произтичащи от неправилно прилагане на пазарните правила на ЕС от националните власти.

Помощ и съвети

Помощ и съвети

Вашата Европа-Съвети е източник на експертни съвети по всякакви въпроси относно правото на ЕС, с които се сблъсквате в други страни от Съюза.

Enterprise Europe Network English и нейните близо 600 местни звена за контактEnglish работят чрез местни организации, за да ви помогнат да развиете бизнеса си на нови пазари, да придобиете или лицензирате нови технологии и да получите достъп до финансиране от ЕС.