Διαδρομή πλοήγησης


Διαδώστε το 
	Μοιραστείτε το στο Facebook
 
	Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
 
	Διαδώστε το στο google+
 
	Μοιραστείτε το στο linkedIn
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση

Κύπρος

Έρευνα

Επικαιροποίηση 02/2011

Νομικές απαιτήσεις

Ευρωπαϊκός στόχος, στα πλαίσια της στρατηγικής της Λισσαβώνας, ήταν οι δαπάνες στην έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) να φτάσουν στο 3% του ΑΕΠ μέχρι το 2010. Ο στόχος αυτός ανανεώθηκε για το 2020 με τη νέα στρατηγική της Ευρώπης Europe2020. Κατά συνέπεια η Κύπρος ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να επενδύσουν στην έρευνα και την καινοτομία, ενισχύοντας έτσι την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Παράλληλα με την Ε&Α, η πρόσβαση στην καινοτομία έχει ζωτική σημασία για μια εταιρεία που θέλει να αναπτυχθεί και να παραμείνει ανταγωνιστική.

Η διανοητική ιδιοκτησία πρέπει να προστατεύεται ώστε να ενθαρρύνεται η έρευνα.

Πόροι

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), το οποίο ιδρύθηκε το 1996, αποτελεί τον βασικότερο μηχανισμό του κράτους για προώθηση δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας στην Κύπρο. Μέσω της δέσμης προγραμμάτων του, η οποία έχει συνήθως τριετή διάρκεια και απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις, ερευνητικούς και κοινωφελείς οργανισμούς, το ΙΠΕ έχει ως στόχο να συμβάλει στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της Κύπρου μέσω μιας μακροχρόνιας προσπάθειας για καλλιέργεια ερευνητικής και καινοτομικής κουλτούρας στην Κύπρο.

Προγράμματα

Η δέσμη προγραμμάτων του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία (Δέσμη 2009-2010) αποτελεί έναν μεσοπρόθεσμο αναπτυξιακό μηχανισμό που εξειδικεύεται στην προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας. Η Δέσμη 2009-2010 περιλαμβάνει πέντε άξονες προτεραιότητας:

 • Άξονας Ι: πολυθεματική ανάπτυξη της έρευνας
 • Άξονας ΙΙ: ανάπτυξη ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού
 • Άξονας ΙΙΙ: ανάπτυξη έρευνας και καινοτομίας στις επιχειρήσεις
 • Άξονας ΙV: ανάπτυξη ερευνητικής υποδομής
 • Άξονας V: ανάπτυξη διεθνούς δικτύωσης και συνεργασίας

Η συμμετοχή επιχειρήσεων είναι δυνατή, υπό προϋποθέσεις, σε όλους τους άξονες της Δέσμης 2009-2010 του ΙΠΕ. Επιπρόσθετα, ο άξονας ΙΙΙ στοχεύει ειδικά στην ανάπτυξη της έρευνας και καινοτομίας στις επιχειρήσεις, έχοντας τους εξής κύριους στόχους: α) την ενίσχυση της ενδογενούς δυνατότητας των επιχειρήσεων για ανάπτυξη καινοτόμων δραστηριοτήτων, β) τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ επιχειρηματικής και ερευνητικής κοινότητας και την ενίσχυση του συστήματος υποστήριξης της ανάπτυξης καινοτομίας, γ) τη βελτίωση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, δ) τη δημιουργία μηχανισμών χρηματοδότησης της καινοτομίας και ε) την καλλιέργεια καινοτομικής κουλτούρας και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.

Ο άξονας ΙΙΙ αποτελείται από τρία προγράμματα:

Πρόγραμμα «Έρευνα για επιχειρήσεις»

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη και τη διάδοση ερευνητικών δραστηριοτήτων στις επιχειρήσεις παρέχοντας κίνητρα για την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων, την εξοικείωση των επιχειρήσεων με τη διαδικασία, τη λειτουργία και τα εν γένει οφέλη της ερευνητικής δραστηριότητας, ως αναπόσπαστου μέρους του συνολικού σχεδιασμού και της λειτουργίας μιας υγιούς επιχείρησης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δύο δράσεις:

Πρόγραμμα «EUREKA Κύπρου»

Ο οργανισμός EUREKA ιδρύθηκε το 1985 με στόχο να αποτελέσει ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο για προώθηση της βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης. Μέσα από τις δραστηριότητες του οργανισμού επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια από τις χώρες - μέλη έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν τεχνολογίες, απαραίτητες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Η φιλοσοφία των έργων EUREKA βασίζεται στην αρχή της προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω (bottom-up approach). Αυτό σημαίνει ότι οι ίδιοι οι συμμετέχοντες διαμορφώνουν ένα συγκεκριμένο έργο, τους στόχους του, τους εταίρους, τη συνεισφορά του καθενός και τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας εκμεταλλεύεται τα ερευνητικά αποτελέσματα.

Από το 2002 το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας λειτουργεί ως το εθνικό γραφείο         EUREKA και έχει την ευθύνη της διαχείρισης της συμμετοχής της Κύπρου στις δραστηριότητες του οργανισμού. Ως εκ τούτου, το ΙΠΕ καθιέρωσε το πρόγραμμα «EUREKA Κύπρου» ως το μηχανισμό επιλογής κυπριακών φορέων που επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε έργα EUREKA.

Το πρόγραμμα «EUREKA Κύπρου» περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις δράσεις:

Πρόγραμμα «Καινοτομία»

Το πρόγραμμα «Καινοτομία» στοχεύει να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις να ενισχύσουν την ενδογενή δυνατότητά τους για ανάπτυξη καινοτόμων δραστηριοτήτων και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της έλλειψης γνώσεων και πρακτικών διαχείρισης καινοτομίας. Επιπρόσθετα,  στο επίπεδο του ευρύτερου κοινωνικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της επιχειρηματικής και της ακαδημαϊκής/ερευνητικής κοινότητας με τη διαμόρφωση κατάλληλων υποστηρικτικών μηχανισμών και την καλλιέργεια καινοτομικής κουλτούρας.

Στα πλαίσια της Δέσμης 2009-2010, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής τέσσερις υποστηρικτικές δράσεις:

 • Δράση «Κουπόνια καινοτομίας»
 • Δράση «Ευρεσιτεχνία»
 • Δράση "Δίκτυα Καινοτομίας"
 • Δράση "Κέντρα Διαμεσολάβησης Έρευνας και Καινοτομίας"
 • Πρόγραμμα «Καινοτομία»

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα COST   (European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research) ιδρύθηκε με στόχο τη δημιουργία πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, μέσω της προώθησης και της ενδυνάμωσης της συνεργασίας στην Ευρώπη στον τομέα της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Η Κύπρος είναι μέλος του προγράμματος αυτού, το οποίο έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα πλαίσια για ερευνητική συνεργασία στην Ευρώπη.

Στο πρόγραμμα, εκτός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχουν και οι περισσότερες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Επίσης, συμμετέχουν ερευνητικά ιδρύματα/οργανισμοί από χώρες μη μέλη του COST χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

Η διαδικασία συμμετοχής Κύπριων ερευνητών σε δράσεις του προγράμματος COST έχει ως εξής:

 • στην περίπτωση που ερευνητές θα ήθελαν να υποβάλουν πρόταση για δημιουργία καινούργιας δράσης, τότε θα πρέπει να δημιουργηθεί ομάδα από πέντε τουλάχιστον ερευνητές/ερευνητικούς φορείς από πέντε διαφορετικά κράτη μέλη του προγράμματος και να υποβληθεί πρόταση στην Επιτροπή Ανώτερων Λειτουργών για έγκριση σύμφωνα με τις οδηγίες του οργανισμού·
 • για τη συμμετοχή ερευνητών σε ήδη εγκεκριμένες δράσεις, υποβάλλεται σχετικό αίτημα στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) σε ειδικά διαμορφωμένο έντυπο. Η αίτηση για συμμετοχή σε εγκεκριμένη δράση του COST συνοδεύεται από το βιογραφικό σημείωμα του ερευνητή. Εφόσον η αίτηση αξιολογηθεί θετικά από το ΙΠΕ, τότε ζητείται η υπογραφή του σχετικού μνημονίου συναντίληψης (Memorandum of Understanding, MoU) από την κυπριακή κυβέρνηση και ορίζεται ο ερευνητής ως μέλος της διαχειριστικής επιτροπής της δράσης. Ο ερευνητής θα κληθεί στην επόμενη συνάντηση του δικτύου.

Το πρόγραμμα ΕUROSTARS προσφέρει χρηματοδότηση και στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Πρόκειται για επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια τα οποία καθορίζονται από την ΕΕ για τις ΜΜΕ και επιπλέον το 10% του πλήρους απασχόλησης προσωπικού τους δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και το 10% των εσόδων τους επενδύεται στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

Στόχοι είναι:

 • η ανάπτυξη ενός αειφόρου μηχανισμού υποστήριξης των ΜΜΕ στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης,
 • η διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση για ερευνητικές δραστηριότητες,
 • η συντόμευση των διαδικασιών αξιολόγησης και χρηματοδότησης (3 μήνες από την κατάθεση της πρότασης μέχρι την απόφαση για χρηματοδότηση) και,
 • ο συντονισμός των εθνικών προγραμμάτων χρηματοδότησης της έρευνας.

Το έβδομο κατά σειρά πρόγραμμα-πλαίσιο της Ε.Ε. για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (7ΠΠ) έχει ως στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της ανάπτυξης της γνώσης, τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στο Συμβούλιο της Λισαβόνας το 2002.

Κάθε νομική οντότητα (ιδιωτικές, εμπορικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις, οργανισμοί του δημόσιου τομέα, πανεπιστήμια, ερευνητικοί οργανισμοί κ.ά.) εγκατεστημένη σε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα μπορεί να συμμετάσχει και να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την ΕΕ. Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής κυπριακών φορέων στο 7ΠΠ έχουν καθοριστεί εθνικά σημεία επαφής για όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος.

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας έχει επίσης την ευθύνη για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων για το πρώτο πρόγραμμα-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP).

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Στείλτε e-mail σε επιχειρηματική οργάνωση της περιοχής σας

Η ΕΕ έχει δημιουργήσει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρεςEnglish ένα δίκτυοDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski τοπικών επιχειρηματικών οργανώσεων (Enterprise Europe Network), που θα μπορούσε να σας βοηθήσει.

Επιλέξτε χώρα και πόλη, και εισάγετε το ερώτημά σας παρακάτω.

Ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμά σας δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.

Χώρα

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Αυστρία

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Βέλγιο

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Βουλγαρία

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Γαλλία

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Γερμανία

Nicosia

Δανία

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ελλάδα

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Ιρλανδία

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Ισπανία

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ιταλία

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Κάτω Χώρες

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Κροατία

Dublin

Κύπρος

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Den Haag

Nieuwegein

Ουγγαρία

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Πολωνία

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Πορτογαλία

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Ρουμανία

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Prešov

Σλοβενία

Koper

Ljubljana

Maribor

Τσεχική Δημοκρατία

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Φινλανδία

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Εισάγετε το μήνυμά σας εδώ *

* υποχρεωτικό πεδίο (πρέπει να συμπληρωθεί)