Navigačný riadok

Aké otázky môžem klásť?

 

Služba Vaša Európa – Poradenstvo odpovedá na otázky:

 • jednotlivcov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členských štátov Európskej únie, Nórska, Islandu alebo Lichtenštajnska;
 • osôb, ktoré nie sú občanmi EÚ – ak sú rodinnými príslušníkmi občana EÚ alebo osoby, ktorá má trvalý pobyt v EÚ;
 • európskych/vnútroštátnych informačných a poradenských služieb, ktoré konajú v mene jednotlivcov;
 • podnikateľov a spoločností so sídlom v EÚ.

Prípustné sú otázky týkajúce sa…

 • skutočných (nie hypotetických) situácií – a to aj v prípade, ak ide len o úmysel presťahovať sa do iného štátu EÚ;
 • vašich práv v jednom alebo viacerých členských štátoch EÚ vyplývajúcich z právnych predpisov EÚ.

Typické oblasti otázok

 • práva občanov, keď cestujú, žijú, pracujú, trávia dôchodok alebo študujú v inom štáte EÚ;
 • práva spotrebiteľov v rámci EÚ.

Čo pre vás nemôžeme urobiť

 • poskytovať poradenstvo o záležitostiach, ktoré sa týkajú výlučne vnútroštátneho práva (zaoberáme sa len podnetmi, ktoré súvisia s právnymi predpismi EÚ);
 • poskytovať hĺbkové právne poradenstvo, analýzy dokumentov či osobné konzultácie;
 • nahrádzať poradenstvo právnikov alebo poskytovať služby právneho zastupovania;
 • prevziať prípad vo vašom mene alebo uplatňovať nároky voči spoločnostiam alebo orgánom.

Odpovedáme na väčšinu dotazov

– niektoré druhy otázok však nespadajú do rámca pôsobenia služby Vaša Európa – Poradenstvo, a sú teda neprípustné. Patria sem:

 • jednoduché žiadosti o informácie, ktoré je možné ľahko vyhľadať na internete, ako aj otázky o politikách EÚ;
 • otázky, ktoré neobsahujú cezhraničný prvok;
 • otázky súvisiace výlučne s vnútroštátnym právom (nie s právnymi predpismi EÚ);
 • otázky o možnosti získať granty alebo financie v rámci európskych programov;
 • otázky komerčných spoločností, napr. právnických firiem zastupujúcich svojich klientov.
Vaša Európa – Poradenstvo
odpovedá na otázky ako:
Som poľský občan a pracujem v Rakúsku. Mám v Rakúsku nárok na rodinné prídavky, aj keď moja manželka a štyri deti žijú v Poľsku?
Moja žiadosť o registráciu strojného inžiniera v gréckej technickej komore bola zamietnutá z dôvodu neuznania mojej kvalifikácie zo Spojeného kráľovstva. Mohli by ste mi pomôcť?
 
Vaša Európa – Poradenstvo
neodpovedá na otázky ako:
Opakovane som starostu našej malej obce ... žiadal o schválenie poľnej cesty, ktorá by viedla k môjmu pozemku. (otázka má výlučne vnútroštátny charakter)
Som taliansky štátny príslušník a študujem na univerzite v Edinburgh (…) Existujú nejaké granty EÚ, o ktoré by som sa mohol uchádzať? (žiadosť o grant)