Deze site maakt deel uit van
De officiële gids van de Europese Unie
 
 Europa  > EU Whoiswho  > Hiërarchisch zoeken

Hiërarchisch overzicht


Instelling Raad van de Europese Unie Comité van permanente vertegenwoordigers Permanente vertegenwoordigingen Permanente vertegenwoordiging van de Tsjechische Republiek Landbouw en milieu

Landbouw en milieu

Rue Caroly 15/Carolystraat 15
1050 Bruxelles/Brussel
Belgique*
Tel.: +32 22139111*
Fax: +32 22139186*
E-mail: eu.brussels@embassy.mzv.cz
Internet: http://www.czechrep.be*

 • JILEK Jiří
  First Secretary (Head of Unit, rural development)
 • SIR Jiří
  Troisième secrétaire (porte-parole CSA, agriculture)
 • SRB Jan
  Third Secretary (SCA spokesperson, agriculture)
 • MALENA Milan
  Third Secretary (food security, veterinary and phytosanitary matters)
 • PINKAS Miloš
  Third Secretary (EP, foodstuffs, fisheries, forestry, agriculture)

Haut de pageNaar boven

Laatste update: 01-02-2015