Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst

W drodze

Wszyscy podróżujący samochodem, samolotem, koleją czy statkiem znajdą tu praktyczne informacje na temat prawa jazdy, ubezpieczenia pojazdu, bezpieczeństwa drogowego, opłat za korzystanie z dróg, praw pasażerów linii lotniczych, bezpieczeństwa lotnisk i praw pasażerów kolejowych.

Samochodem

Prawo jazdy

Prawo jazdy wydane w jednym kraju unijnym zachowuje ważność we wszystkich pozostałych krajach UE. W niektórych państwach oprócz ważnego prawa jazdy trzeba mieć ze sobą także dowód rejestracyjny pojazdu.

W większości państw samochód można prowadzić po ukończeniu 18 lat. Minimalny wiek osoby wynajmującej samochód nie jest ustalony na jednym poziomie dla wszystkich krajów UE, ale zazwyczaj wymagane jest ukończenie od 20 do 23 lat.

Ubezpieczenie pojazdu

Twoja krajowa samochodowa polisa ubezpieczeniowa automatycznie zapewnia we wszystkich państwach UE wymagane przez prawo minimalne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Dotyczy to również Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Jeżeli w swoim kraju posiadasz pełne ubezpieczenie, sprawdź, czy polisa obejmuje podróże zagraniczne.

Ubezpieczyciel może Ci także dostarczyć europejski formularz protokołu z wypadku − standardowy dokument, który ułatwia spisanie oświadczenia na miejscu zdarzenia w razie wypadku za granicą.

Zielona karta nie jest wymagana w przypadku podróżujących po UE, jest jednak międzynarodowo uznawanym dowodem posiadania polisy ubezpieczeniowej i może ułatwić otrzymanie odszkodowania w razie wypadku. Jeżeli nie zabierasz ze sobą zielonej karty, powinieneś mieć przy sobie zaświadczenie o ubezpieczeniu. Systemem zielonej karty obejmującym obecnie 45 krajów zarządza stowarzyszenie firm ubezpieczeniowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na specjalnej stronie internetowej Englishfrançais tego stowarzyszenia.

Więcej informacji na temat tego, co zrobić w razie wypadku za granicą

Bezpieczna jazda

We wszystkich krajach UE należy zapinać pasy bezpieczeństwa we wszystkich pojazdach, łącznie z autokarami i minibusami. Samochody osobowe i ciężarówki oraz, w miarę możliwości, również inne pojazdy, muszą być wyposażone w odpowiednie urządzenia przytrzymujące dla dzieci.

Rozmawianie przez telefon komórkowy w trakcie jazdy znacznie zwiększa ryzyko wypadku i dlatego jest wprost bądź pośrednio zabronione we wszystkich krajach UE.

W większości państw UE maksymalny dozwolony poziom alkoholu we krwi wynosi 0,5 mg/ml, w pozostałych krajach waha się pomiędzy 0,2 mg/ml a 0,8 mg/ml lub obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu. Komisja Europejska zaleciła, żeby wszystkie państwa przyjęły wspólną dopuszczalną normę stężenia alkoholu we krwi, która nie przekraczałaby 0,5mg/ml.

Należy pamiętać, że na Cyprze, w Irlandii, na Malcie oraz w Wielkiej Brytanii obowiązuje ruch lewostronny, a w niektórych krajach, takich jak Belgia, Francja, Holandia i Portugalia, zasadą jest ustępowanie pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony. Na autostradach obowiązuje ograniczenie prędkości do 110, 120 albo 130 km/godz., natomiast na terenie zabudowanym dozwolona prędkość wynosi z reguły 50 km/godz. Aby mieć pewność co do ograniczeń prędkości i szczególnych zasad obowiązujących w danym miejscu, należy uważnie czytać znaki drogowe.

Więcej informacji na temat przepisów bezpieczeństwa drogowego w krajach UE – ograniczeń prędkości, dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi, obowiązku używania świateł do jazdy dziennej, urządzeń bezpieczeństwa, opon zimowych oraz wyposażenia bezpieczeństwa dla rowerzystów.

Płatne drogi

W wielu państwach obowiązują opłaty za poruszanie się po niektórych drogach. Opłaty takie pobierane są np. w Austrii, Czechach, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Polsce, Portugalii, na Słowacji, w Słowenii, na Węgrzech, we Włoszech i w Wielkiej Brytanii. W niektórych krajach (Austria, Czechy, Słowacja, Słowenia i Węgry) trzeba wykupić specjalną naklejkę (tzw. winietę) i umieścić ją na przedniej szybie pojazdu.

Autobusem lub autokarem

Od 1 marca 2013 r. pasażerowie autobusów i autokarów zyskają nowe prawa niezależnie od celu podróży w UE. Wszyscy pasażerowie będą mieli prawo do otrzymania odpowiednich informacji. Osobom podróżującym na trasie o długości wynoszącej co najmniej 250 km będą przysługiwały dodatkowe prawa, takie jak prawo do pomocy, zwrotu kosztów lub zmiany planu podróży w przypadku opóźnienia lub odwołania kursu. Pasażerowie niepełnosprawni lub o ograniczonej sprawności ruchowej otrzymają bezpłatną pomoc w terminalach oraz na pokładzie autobusu lub autokaru.

Samolotem

Stworzenie jednolitego europejskiego rynku usług transportu lotniczego doprowadziło do obniżenia cen oraz do zwiększenia wyboru tras i usług. Od 2000 r. liczba pasażerów linii lotniczych wzrosła o ok. 35 proc., co sprawia, że zapewnienie im minimalnych praw stało się jeszcze ważniejsze.

Prawa pasażera linii lotniczych

Pasażerom linii lotniczych przysługują określone prawa w przypadku opóźnienia i odwołania lotu albo niewpuszczenia na pokład. Mają one zastosowanie do pasażerów wszystkich lotów krajowych i zagranicznych, zarówno tych ujętych w rozkładzie, jak i czarterowych, odbywających się z lotniska na terytorium UE (lub Islandii, Norwegii albo Szwajcarii). W przypadku przylotu z kraju nienależącego do UE na lotnisko na jej terytorium prawa te mają zastosowanie tylko do lotów obsługiwanych przez przewoźnika posiadającego licencję wydaną w UE (lub Islandii, Norwegii albo Szwajcarii).

Przewoźnicy lotniczy ponoszą odpowiedzialność w razie wypadku lub zaginięcia, zniszczenia albo uszkodzenia bagażu. Podróżnym przysługują także pewne prawa w odniesieniu do wyjazdów zorganizowanych. Pasażerowie niepełnosprawni lub o ograniczonej sprawności ruchowej są obecnie uprawnieni do korzystania z nieodpłatnej pomocy na pokładzie samolotu i na lotnisku, tak aby mogli podróżować równie łatwo jak inni pasażerowie. Należy jednak powiadomić przewoźnika o swoich potrzebach z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem.

UE publikuje ponadto czarną listę linii lotniczych, którym nie wolno działać na jej terenie ani korzystać z europejskich lotnisk. Przepisy UE umożliwiają porównywanie cen podróży samolotem. Przewoźnicy lotniczy muszą podawać ceny biletów zawierające opłatę za przelot, wszystkie podatki i opłaty dodatkowe.

Skargi należy kierować przede wszystkim do linii lotniczych lub do organizatora wyjazdu zorganizowanego. Jeśli nie wypełnią oni swoich zobowiązań, pasażer może zwrócić się do:

  • właściwego krajowego organu w kraju miejsca zdarzenia, który jest odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów prawa w przypadkach odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lotu lub dużego opóźnienia, lub jeśli podróż rozpoczęła się w państwie trzecim – do właściwego krajowego organu w kraju pierwszego miejsca docelowego podróży w UE
  • właściwego krajowego organu w kraju zdarzenia, który jest odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów prawa w przypadku skarg dotyczących praw pasażera niepełnosprawnego lub o ograniczonej sprawności ruchowej, lub jeśli podróż rozpoczęła się w państwie trzecim – do właściwego krajowego organu w kraju pierwszego miejsca docelowego podróży w UE
  • w sprawie innych skarg (np. utrata bagażu) należy skontaktować się z Siecią Europejskich Centrów Konsumenckich w swoim kraju.
  • Pobierz formularz skargi dotyczący praw pasażera linii lotniczychpdf Wybierz wersję językową tego linka 

Bezpieczeństwo

Dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa na obszarze UE ustanowiono wspólne zasady i normy w zakresie kontroli bezpieczeństwa dotyczącej pasażerów oraz kontroli bagażu podręcznego i rejestrowanego w przypadku lotów z lotnisk na terytorium UE.

Niektórych przedmiotów nie wolno pasażerom wnosić na pokład. Ustalony został unijny wykaz przedmiotów niedozwolonychpdf w kabinie samolotu i przedmiotów, których nie wolno mieć w bagażu rejestrowanym przewożonym w luku bagażowym.

Na razie nadal obowiązują ograniczenia dotyczące płynów, aerozoli i żeli wnoszonych w bagażu podręcznym na pokład samolotu. Ograniczenia te mają jednak zostać stopniowo zniesione po wprowadzeniu systemu wykrywania płynnych materiałów wybuchowych. Wszystkie lotniska muszą być w stanie wykonywać tego rodzaju kontrole od kwietnia 2013 roku. Płyny można przewozić w bagażu podręcznym pod warunkiem, że zostały osobno zgłoszone w punkcie kontroli bezpieczeństwa i znajdują się w pojedynczych pojemnikach o pojemności nie większej niż 100 ml, które z kolei muszą być przewożone w przezroczystej, zamykanej plastikowej torebce o pojemności nie większej niż 1 litr. Wyjątkowo dopuszcza się wnoszenie na pokład lekarstw i żywności dla małych dzieci potrzebnych na czas lotu. Pasażerowie mogą też przewozić płyny w bagażu rejestrowanym umieszczanym w luku samolotu.

Przewoźnicy mogą wprowadzić ograniczenia wymiarów bagażu podręcznego, zatem przed wyjazdem należy sprawdzić, jakie ograniczenia obowiązują.

Koleją

Unia Europejska ma rozbudowaną sieć pasażerskich połączeń międzynarodowych o łącznej długości trakcji wynoszącej ponad 212 tys. km. Europejska sieć kolejowa obejmuje ponad 6 tys. km linii dużych prędkości, gdzie pociągi osiągają szybkość do 350 km/godz. Sieć ta jest nadal rozbudowywana w Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Grecji, Włoszech, Holandii, Portugalii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Ogromne nakłady przeznacza się na budowę transeuropejskich połączeń kolejowych biegnących od Lyonu aż po granicę Węgier z Ukrainą, łączących Rotterdam z Genuą, Sztokholm z Palermo, Drezno z Bukaresztem i Warszawę z Tallinnem.

Usługi międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich stają się coraz bardziej konkurencyjne, co oznacza lepszą jakość usług i bardziej atrakcyjne ceny dla pasażerów. Każde licencjonowane i uprawnione przedsiębiorstwo kolejowe z siedzibą w UE może oferować międzynarodowe przewozy pasażerskie i zapewniać podróżnym możliwość wsiadania i wysiadania na dowolnej stacji na międzynarodowej trasie przejazdu.

Dzięki nowym przepisom unijnym wzmocnione zostały prawa pasażerów podróżujących koleją obejmujące prawo do lepszej informacji oraz prawa przysługujące w przypadku opóźnienia, utraty lub odwołania połączenia. Pasażerom niepełnosprawnym lub o ograniczonej sprawności ruchowej przysługuje bezpłatna pomoc na stacjach i w pociągach. Potrzebę skorzystania z pomocy należy zgłosić z wyprzedzeniem. Skargi dotyczące naruszenia praw pasażerów należy kierować najpierw do przedsiębiorstwa kolejowego albo kierownika stacji. W przypadku uzyskania niezadowalającej odpowiedzi można złożyć skargę do krajowego organu odpowiedzialnego za egzekwowanie przepisów prawa English. W niektórych państwach członkowskich istnieją krajowe wyjątki dotyczące usług krajowych, regionalnych, podmiejskich i miejskich. Więcej informacji można uzyskać, korzystając z darmowej linii Europe Direct 00 800 6 7 8 9 10 11.

Jednym ze sposobów na odkrywanie atrakcyjnych miejsc i ciekawych krajów w Europie jest zakupienie międzynarodowego biletu kolejowego. Siedmiu europejskich przewoźników szybkiej kolei połączyło swoje siły i stworzyło projekt Railteam deutschenglishfrancaisnederlands, dzięki któremu podróże koleją po Europie stały się jeszcze łatwiejsze.

Statkiem

W UE istnieje wiele ważnych szlaków morskich oferujących regularne usługi przewozowe o wysokiej jakości, które mogą być alternatywą dla transportu drogowego, powietrznego i kolejowego lub stanowić ich uzupełnienie. 20 z 27 krajów UE posiada także żeglowne śródlądowe drogi wodne o łącznej długości 41 tys. km. Rejs po morzu lub rzece może okazać się praktycznym i przyjemnym sposobem przemieszczania się.

UE jest liderem w zakresie bezpieczeństwa na morzu oraz promowania wysokich standardów ochrony pasażerów i załóg promów wypływających z portów UE oraz statków pasażerskich pływających po wodach UE. Od 18 grudnia 2012 r. także pasażerowie korzystający z transportu morskiego i ze śródlądowych dróg wodnych zyskają nowe prawa. Obejmą one zwrot kosztów, zmianę planu podróży, odszkodowanie oraz pomoc w razie odwołania lub opóźnienia rejsu, a także prawo do uzyskania informacji. Pasażerom niepełnosprawnym lub o ograniczonej sprawności ruchowej będzie również przysługiwało prawo do bezpłatnej pomocy w terminalach portowych oraz na pokładzie statku. Prawa te mają zastosowanie, z pewnymi wyjątkami, do osób korzystających z usług przewozu pasażerskiego, jeżeli przewóz rozpoczyna lub kończy się w porcie na terytorium UE, oraz rejsów wycieczkowych, w przypadku gdy port, w którym pasażerowie wchodzą na pokład, znajduje się w UE.

Metrem

Jeżeli planujesz poruszać się metrem, zapoznaj się z planami metra w miastach europejskich english.

Rowerem i pieszo

Skorzystaj z coraz liczniejszych samoobsługowych wypożyczalni rowerów, które działają w Paryżu, Brukseli, Barcelonie, Kopenhadze, Londynie i wielu innych dużych i mniejszych miastach Europy. Niektóre z nich są współfinansowane ze środków UE (np. w Krakowie, w duńskim Aalborgu czy hiszpańskim Burgos).

Z myślą o miłośnikach rowerów Europejska Federacja Cyklistów opracowuje w ramach projektu EuroVelo english sieć czternastu tras rowerowych o długości ponad 70 tys. km łączących oddalone od siebie punkty w całej Europie. W najnowszym wydaniu Europejskiego Leksykonu Rowerowego englishfrancais, ilustrowanej książeczce wielkości paszportu, znajdziesz najważniejsze wyrażenia związane z jazdą na rowerze w 27 językach, w tym we wszystkich 23 językach urzędowych UE. Przyda się on każdemu, kto podróżuje po Europie rowerem. Aby otrzymać bezpłatny egzemplarz, wystarczy napisać na adres: ten@eesc.europa.eu Z kolei Europejski Związek Wędrownictwa deutschenglishfrancais oferuje informacje na temat wycieczek pieszych po Europie oraz dwunastu długodystansowych tras dla piechurów.

Right navigation