Så här beställer du

Du kan ladda ner och skriva ut publikationerna på webbplatsen själv.

Ett fysiskt exemplar: Du kan beställa ett fysiskt exemplar per publikation från EU:s bokhandel. De flesta publikationer är gratis.

Fler exemplar: Kontakta Europe Direct om du vill beställa fler än ett exemplar.

Har du undervisningsmaterial som du verkligen gillar? Dela med dig!

Skicka in
din utbildningsresurs

EUROPA – Lärarrummet – Hur du skickar in en utbildningsresurs

< Förslagsformulär

I Lärarrummet har vi samlat en stor mängd undervisningsmaterial om Europeiska unionen, dess politik och dess verksamhet i stort.

Alla är välkomna att bidra med länkar till resurser som skulle kunna platsa i Lärarrummet, oavsett om det är en trycksak, en webbplats, en affisch, en lektionsplan eller något annat. Allt inskickat material måste dock uppfylla vissa kriterier. Materialet ska:

 1. handla om Europeiska unionen – antingen om EU som sådant, eller om någon del av dess politik (till exempel miljö, handel, konsumentskydd, EU:s utvidgning, e-förvaltning, energi, vägsäkerhet o.s.v.)
 2. ha skapats specifikt med syftet att undervisa unga
 3. vara tillgängligt för alla att använda, kostnadsfritt
 4. vara politiskt och kommersiellt obundet och neutralt
 5. vara fritt att kopiera (öppen copyright-licens eller Creative Commons-licens (CC))
 6. vara korrekt, fullständigt, aktuellt och tillgängligt för lärare
 7. vara nytt, d.v.s. ej tidigare publicerat på webbplatsen Lärarrummet.

Om en undervisningsresurs inte bedöms uppfylla samtliga kriterier publiceras den inte på webbplatsen Lärarrummet.

Alla undervisningsresurser utvärderas och deras pedagogiska värde bedöms innan de publiceras på portalen. Materialet bör uppfylla så många som möjligt av nedanstående punkter:

 1. Korrekt och fullständigt innehåll
  • Är innehållet korrekt, fullständigt och aktuellt? Stämmer t.ex. namnen på kommissionärerna? (År 2010 valdes en ny kommission, vissa generaldirektorat har bytt namn och listan på kandidatländer har utökats.)
  • Materialet får inte innehålla fel och måste presenteras på ett neutralt sätt som inte vilseleder läsarna.
 2. Dragningskraft:
  • Materialet måste vara tilltalande och kan utnyttja visuella element för att förklara samband och koncept (resurser kan t.ex. ha lite eller ingen text och istället innehålla animationer eller simuleringar som inte kräver förklaringar. Det kanske bara behövs några få etiketter eller ikoner/knappar som start, stopp o.s.v.).
  • Användarna måste kunna avgöra vilket ämnesområde eller tema som resursen avser.
  • I idealfallet bör materialet erbjuda valmöjligheter, multimedia, interaktivitet, humor eller spelliknande utmaningar som uppmuntrar till aktivt deltagande.
  • Undervisar materialet om Europeiska unionen på nya, nytänkande sätt?
 3. Användbarhet:
  • Kan materialet enkelt integreras i undervisningen (t.ex. i klassrumsundervisning, grupparbete eller liknande)?
 4. Återanvändbarhet:
  • Kan resursen (åter)användas i andra sammanhang (ämnen)?
  • Kan den användas på olika utbildningsnivåer eller för olika åldersgrupper?
  • Kan den enkelt kombineras med andra resurser?
 5. Åtkomlighet:
  • Är undervisningsmaterialet tillgängligt för olika inlärningssituationer? Detta gäller så väl tekniska behov som tillgänglighet för elever med funktionsnedsättningar.
  • Kräver materialet särskilda programvaror, tilläggsprogram (plugin) eller ytterligare nedladdningar?
  • Texten måste vara läslig och grafer och diagram måste vara tydliga och ha korrekta etiketter. All text måste vara tydlig, kortfattad och utan felaktigheter. Färger, musik och annan utsmyckning måste vara estetiskt tilltalande och får inte inverka på syftet med undervisningen.
  • Materialet måste som minst uppfylla nivå dubbelt A i W3C:s riktlinjer för tillgänglighet (WAI-WCAG: AA).

Vi är inte intresserade av material där:

 • innehållet är felaktigt
 • innehållet är vinklat eller ofullständigt
 • undervisningssyftet inte tydligt framgår, eller inte är lämpligt för den tilltänkta målgruppen
 • aktiviteterna är för lätta eller för svåra för den tilltänkta målgruppen
 • endast text och bild ingår (materialet måste ha interaktiva element)
 • innehållet endast kan användas av en begränsad grupp personer med mycket specialiserade förkunskaper.

< Förslagsformulär

Senaste uppdatering: 05/08/2015
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen EUROPA | Vanliga frågor | Sök | Kontakt | Till början