Spôsob objednávania

Publikácie na tejto webovej stránke si môžete stiahnuť a vytlačiť.

Jeden výtlačok: Môžete si objednať jeden výtlačok z každej publikácie prostredníctvom kníhkupectva EU Bookshop. Väčšina publikácií je bezplatných.

Viac výtlačkov: Ak si chcete objednať viac ako jeden výtlačok, kontaktuje prosím Europe Direct.

Máte nejakú obľúbenú vzdelávaciu pomôcku? Povedzte nám o tom!

Predložte
svoju vzdelávaciu pomôcku

EURÓPA – Kútik pre učiteľov – Ako predložiť vzdelávaciu pomôcku

< Formulár na predloženie príspevku

Kútik pre učiteľov je online zdroj združujúci na jednom mieste široké spektrum učebných materiálov o Európskej únii, jej politikách a činnostiach.

Radi uvítame, keď nám pošlete odkazy na pomôcky, ktoré možno zobraziť v Kútiku pre učiteľov – či už ide o tlačené publikácie, internetové stránky, plagát, učebný plán alebo iné materiály. Všetky príspevky však musia spĺňať určité kritériá. Musia spĺňať nasledujúce požiadavky:

 1. musia sa týkať Európskej únie – či už samotnej EÚ alebo oblastí jej politík (napríklad politiky životného prostredia, obchodu, ochrany spotrebiteľov, rozširovania EÚ, elektronickej verejnej správy, energetiky, bezpečnosti cestnej premávky a mnohých ďalších),
 2. musia byť vytvorené výlučne pre potreby výučby mladých ľudí,
 3. musia byť k dispozícii bezplatne pre všetkých používateľov,
 4. nesmú propagovať obchodné ani politické záujmy,
 5. musia mať „bezplatnú“ licenciu (copyright) alebo CC (Creative Commons),
 6. musia byť správne, presné, aktuálne a dostupné pre učiteľov,
 7. nesmú byť už uvedené v Kútiku pre učiteľov.

Ak pomôcka nespĺňa všetky tieto kritériá, nebude zverejnená v Kútiku pre učiteľov.

Všetky vzdelávacie pomôcky budú pred zaradením na portál vyhodnotené z hľadiska pedagogickej hodnoty. Na pomôcku by sa malo vzťahovať čo najviac nasledujúcich bodov:

 1. Správnosť a presnosť obsahu
  • Je obsah správny, presný a aktuálny? Sú napríklad mená komisárov správne? (Nová komisia bola zvolená v roku 2010, zmenili sa názvy generálnych riaditeľstiev, rozšíril sa zoznam kandidátskych krajín).
  • Obsah musí byť bez chýb, prezentovaný objektívne a bez opomenutí, ktoré by mohli uviesť čitateľa do omylu.
 2. Pútavosť:
  • Pomôcky musia byť pútavé a môžu využívať vizuálne prvky, ako napríklad animácie na vysvetlenie koncepcií (pomôcky napríklad môžu obsahovať len málo textu alebo žiadny text a zahŕňať animácie a simulácie, ktoré netreba vysvetľovať. Možno bude stačiť len pár textových popisiek alebo ikon/tlačidiel, ako napríklad štart, stop, atď.).
  • Používateľ musí byť schopný zistiť, aký je zamýšľaný vzdelávací cieľ alebo téma.
  • V ideálnom prípade dáva pomôcka možnosť výberu, ponúka multimédiá, interaktivitu, humor alebo úlohy formou hry, ktoré podporujú zaangažovanie používateľa.
  • Využívajú sa vo vzdelávacej pomôcke inovačné spôsoby výučby študentov o Európskej únii?
 3. Použiteľnosť:
  • Dá sa vzdelávacia pomôcka jednoducho začleniť do vzdelávacieho prostredia (napr. v triede, pri skupinovej práci atď.)?
 4. Opätovná použiteľnosť:
  • Dá sa pomôcka (opätovne) použiť aj v inom kontexte (v rámci iných tém)?
  • Dá sa použiť na rôznych vzdelanostných úrovniach alebo pre rôzne vekové kategórie?
  • Dá sa ľahko kombinovať s inými pomôckami?
 5. Prístupnosť:
  • Dá sa vzdelávacia pomôcka využiť pri rôznych situáciách vo výučbe? To sa týka technických noriem aj študentov so zdravotným postihnutím.
  • Vyžaduje si materiál špeciálny software, doplnky alebo prevzatie iných programov?
  • Texty musia byť čitateľné, grafy a tabuľky označené a prehľadné. Text musí byť jasný, stručný a bezchybný. Farby, hudba a dekoratívne prvky musia byť estetické a nesmú byť v rozpore so vzdelávacími cieľmi.
  • Materiál musí zodpovedať minimálne stupňu AA podľa usmernení prístupnosti obsahu W3C.

Nemáme záujem o vzdelávacie pomôcky, ktoré charakterizuje:

 • nepresný obsah,
 • neobjektívny alebo neúplný obsah,
 • vzdelávacie ciele nie sú zrejmé alebo nie sú vhodné pre určených študentov,
 • aktivity sú príliš jednoduché alebo príliš ťažké pre určených študentov,
 • zobrazuje sa len statický text a obrázky (pomôcky by mali obsahovať aj interaktívne prvky),
 • obsah môže využiť len malá skupina študentov s vysoko špecializovanými poznatkami.

< Formulár na predloženie príspevku

Posledná aktualizácia: 05/08/2015
Právne upozornenie | O portáli EUROPA | Najčastejšie otázky | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok