Как да поръчате

Можете сами да изтеглите и отпечатате публикациите на този уебсайт.

Един екземпляр на хартиен носител: Можете да поръчате по един екземпляр от публикация на хартиен носител на EU Bookshop. Повечето публикации са безплатни.

Повече екземпляри: Ако предпочитате да поръчате повече от един екземпляр, свържете се с Europe Direct.

Имате любим учебен ресурс? Разкажете ни за него!

Изпратете
Вашия учебен ресурс

EUROPA - Кът на учителя – Как да изпратим нов учебен материал

< Формуляр за изпращане

Кътът на учителя е универсален онлайн ресурс, покриващ широк диапазон от учебни материали за Европейския съюз, неговите политики и дейности.

Всеки може да изпраща линкове към ресурси, които ще бъдат показани в Къта на учителя, независимо дали става въпрос за печатна публикация, уебсайт, плакат, учебен план или друг материал. Все пак, всички предложения трябва да отговарят на определени критерии. Те трябва:

 1. да се отнасят до Европейския съюз – да засягат тема за самия ЕС или за някоя от неговите области на политика (включващи околна среда, търговия, защита на потребителите, разширяване на ЕС, eлектронно правителство, енергетика, безопасност на движението по пътищата и много други)
 2. да са създадени изключително за обучение на младите хора
 3. да са достъпни безплатно за всички потребители
 4. да не служат на комерсиални или политически интереси
 5. да притежават „безплатен“ лиценз (авторско право) или CC (creative commons) лиценз
 6. информацията в тях да е вярна, точна, актуална и достъпна за учители
 7. да не са вече включени в Къта на учителя.

Ако даден ресурс не отговаря на тези критерии, той няма да бъде публикуван в Къта на учителя.

Преди да бъдат включени в портала, всички учебни ресурси ще бъдат оценени въз основа на педагогическата им стойност. Вашият ресурс трябва да отговаря максимално на следните характеристики:

 1. равилност и точност на съдържанието
  • Вярно, точно и актуално ли е съдържанието? Например, правилни ли са имената на комисарите? (през 2010 г. бе избрана нова Комисия, променени са наименования на Главни дирекции, списъкът на държавите кандидатки е разширен).
  • Съдържанието трябва да е без грешки и без израз на пристрастия и пропуски, които биха подвели читателите.
 2. Атрактивност:
  • Ресурсът трябва да е атрактивен и да включва визуални елементи, като напр. анимации, за обяснение на понятия (напр., ресурсите могат да съдържат много малко или никакъв текст; но да включват анимации и симулации, които не се нуждаят от обяснения. Може да е необходимо да съдържа само няколко текстови означения или икони/бутони, като напр. старт, стоп и др.).
  • Потребителите трябва да могат да определят търсената учебна цел или тема.
  • В идеалния случай един ресурс може да предлага избор, мултимедия, интерактивност, хумор или предизвикателства под формата на игри, които да стимулират участието.
  • Използва ли учебният ресурс иновативни способи за обучение на учениците по въпроси, свързани с Европейския съюз?
 3. Използваемост:
  • Може ли учебният ресурс лесно да бъде приложен към дадена учебна среда (напр., класна стая, групова работа и др.)?
 4. Повторна използваемост:
  • Може ли ресурсът да се използва (повторно) в различен контекст (предмети)?
  • Може ли да се използва за различни образователни нива или възрастови групи?
  • Може ли лесно да се комбинира с други ресурси?
 5. Достъпност:
  • Достъпен ли е учебният ресурс за различни учебни ситуации? Това се отнася както за техническите стандарти, така и за ученици с увреждания?
  • Материалът изисква ли специален софтуер, плъгини или други програми, които трябва да бъдат изтеглени?
  • Текстовете трябва да се четливи, а графиките и таблиците - обозначени и без излишни данни. Съдържанието трябва да е ясно, стегнато и без грешки. Ако са включени цветове, музика и декоративни елементи, те трябва да са естетически издържани без да възпрепятстват учебните цели.
  • Материалът трябва да съответства на ниво „Double A minimum“ според указанията за достъпност на съдържание на W3C.

Няма да се приемат учебни ресурси, в които:

 • съдържанието е неточно
 • съдържанието включва пристрастия и пропуски
 • учебните цели не са ясно изразени и не са подходящи за целевата група ученици
 • дейностите са твърде лесни или твърде трудни за целевата група ученици
 • има само статичен текст и изображения (трябва да са включени интерактивни елементи)
 • съдържанието може да се използва само от малка група ученици с тясно специализирани знания.

< Формуляр за изпращане

Последна актуализация: 05/08/2015
Правна информация | За EUROPA | Често задавани въпроси | Търсене | За контакти | Начало на страницата