Printbare versie | Juridische mededeling | Wat is er nieuw? | Zoek | Contact | Index | Glossarium | Over deze site
De resultaten van de Europese Conventie Sla taalkeuze over en ga direct naar lijst met samenvattingen (toegangstoets=1)
EUROPA > Samenvattingen van de wetgeving > De besluitvormingsprocedures van de Unie

DE OPBOUW VAN EUROPA AAN DE HAND VAN DE VERDRAGEN >

Archief   Archief   Archief   Archief

De besluitvormingsprocedures van de Unie


Het subsidiariteitsbeginsel en de rol van de nationale parlementen


Inleiding
De toepassing van het subsidiariteitsbeginsel
Het protocol betreffende de rol van de nationale parlementen
Overzichtstabel

INLEIDING

Subsidiariteit is een beginsel waarmee de uitoefening van bevoegdheden wordt geregeld. Bij concurrerende bevoegdheden moet kunnen worden bepaald of de Unie kan optreden ofwel de kwestie aan de lidstaten moet overlaten. Of dit beginsel wordt nageleefd kan op twee manieren, politiek of gerechtelijk, worden nagegaan.

Met de ontwerp-Grondwet is een geheel nieuwe weg ingeslagen bij een kwestie die een van de prioritaire doelstellingen van de Conventie vormde en nu wordt voorgesteld de nationale parlementen rechtstreeks te betrekken bij het toezicht op de goede toepassing van het subsidiariteitsbeginsel.

Daarom stellen de leden van de Conventie voor de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel en de actieve rol van de nationale parlementen als volgt te verbeteren:

Tijdens de besprekingen van de Conventie ging het om de volgende omvangrijke problematiek:
Politiek toezicht door de nationale parlementen waarborgen, zodat de Commissie geen initiatieven kan nemen die niet op Europees niveau thuishoren, waarbij moet worden voorkomen dat het initiatiefrecht van de Commissie in het gedrang komt en het wetgevingsproces wordt afgeremd.
Ook is tijdens de levendige debatten in de Conventie voorgesteld om een congres in het leven te roepen waaraan eenmaal per jaar het Europees Parlement en de nationale parlementen zouden deelnemen. Uiteindelijk is dit voorstel in de eindversie niet opgenomen omdat hierover geen overeenstemming kon worden bereikt.

Aan de Grondwet zijn twee protocollen gehecht waarmee de huidige protocollen die na het Verdrag van Amsterdam ten uitvoer zijn gelegd, worden overgenomen en gewijzigd:

[ Begin pagina ]

DE TOEPASSING VAN HET SUBSIDIARITEITSBEGINSEL

In de ontwerp-Grondwet wordt voorgesteld om het Protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid aan te passen. Dit protocol is in Amsterdam aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag) gehecht.

De belangrijkste vernieuwing heeft betrekking op de invoering van een mechanisme voor toezicht op de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel en waarbij rechtstreeks en voor de eerste keer de nationale parlementen zijn betrokken. Deze zullen niet alleen de Europese instellingen, maar ook hun eigen regering openlijk kunnen attenderen op voorstellen waarbij volgens hen het subsidiariteitsbeginsel niet wordt geŽerbiedigd. Zodoende zal elk nationaal parlement zich opnieuw kunnen buigen over de voorstellen van de Commissie en een met redenen omkleed advies kunnen uitbrengen als het oordeelt dat het subsidiariteitsbeginsel niet wordt geŽerbiedigd. Als eenderde van de parlementen dit advies steunt, moet de Commissie haar voorstel herzien. De steun van tenminste een kwart van de parlementen is nodig als het gaat om een voorstel van de Commissie of om een initiatief van een groep lidstaten betreffende de ruimte voor vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. Na deze herziening kan de Commissie besluiten haar voorstel in te trekken, te handhaven of te wijzigen. Hoe dan ook moet zij haar besluit motiveren.
Het protocol biedt de nationale parlementen ook de mogelijkheid om via hun overheid bij het Hof van Justitie beroep aan te tekenen wegens schending van het subsidiariteitsbeginsel als gevolg van een wetgevingshandeling.

Bovendien wordt in het protocol bevestigd dat alle voorstellen van de Commissie moeten worden gemotiveerd in het licht van het subsidiariteitsbeginsel. In de ontwerp-Grondwet wordt zelfs het gebruik van een "subsidiariteitsdocument" aanbevolen dat alle elementen van deze beoordeling bevat.

Tot slot wordt in de Grondwet voorgesteld dat de Commissie al haar wetgevingsvoorstellen en gewijzigde voorstellen gelijktijdig doet toekomen aan de nationale parlementen van de lidstaten en de wetgever van de Unie. Na goedkeuring moeten de wetgevingsresoluties van het Europees Parlement en de standpunten van de Raad van Ministers ook aan de nationale parlementen worden toegezonden. Ook moet de Commissie in buitengewone noodgevallen waarbij zij niet tot openbare beraadslaging overgaat, een dergelijk besluit in haar voorstel motiveren.

Begin pagina ]

HET PROTOCOL BETREFFENDE DE ROL VAN DE NATIONALE PARLEMENTEN

Het in Amsterdam aan de EG-Verdragen en het EU-Verdrag gehechte protocol betreffende de rol van de nationale parlementen in de Unie is ook aangepast met het oog op de eisen van een grotere transparantie en een betere toezending van documenten. Het bevat nu duidelijker omschreven verplichtingen van de Commissie, de Raad van Ministers en de Rekenkamer ten aanzien van de verspreiding van informatie:

Op het gebied van interparlementaire samenwerking wordt geen wijziging voorgesteld betreffende de rol van de Conferentie van de commissies voor Europese aangelegenheden (COSAC). Deze conferentie, waaraan nationale parlementsleden deelnemen uit nationale parlementaire commissies die bevoegd zijn voor Europese zaken, behoudt de mogelijkheid om aan het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Commissie bijdragen te leveren die met name op subsidiariteit betrekking hebben.

[ Begin pagina ]

OVERZICHTSTABEL

Artikel
Onderwerp Opmerkingen
I-9
Evenredigheid, subsidiariteit en rol van de nationale parlementen Belangrijke wijzigingen
Protocol betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie Evenredigheid, subsidiariteit en rol van de nationale parlementen Belangrijke wijzigingen
Protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid Evenredigheid, subsidiariteit en rol van de nationale parlementen Belangrijke wijzigingen

[ Begin pagina ] [ Vorige tekst ] [ Volgende ] [ Inhoudsopgave ]


De informatiebladen zijn alleen ter informatie van het publiek bedoeld. Zij zijn voor de Europese Commissie juridisch niet bindend, beogen geen volledigheid en hebben geen interpretatieve waarde wat de tekst van de Conventie betreft.


Printbare versie | Juridische mededeling | Wat is er nieuw? | Zoek | Contact | Index | Glossarium | Over deze site | Bovenkant pagina