Painettu versio | Oikeudellinen huomautus | Mitä uutta? | Haku | Yhteystiedot | Hakemisto | Sanasto | Lisätietoja tästä sivustosta
Euroopa-valmistelukunnan työn tulokset Ohita kielivalikko ja mene suoraan sopimusluetteloon (pikanäppäin=1)
EUROPA > Tiivistelmät lainsäädännöstä > Unionin päätöksentekomenettelyt

YHDENTYMISKEHITYS JA PERUSSOPIMUKSET >

Arkisto   Arkisto   Arkisto   Arkisto

Unionin päätöksentekomenettelyt


Toissijaisuusperiaate ja kansallisten kansanedustuslaitosten asema


Johdanto
Toissijaisuusperiaatteen soveltaminen
Pöytäkirja kansallisten kansanedustuslaitosten asemasta
Tiivistelmätaulukko

JOHDANTO

Toissijaisuusperiaatteen tarkoituksena on säännellä toimivallan harjoittamista. Sen avulla voidaan määrittää, voiko unioni toimia tietyllä kilpailevan toimivallan alalla vai kuuluko asia jäsenvaltioiden toimivaltaan. Tämän periaatteen noudattamista voidaan valvoa kahdella tavalla, poliittisesti ja oikeudellisesti.

Perustuslakiluonnoksessa esitetään merkittävää muutosta tähän asiaan, joka on ollut valmistelukunnan työn keskeisimpiä kohteita, kun siinä ehdotetaan, että kansalliset parlamentit osallistuisivat suoraan toissijaisuusperiaatteen moitteettoman noudattamisen valvontaan.

Valmistelukunnan jäsenet ehdottavat näin ollen toissijaisuusperiaatteen soveltamisen tehostamista ja kansallisten parlamenttien aseman korostamista seuraavin keinoin:

Valmistelukunnassa syntyi keskustelua merkittävästä ongelmasta, miten varmistaa kansallisten parlamenttien harjoittama poliittinen valvonta, jolla taataan, ettei komissio tee aloitteita unionin toimivaltaan kuulumattomista asioista, loukkaamatta kuitenkaan komission aloiteoikeutta ja hidastamatta lainsäädäntöprosessia.
Valmistelukunnan keskusteluissa tuotiin esiin myös ajatus Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisen kokouksen järjestämisestä vuosittain. Tästä ehdotuksesta ei kuitenkaan päästy yhteisymmärrykseen eikä sitä otettu lopulliseen luonnokseen.

Perustuslakiin on liitetty kaksi pöytäkirjaa, joissa esitetään muutettuina seuraavat Amsterdamin sopimukseen liitetyt pöytäkirjat:

[ Takaisin sivun alkuun ]

TOISSIJAISUUSPERIAATTEEN SOVELTAMINEN

Perustuslakiluonnoksessa ehdotetaan, että Amsterdamissa Euroopan yhteisön (EY:n) perustamissopimukseen liitettyä pöytäkirjaa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta mukautetaan.

Tärkein uudistus koskee toissijaisuusperiaatteen noudattamista valvovan järjestelmän perustamista ja sitä, että tähän järjestelmään osallistuisivat ensimmäistä kertaa suoraan myös kansalliset parlamentit. Nämä voisivat varoittaa julkisesti unionin toimielimiä ja omaa hallitustaan ehdotuksista, jotka tuntuisivat loukkaavan toissijaisuusperiaatetta. Kunkin jäsenvaltion kansallinen parlamentti voisi tarkastella uudelleen komission ehdotuksia ja antaa perustellun lausunnon, jos se katsoo, ettei toissijaisuusperiaatetta ole noudatettu. Jos kolmasosa jäsenvaltioiden parlamenteista on samaa mieltä, komission on tarkistettava ehdotustaan. Vähintään neljäsosan on oltava samaa mieltä silloin kun kysymyksessä on komission ehdotus tai joidenkin jäsenvaltioiden aloite, joka koskee vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaa aluetta. Komissio voi tämän uudelleen tarkastelun jälkeen joko vetää takaisin ehdotuksensa, säilyttää sen tai muuttaa sitä. Komission on perusteltava joka tapauksessa valintansa.
Pöytäkirjassa annetaan kansallisille parlamenteille myös mahdollisuus nostaa yhteisöjen tuomioistuimessa jäsenvaltion välityksellä kanne lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytystä säädöksestä johtuvasta toissijaisuusperiaatteen loukkaamisesta.

Lisäksi pöytäkirjassa vahvistetaan, että komission kaikki ehdotukset on perusteltava suhteessa toissijaisuusperiaatteeseen. Perustuslakiluonnoksessa suositellaan jopa "toissijaisuuskortiston" perustamista tähän asiaan liittyvien seikkojen kokoamiseksi yhteen.

Perustuslakiluonnoksessa ehdotetaan, että komissio toimittaisi kaikki säädösehdotuksensa ja muutosehdotuksensa jäsenvaltioiden kansallisille parlamenteille ja unionin lainsäädäntöelimille. Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselmat ja ministerineuvoston kannat on myös toimitettava kansallisille parlamenteille. Perustuslakiluonnoksessa määrätään myös, että silloin kun komissio päättää poikkeuksellisen kiireellisissä tapauksissa olla toteuttamatta julkista kuulemista, sen on perusteltava tämä päätös ehdotuksessaan.

[ Takaisin sivun alkuun ]

PÖYTÄKIRJA KANSALLISTEN KANSANEDUSTUSLAITOSTEN ASEMASTA

EY:n perustamissopimukseen ja Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen Amsterdamissa liitettyä pöytäkirjaa kansallisten kansanedustuslaitosten asemasta Euroopan unionissa on myös mukautettu vastaamaan laajemman avoimuuden ja asiakirjojen tehokkaamman toimittamisen vaatimuksia. Pöytäkirjassa esitetään vastedes komissiolle, ministerineuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle tarkempia vaatimuksia tiedottamisesta:

Parlamenttien väliseen yhteistyöhön ei ole esitetty muutoksia, jotka koskisivat yhteisöasioita käsittelevien elinten konferenssin asemaa. Tähän konferenssiin kokoontuvat jäsenvaltioiden parlamenttien Eurooppa-asioista vastaavien toimivaltaisten valiokuntien jäsenet ja se voi saattaa Euroopan parlamentin, ministerineuvoston ja komission tietoon erityisesti toissijaisuusperiaatetta koskevat näkemykset.

[ Takaisin sivun alkuun ]

TIIVISTELMÄTAULUKKO

Artikla Aihe Huomautuksia
I-9 Suhteellisuus, toissijaisuus ja kansallisten parlamenttien asema Huomattavia muutoksia
Pöytäkirja kansallisten parlamenttien asemasta Suhteellisuus, toissijaisuus ja kansallisten parlamenttien asema Huomattavia muutoksia
Pöytäkirja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta Suhteellisuus, toissijaisuus ja kansallisten parlamenttien asema Huomattavia muutoksia

[ Takaisin sivun alkuun ] [ Edellinen sivu ] [ Seuraava sivu ] [ Päävalikko ]


Tietosivut eivät sido Euroopan komissiota oikeudellisesti, ne eivät ole tyhjentäviä eikä niissä tulkita Eurooppa-valmistelukunnan laatimaa tekstiä.


Painettu versio | Oikeudellinen huomautus | Mitä uutta? | Haku | Yhteystiedot | Hakemisto | Sanasto | Lisätietoja tästä sivustosta | Sivun alkuun